មេរៀនទី៥:ប្រើ 2D Command Divide

មេរៀនទី៥:ប្រើ 2D Command Divide

44. Command: Divide (Draw Menu bars -> Point -> Divide)

ប្រើសំរាប់ដៅចំនុច រឺ ចែកចំនុចនៅលើ Object .

ក. ចែកជាចំនុច

ដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើស Point Style ជាមុនសិន ។

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]:

a

ខ. ចែកជាចំនួនដែលបានបង្កើតទុក

ដំបូងយើងត្រូវបង្កើត Block មួយដែលយើងចង់ប្រើជាមួយ Divide ជាមុនសិនទើបគេ

ប្រើ Divide Command បាន។

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin 

Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y

Enter the number of segments:

a

គ. ការចែកដោយមិនបង្វិ

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin

Align block with object? [Yes/No] <Y>: N

Enter the number of segments: 10 

a

45. Command: Measure (Draw Menu bars -> Point -> Measure)

ប្រើសំរាប់ចែកប្រវែងអង្កត់ដែលនៅលើ Object .

ក. ចែកជាចំនុច

Command: Me

Select object to measure: Click Object

Specify length of segment or [Block]: 100

a

ខ. ចែកជាចំនួនដែលបានបង្កើតទុក

Command: Me 

MEASURE

Select object to measure: Click Object

Specify length of segment or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin

Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y

Specify length of segment: 100

a

46. Command: Units (Format Menu bars -> Units)

ប្រើសំរាប់កំណត់ខ្នាតក្នុងពេលគូរ។ ខ្នាតក្នុងស្រុកខែμរគេយក Decimal និងទិសដៅមុំ គេយក

Decimal Degrees.

Command: units

a

47. Command: Boundary (Draw Menu bars -> Boundary)

ប្រើសំរាប់បង្កើត Object អោយមានផ្ទៃនិងសាច់។

a

Command: Bo 

BOUNDARY

Select internal point: Selecting everything…

Selecting everything visible…

Analyzing the selected data…

Analyzing internal islands…

Select internal point: Click Center Point

BOUNDARY created 1 poly line

បង្កើតហើយត្រូវប្រើ Command: Move ដើម្បីយករូបចេញ

48. Command: Area (Tools Menu bars -> Inquiry -> Area)

ប្រើសំរាប់គិតក្រឡាផ្ទៃនិងបរិមាណរបស់ Object .

ក. គណនាក្រឡាផ្ទៃ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O

Select objects: Click Object

Area = 100, Perimeter = 40

a

48. Command: Area (Tools Menu bars -> Inquiry -> Area)

ប្រើសំរាប់គិតក្រឡាផ្ទៃនិងបរិមាណរបស់ Object .

ក. គណនាក្រឡាផ្ទៃ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O

Select objects: Click Object

Area = 100, Perimeter = 40

a

ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃបន្ថែម

Command: aa

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a

Specify first corner point or [Object/Subtract]: o

(ADD mode)Select objects: Click Object 

Area = 2500.0000, Perimeter = 200.0000

Total area = 2500.0000 (ADD mode) Select objects: Click object

Area = 1600.0000, Perimeter = 160.0000

Total area = 4100.0000

(ADD mode) Select objects:

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

a

គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃបន្ថយ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:

Specify first corner point or [Object/Add]:

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

(ADD mode) Select objects: Click Object

Area = 2500.0000, Perimeter = 200.0000

Total area = 2500.0000

(ADD mode) Select objects: Right Click

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

Specify first corner point or [Object/Add]:

(SUBTRACT mode) Select objects: Click Object

Area = 1600.0000, Perimeter = 160.0000

Total area = 900.0000

(SUBTRACT mode) Select objects:

Specify first corner point or [Object/Add]: Enter

a

49. Command: ID Point (Tools Menu bars -> Inquiry -> ID Point)

មានតួនាទីសំរាប់រក Coordinate របស់ Object មួយនៅលើ screen .

