វិធី Scan files ឬ Folders

– តើ Files អ្វី​ខ្លះ​ដែល​អ្នកគួរតែ​ដកចេញ​ពីការ Scan ? 
Files ដែល​អ្នកគួរតែ​ដកចេញ​គឺជា​ប្រភេទ Files ទាំងឡាយណា​ដែល​អ្នកជឿជាក់ថាវាមាន​សុវត្ថិភាព គឺសំដៅ​ទៅលើ Files ឬ​ក៏ Folders ដែល​ស្ថិត​នៅលើ Hard drive របស់អ្នក ដែល​តែងតែ​ធ្វើការ Read ចេញ និង Write ចូលជាមួយវាជានិច្ចកាល ។
ឧទាហរណ៍ៈ Folder រូបថត​ដែល​អ្នក​ចម្លង​ចេញពី Digital camera ឬ​ក៏ Folder ចម្រៀង mp3, video ដែល​ចម្លង​ចេញពីឌីស ជាដើម ។
– វិធីនៃការ​ដកចេញ​នូវ Files ឬ Folders ពីការ Scan
– បើក ​កម្មវិធី​ការពារ​មេរោគ ដើម្បី​កំណត់​ការ​ដកចេញ​នៃ Folder ពីការ Scan ។ ដោយសារ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​វា​ដំណើរ​ការ​ខុសៗ​គ្នា ដូចនេះអ្នកត្រូវចូលទៅ​កំណត់​នៅ​ក្នុង setting នៃ​កម្មវិធី ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​កំណត់ ។
 ​ខាងក្រោម​នេះយើងសូមលើក​នូវ​ការ​កំណត់​នូវ​ក្នុង​កម្មវិធី Microsoft Security Essentials មក​បង្ហាញ​
• បើក​កម្មវិធី Microsoft Security Essentials->ចុច Setting ->ចុច Excluded Files and locations ->ចុច Browser
iPhone 5sផ្ទាំង​ខាងក្រោម​នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ជ្រើសរើស Files ឬ​ក៏ Folders ដែល​អ្នកជឿជាក់ថា​គ្មាន​មេរោគ​ចេញពីការ scan រួច OK
iPhone 5sវានឹង​បិទ​ផ្ទាំង​ខាងលើ​ហើយ បង្ហាញ​ផ្ទាំង​ខាងក្រោម រួចយើងចុចលើ Add
iPhone 5s• ​វានឹង​បង្ហាញ​ដូចរូប​ខាងក្រោម ដែល​បញ្ជាក់​ថាយើងនឹងដក Folder Song ចេញពីការ Scan រួចចុច Save Setting…
iPhone 5s