ណែនាំដំឡើង Android 4.4 KitKat

ណែនាំដំឡើង Android 4.4 KitKat លើកុំព្យូទ័រ
មេរៀននេះ យើងនឹងប្រើ version ថ្មីដើម្បីបង្កើត Android-x86  លើ កុំព្យូទ័រ Intel x86 ដែលជា version ថ្មីបង្កើតលើ Android ទើប ដាក់លើ Android-x86 គឺមានឈ្មោះ KitKat វាងាយស្រួលដំឡើង។
1– ជា file ISO របស់ Android-x86 ដោនឡូតនៅទីនេះ ចុចដោយឡូត
– ប្រើ USB ដែលមានទំហំប្រហែល 4GB។
– space សម្រាប់ប្រើផ្ទុក SO ពេលដំឡើង យ៉ាងតិចបំផុត 2GB, Jelly Bean 4.2 និង 4.3។
– កម្មវិធី UNetbootin ប្រើសម្រាប់ boot អោយ USB ចុចដោយឡូត
អនុវត្តន៍:
boot ចូល  UNetbootin  ជ្រើសរើសសញ្ញាក្នុង  Diskimage អោយចូលក្នុង ISO ដែលទើបដោនឡូត Android-x86។
1ចុចលើ OK ដើម្បីចាប់ផ្តើម UNetbootin ចូលក្នុង ISO ពី USB ដែលបានបង្កើត Boot ចូលពី USB
1ក្រោយពីបាន boot ចូលពី USB ក្រោយពេលចូល boot ពីUSB លោកអ្នកចុចលើ Install Android x86 to hard disk
1ជំហានបន្ទាប់ជ្រើសរើសដំឡើង Android-x86 ប្រសិនបើចង់ដំឡើង ក្នុង drive ផ្សេងចូរ format ពេលនេះតែម្តង។ រួចហើយដំឡើង GRUB Bootloader ចុចលើ Yes។
1ក្រោយពីដំឡើងរួចជ្រើសរើស Run Android-x86 ពេលនោះ ចូលដល់ OS Android
1