Command: id 

Specify point: Click Object X = 100 Y = 200 Z = 0.00

a

50. Command: List (Tool Menu bars -> Inquiry ->List)

ប្រើសំរាប់បង្ហាញលក្ខណៈរបស់ Object នីមួយៗអាចជាបន្ទាត់ ជាក្រឡាផ្ទៃមួយនិងផ្សេងៗទៀត។

ក. សំរាប់បន្ទាត់

Command: li 

LIST

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

LINE Layer: “0”

Space: Model space

Handle = 89

From point, X= 8.7301 Y= 20.7121 Z= 0.0000

To point, X= 32.2874 Y= 20.7121 Z= 0.0000

Length = 23.5574, Angle in XY Plane = 0

Delta X = 23.5574, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000

a

ខ.ចតុកោណកែង

Command: li 

LIST

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

LWPOLYLINE Layer: “0”

Space: Model space

Handle = 8A

Closed

Constant width 0.0000

Area 5000.0000

Perimeter 300.0000

At point X= 9.6621 Y= 12.5338 Z= 0.0000

At point X= 109.6621 Y= 12.5338 Z= 0.0000

At point X= 109.6621 Y= 62.5338 Z= 0.0000

At point X= 9.6621 Y= 62.5338 Z= 0.0000

a

a

51. Command: Text Style (Format menu bars -> Text Style)

ប្រើសំរាប់កំណត់ ប្រភេទ ទំហំ អក្សរ។ការកំណត់អក្សរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសរសេរបានច្រើន

ប្រភេទនៅក្នុងរូបតែមួយ។ ដូចជាការកំណត់អក្សរសំរាប់ លេខ Code កំណត់ ប្រភេទអក្សរសំរាប់សរសេរ

ចំណងជើងផ្សេងៗ ល។ក្នុងរូបគេអាចសរសេរជាអក្សរខែμរនិងអក្សរ Englishក៏បាន ។

Command: St 

a

Font Name: សំរាប់ជ្រើសរើសយក Style របស់ Font ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកកំពស់

អក្សរត្រង់ កន្លែង Height ។ ដើម្បីកំណត់កំពស់អក្សរត្រូវគិតអំពី Scale ដែលត្រូវគូរ។

– គូរ Scale 1:1 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*1=3

– គូរ Scale 1:10 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*10=30

– គូរ Scale 1:20 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*20=60

– គូរ Scale 1:50 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*50=150

– គូរ Scale 1:100 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*100=300

– គូរ Scale 1:200 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*200=600

– គូរ Scale 1:500 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*500=1500

ក្រោយពីអោយកំពស់អក្សររួចត្រូវអោយឈោμះមួយដោយ Click ទៅលើអក្សរ New ដែលស្ថិត

នៅក្នុង តំបន់ Style Name ។ក្រោយពី Click លើ New គេបានរូបដូចខាងក្រោម

a

52. Command: DTEXT (Draw Menu bars -> Text -> Single Line Text)

DTEXT មកពីពាក្យ Dynamic Text គឺប្រើសំរាប់សរសេរ Text ដែលមានចំនួនអក្សរតិច

ដួចជាសរសេរចំណងជើងរបស់ប្លង់។គេអាចបង្កើត Text style ច្រើនប្រសិនគេចង់ប្រើ Text style

ណាមួយនោះគេត្រូវ Activate Text style នោះជាមុនសិន។ ចូលទៅតារាង Text style ហើយយកឈេμាះ

Text style ដាក់លេខអោយចេញមកនៅកន្លៃង Style Name រួចប្រើ Command: Dtext ជាស្រេច។

Command: dt 

TEXT

Current text style: “Standard” Text height: 5.2606

Specify start point of text or [Justify/Style]: Click Point

Specify height <5.2606>: 3

Specify rotation angle of text <0>: 0

Enter text: I love you 

Enter text: Enter

53. Command: MTEXT (Draw Menu bars -> Text ->Multiline Text)

ប្រើសំរាប់សរសេរចំនួនអក្សរច្រើនជួរ។

Command: Mt 

MTEXT Current text style: “Standard” Text height:

Specify first corner: Click Point

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/

Width]: Click Point

បន្ទាប់មកយើងបាន Text Window or Multiline Text ដូចខាងក្រោមៈ

a

54. Command: Regen (View Menu bars -> Regen)

ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរង្វង់មានរាងមូលនិងពង្រីកបង្រួមបាន។

Command: regen

Regenerating model.

