ដោះ Motherboard Xserve 2009

របៀបដោះ Motherboard Xserve 2009

របៀបទី១: ដោះ Xserve 2009 MLB និងកង្ហា Fan ប្រភេទម៉ាស៊ីនមេនេះ មាន Dual Xeon Nehalem CPU @ 2.26 GHz អត់មាន SSD និង Hardware RAID។
AsusAsusរបៀបទី២: ទាញប្រអប់ power supply ចេញក្រៅ
Asusរបៀបទី៣: មូលដោះខ្ចៅវីសនៅខាងក្រោយ xserve
AsusAsusរបៀបទី៤: ប្រសិនមិនប្តូរថាសរឹង  drive មិនបាច់ដោះ។
Asusរបៀបទី៥: ដោះចេញប្រអប់ថត CD/DVD drive ហើយដោះកាប the SATA connector នៅក្រោយ។

Asusរបៀបទី៦: ប្រើទុលវីសដោះវីសលើ PCI slot #2 នៅខាងក្រោយកុំព្យូទ័រ កាត PCI ដកចេញពីលើ slot ធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ PCI slot #1។

Asusរបៀបទី៧: ដោះ RAM from ចេញពី slot ទាំងអស់
Asusរបៀបទី៨: ដោះវីសបួនដែលមូលភ្ជាប់ processor និង heatsink និងដកកាប heatsink ហើយនិង processor ចេញពី motherboard។

AsusAsusរបៀបទី៩: ប្រើទុលវីសដោះចេញវីស 5  ហើយដកចេញ power supply។

AsusAsusរបៀបទី១០: ប្រើដង្កៀបចាប់ដោះ connector ដក CD/DVD connector និង CPU A RAM slots។

Asusរបៀបទី១១: ដោះវីស ៩លើ  motherboard។

Asusរបៀបទី១២: ដោះវីសលើ power board ហើយដោះកាបចេញពី motherboard។
Asusរបៀបទី១៣: ដោះកាតពីមូលភ្ជាប់លើ video card ហើយទាញកាតចេញពី socket។

Asusរបៀបទី១៤: លើ motherboard ដកចេញ connectors នៅខាងក្រោយ computer។

Asus