មេរៀនទី៧: ប្រើ 2D Command Draw

មេរៀនទី៧: ប្រើ 2D AutoCAD 2010

77. Command: Xref (Insert Menu bars -> Xrf Manger)
ប្រើសំរាប់នាំរូបពី File ផ្សេងៗចូលទៅក្នុង File ដែលយើងកំពុងគូរ។
a

Command: xref
a

  • Attach សំរាប់ទាញយក File មក
  • ឌតោចហ ដក File ចេញវិញពី Attach
  • Unload សំរាប់ដករូបចេញតែឈេμាះ File
  • Reload សំរាប់ Load ចេញពី Unload តែប៉ុណ្ណោះ។
  • Bind សំរាប់ភ្ជាប់រូបដែលយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុង File .

78. Command: Image (Insert Menu bars -> Image Manger)ប្រើសំរាប់បព្ជាូលរូបថតទៅក្នុងគំនូររបស់យើង។
a
Command: _image
a

  • Attach សំរាប់ទាញយក File មក
  • Detach ដក File ចេញវិញពី Attach
  • Unload សំរាប់ដករូបចេញតែឈេμាះ File នៅដដែល។
  • Reload សំរាប់ Load ចេញពី Unload តែប៉ុណ្ណោះ។
  • Bind សំរាប់ភ្ជាប់រូបដែលយើងបាសនបញ្ចូលទៅក្នុង File .

79  Command: Draw order (Tools menu bars -> Draw order)
ប្រើសំរាប់បញ្ជូននិងត្រលប់ Object
a
ក.បញ្ចូនទៅក្រោយ
Command: draworder
Select objects: Click Object
Select objects: Right Click
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/ Front/
Back] <Back>: B
80
Command: Edit hatch (Modify -> Object->Edit hatch)z

ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ hatch
Command: hatchedit
Select hatch object: Click Object
a
a

81 Command: Edit Polyline (Modify -> Object->Poly line) ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ Polyline និង line .

Command: pedit
PEDIT Select polyline or [Multiple]: Click Object
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/
Ltype gen/Undo]: s
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve
/Ltype gen/Undo]:

Command: pedit

Select polyline or [Multiple]: m

Select objects: Click Object

Specify opposite corner: 4 found

Select objects: Right Click

Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: J

Join Type = Extend

Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:

3 segments added to polyline

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]:

a
82
Command: Edit Spline (Modify -> Object->Spline)
ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ Poly line
a

Command: Splinedit

Select spline:

Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: F

Enter a fit data option

[Add/Close/Delete/Move/Purge/Tangents/toLerance/eXit] <eXit>: X

Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
a
83
Command: pedit

ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ object.

Command: pe

PEDIT Select polyline or [Multiple]: m

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/

Ltype gen/Undo]:

Specify new width for all segments: 10

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

84 Command: Layer (Format menu bars->Layer) ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទបន្ទាត់ ពណ៌ កំរាស់ ចាក់សោរនិងលាក់ Object.

Command: Layer
a

– New Property Filter ប្រើសំរាប់បង្ហាញឈេμាះ Filter ថ្មី
a

– New Group Filter ប្រើសំរាប់បង្កើតឈ្មោះ Group ថ្មី
a

– New Layer ប្រើសំរាប់បង្កើត ឈ្មោះ Layer ថ្មី
a

– Delete ប្រើសំរាប់លុបឈ្មោះ Layer ចោល
a

– Set Current: ប្រើសំរាប់ Select Layer ដែលកំពុងធ្វើការ
a

– Name: ប្រើសំរាប់ដាក់ឈ្មោះ

– On: ប្រើសំរាប់បិទនិងបើក

– Lock: ប្រើសំរាប់ចាក់សោរ

– Color: ប្រើសំរាប់ដាក់ព៌ណ

– Line Type: ប្រើសំរាប់ដាក់ប្រភេទបន្ទាត់

– Line Weight: ប្រើសំរាប់ដាក់កំរាស់បន្ទាត់

85 Command: Layoff

ប្រើសំរាប់លាក់បិទ Object .

Command: layoff