55. Command: EDIT (Modify menu bar -> Object ->Text)

ប្រើសំរាប់កែប្រែអក្សរនិងបន្ថែមអក្សរ ។

Command: ddedit 

Select an annotation object or [Undo]: Click Object

Command: ed 

Select an annotation object or [Undo]: Click Object

a

ចំណាំៈ Double click a text object. នោះអាចកែប្រែបាន

56. Command: Chang

ប្រើសំរាប់ដូរលក្ខណៈរបស់ Object . គេអាចដូរទិសដៅ បន្ទាត់ ដូរទំហំ់រង្វង់ ដូរទិសដៅ text .

ក. ដូរទិសដៅបន្ទាត់តាមមុំ

Command: – ch 

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: -30

a

ខ. ការប្ដូរទំហំរង្វង់

Command: -ch 

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: -20

គ. ការប្ដូរ Text

Command: -ch 

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: Click Point

Enter new text style <Standard>: Civil 

Specify new height <0.2000>:20

Specify new rotation angle <0>: 45

Enter new text <I am not forget thing on today>: Enter

a

គ. ការប្ដូរផ្សេងៗ

Command: -ch

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: p

Enter property to change

[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material/An

notative]: c

New color [Truecolor/COlorbook] <4 (cyan)>: red

Enter property to change

[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material/An

notative]:

57. Dimension Style: (Format Menu bars ->Dimension Style)

(Dimension menu bar->style)

ប្រើសំរាប់កំណត់ទំរង់នៃការវាស់វែងរបស់រូប។

Command: d

DIMSTYLE

a

– Set Current: សំរាប់កំណត់អ្វីដែលកំពុងធ្វើ

– Modify: សំរាប់ជ្រើរើសឬដូរប្រភេទ Dimension

– Override: សំរាប់កែអ្វីដែលកំពុងធ្វើ

– Compare: សំរាប់ប្រៀបធៀបឬមើលឈេμាះដែលយើងបានបង្កើតនោះមានអ្វីខះ។

– New: សំរាប់បង្កើតឈេμាះថμីកុំអោយជាន់គ្នានិងមានប្រភេទខុសគ្នា។

aa

Line មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ ព៌ណបន្ទាត់ គំលាត និង កំរាស់

-Color: សំរាប់ដូរព៌ណ Dimension
– Line weight: សំរាប់កំណត់កំរាស់
– Line type: សំរាប់ប្រភេទបន្ទាត់
– Baseline Spacing: សំរាប់គំលាត
– Dim line1: សំរាប់បិទរបាដេក
– Dim line2: សំរាប់បិទរបាដេក
-Ext line1: សំរាប់បិទរបាឈរ
– Ext line2: សំរាប់បិទរបាឈរ
– Extend beyond dim lines: សំរាប់បន្លូតបង្គោលស្នឹង
– Offset from origin: ចំងាយពីបង្គោលចាប់
Symbols and Arrows មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ ព៌ណ ក្បាលព្រួញ និង កំរាស់

a

– First: សំរាប់ជ្រើសរើសក្បាលព្រួញទី១

– Second: សំរាប់ជ្រើសរើសក្បាលព្រួញទី២

– Leader: សំរាប់ក្បាលព្រួញ

– Arrow Size: ទំហំក្បាលព្រួញ

Text: មានតួនាទីសំរាប់សរសេរអក្សរ

– Text style: ដូរប្រភេទអក្សរឬ Font

– Text Color: សំរាប់ព៌ណអក្សរ

– Text height: សំរាប់កំណត់កំពស់អក្សរ

– Vertical: សំរាប់ដាក់អក្សរតាមអ័ក្ស (Y)

– Horizontal: សំរាប់ដាក់អក្សរតាមអ័ក្ស (X)

– Offset from dim lines: សំរាប់ដកឃ្លាអក្សរពីរបា dimension

aFit: សំរាប់កំណត់ទំហំអក្សរដោយស្វ័យប្រវត្ដិ។

aUse Over all scale of 300

Primary units: មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ប្រព័ន្ធ ,ចំនួនគត់និងកំណត់ផ្សេងៗទៀត។

– Unit format: កំណត់ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធ

– Precision: កំណត់ជាចំនួនគត់និងទស្សន៏ភាគ

– Prefix: ដាក់លេខពីមុខ

– Suffix: ដាក់ខាងក្រោយ

– Scale factor: កំណត់ជាទំហំ ធំ ឬតូចទៅតាមការកំនត់។