មេរៀនទី៦:ប្រើ 2D AutoCAD 2010

មេរៀនទី៦:ប្រើ 2D AutoCAD 2010

58. Command: Dimension Linear (Dimension menu bars ->Linear)

ប្រើសំរាប់វាស់ប្រវែងអង្កត់ត្រង់។

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100
a

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>:

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click point

Dimension text = 1000

a

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

59. Command: Dimension Aligned (Dimension menu bars -> Aligned)

ប្រើសំរាប់វាស់អង្កត់ទ្រេតនិងស្របរបស់ Object.

Command: dal 

DIMALIGNED

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]: Click Point

Dimension text = 200

a

Command: dal

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>:

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click point

Dimension text = 1000

a

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

60. Command: Arc Length (Dimension menu bars ->Arc Length)

ប្រើសំរាប់វាស់ខ្សែកោងនិង Arc.

Command: dar 

DIMARC

Select arc or polyline arc segment: Click Arc

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/

Partial/Leader]: Click Point

Dimension text = 405

a

61. Command: Ordinate (Dimension menu bars -> Ordinate)

ប្រើសំរាប់រកចំងាយចំនោលកែងរវាងអ័ក្ស (x) និង អ័ក្ស (y)

Command: dor 

DIMORDINATE

Specify feature location: endp of

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 30.0000

a

62. Command: Dimension Radius (Dimension menu bars ->Radius)

ប្រើសំរាប់វាស់កាំរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូរ។

Command: dra 

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 25

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

a

Command: dra

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: a

Specify angle of dimension text: 60

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point
a

Command: dra

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: m

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a63. Command: Jogged (Dimension menu bars ->jogged)

ប្រើសំរាប់វាស់កាំរង្វង់ដែលមានលក្ខណៈជាម៉ូដ។

Command: djo 

DIMJOGGED

Select arc or circle: Click Object

Specify center location override: Click Point

Dimension text = 20

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

Specify jog location: Click Point

a

64. Command: Dim diameter (Dimension menu bars ->Diameter)

ប្រើសំរាប់វាស់អង្កត់ផ្ចឹតរង្វង់។

Command: ddi 

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 50.0000

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a

Command: ddi

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: m

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

Command: ddi

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a

65. Command: Angular (Dimension menu bars ->Angular)

ប្រើសំរាប់វាស់មុំនិងធ្នូរ។

Command: dan 

DIMANGULAR

ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកមμ រៀបចំដោយៈធោង ឃីន ៥៥

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Click Object

Select second line: Click Object

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Click

Point

Dimension text = 45

a

66. Command: Quick Dimension (Dimension menu bars -> Quick Dimension)

ប្រើសំរាប់ប្ដូរទីតាំង Dimension ទៅតាមតំរូវការ។

Command: qdim 

Associative dimension priority = Endpoint

Select geometry to dimension: 1Found

Select geometry to dimension: Click Object

Specify dimension line position, or

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datum

Point/Edit/seTtings] <Continuous>: Click Point

a

67. Command: Baseline (Dimension menu bars -> Baseline)

ប្រើសំរាប់វាស់បន្ដប៉ុន្ដែវាមានចំនុចចាប់ផ្ដើមរួម។

Command: dba 

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 15

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 400

Select base dimension:

a

68. Command: Continue (Dimension menu bars -> Continue)

ប្រើសំរាប់វាស់ Object បន្ដបន្ទាប់រហូតដល់ Object ចុងក្រោយ។

Command: dco 

DIMCONTINUE

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 60

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 50

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 80

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Select continued dimension:

a

69. Command: Dimension space (Dimension menu bars -> dimension space)

ប្រើសំរាប់អោយប្រវែងនៅចន្លោះឬចំងាយពីគ្នា។

ក.ការកំណត់ជាក់លាក់

Command: dimspace

Select base dimension: Click Object

Select dimensions to space: Click Object

Select dimensions to space: Click object

Enter value or [Auto] <Auto>: 100 

ខ.ការកំណត់ស្វ័យប្រវត្ដន៏

Command: dimspace 

Select base dimension:

Select dimensions to space: Click Object

Select dimensions to space: Click object

Enter value or [Auto] <Auto>:

a

70. Command: Dimension Break (Dimension menu bars -> Dimension Break)

ប្រើសំរាប់ផ្ដាច់ចេញពី Dimension មូយទៅ Dimension មួយទៀត។

ក.ការផ្ដាច់ជាស្វ័យប្រវត្ដន៏

Command: dimbreak 

Select a dimension or [Multiple]: Click Object

No object selected.

Select a dimension or [Multiple]: Click Object

Select object to break dimension or [Auto/Restore/

Manual] <Auto>:

a

ខ.ការត្រលប់ក្រោយ

Command: dimbreak

Select dimension to add/remove break or [Multiple]: m

Select dimensions: Specify opposite corner: 2 found

Select dimensions: Click Object

Select object to break dimensions or [Auto/Remove] <Auto>: r

1 object modified

គ.ការកាត់តាមកំណត់

Command: dimbreak 

Select dimension to add/remove break or [Multiple]: Click Object

Select object to break dimension or [Auto/Manual/

Remove] <Auto>: m

Specify first break point: Click Point

a

71. Command: Tolerance (Dimension menu bars ->Tolerance)

ប្រើសំរាប់ចំណាំអ្វីមួយនៅលើ Object .

Command: tolerance

a
a

72. Command: Center Mark (Dimension menu bars -> Mark)

ប្រើសំរាប់រកចំនុចផ្ចឹតរង្វង់។

Command: dce 

DIMCENTER

Select arc or circle: Click Object

a

73. Command: Inspection (Dimension menu bars -> Inspection)

ប្រើសំរាប់ដាក់ម៉ូដឬចំណាំអ្វីមួយ។

Command: diminspect 

Select dimensions: 1 found

Select dimensions: Click Object

a

a

74. Command: Jogged linear (Dimension menu bars -> jogged linear)

ប្រើសំរាប់ដាក់ម៉ូដ Dimension

Command: dimjogline 

Select dimension to add jog or [Remove]: Click Object

Specify jog location (or press ENTER):

a

75. Command: Dimension Edit (Dimension menu bars ->Dimension Edit)

ប្រើសំរាប់កែ Code Dimension របស់ Object .

ក. ការប្ដូរលេខ Code ថμី

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]

<Home>: N

Select objects: Click Object

Select objects:

a

a

ខ. ការត្រលប់មកដើមវិញ

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate

/Oblique] <Home>: h

Select objects: Click Object

Select objects:
a

គ. ការបង្វិល

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/

Oblique] <Home>:

Specify angle for dimension text: 60 

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

a

ឃ. ការបង្វិលរបារ

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]

<Home>:

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Enter obliquing angle (press ENTER for none): 45

a

76. Command: Dimension Text Edit (Dimension menu bars ->Dimension Text Edit)

ប្រើសំរាប់កែប្រែអក្សររបស់ Dimension .

ក. ការប្ដូរលេខ Code ខាងឆ្វេង

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/ Center/

Home/Angle]: L

a

ខ. ការប្ដូរលេខ Code ខាងស្ដាំ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: R

a

គ. ការប្ដូរលេខ Code កណ្ដាល

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: C

a

ឃ. ការប្ដូរលេខ Code ជាមុំ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: a

Specify angle for dimension text: 45

a

ង. ការប្ដូរលេខត្រលប់មកដើមវិញ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: h

a