មេរៀនទី១៤: EIGRP Routing Protocol

មេរៀនទី១៤:  EIGRP Routing Protocol

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

EIGRP (Enhanced IGRP) គឺជាកូនកាត់ hybrid routing protocol វាមានលក្ខណ: ពិសេសទាំងពីរ distance vector routing និង link state routing ផង។
លក្ខណ:ពិសេស EIGRP
* វាគឺជា របស់ Cisco វាដំណើរការបានតែឧបករណ៍របស់ Cisco ប៉ុណ្ណោះ
* វាគឺជា classless routing protocol មានន័យថា វាផ្គត់ផ្គង់ CIDR, VLSM និង discontinuous networks។
* ចំនួនអតិបរិមាអង្កត់ hop count គឺ “255”
* វាប្រើ “DUAL” (Diffusion Update Algorithm) ដើម្បីរកមើល ផ្លូវល្អបំផុត ទៅប្រព័ន្ធ ណែតវឺក
* វាប្រើ “successor route” គឺជា route ដែលត្រូវបានដំឡើងក្នុងតារាង routing table ដើម្បីប្រើ ភ្ជាប់ទៅ ប្រព័ន្ធណែតវឺកជាក់ស្តែង។
* successor route ដែលអាចធ្វើបាន អាចពិចារណា backup សម្រាប់ successor route។
EIGRP metrics
ជា default metric ដែលប្រើ ដោយ EIGRP protocol ដើម្បីគណនាផ្លូវ path cost “delay” និង “bandwidth”។
យ៉ាងណាក៍ដោយ EIGRP protocol អាចប្រើ delay និង bandwidth, ការ load ចូល និងភាពគួរជឿបាន ដូចជាតម្លៃ path cost metrics។
EIGRP Neighborship
* បណ្តាល router ដែលរត់ដំណើរការ EIGRP discover neighbors ដែលប្រើ សរសេរសារ “hello”
* router ត្រូវមានលក្ខណ:ដូចខាងក្រោម ដើម្បីកំណត់ទម្រង់
neighborship
– ចំនួន AS(Autonomous System) ដូចគ្នា ដែល Autonomous System គឺជាប្រព័ន្ធ ណែតវឺកដែល មានស្រេចក្រោមការគ្រប់គ្រងដូចគ្នា។
– តម្លៃ path cost metric ដូចគ្នា។
–  មានតែ neighbors អាចប្តូរ route ជាមួយផ្សេងទៀត ដែលប្រើ multicast IP address “224.0.0.10”
តារាង EIGRP table Router ដែលកំពុងរត់ដំណើរការ EIGRP ផ្ទុកតារាងបី
តារាង neighbor table: វាផ្ទុក EIGRP neighbors
តារាង topology table: វាផ្ទុក EIGRP topology រួមមាន successor និង successor route។
តារាង routing table: វាផ្ទុក route ដែលកំពុងប្រើ ទៅទិន្នន័យ route។

14.1 ការដំលើង EIGRP configuration ដើម្បីដំឡើង EIGRP protocol លើ router យើងត្រូវប្រើបញ្ជា command ខាងក្រោម
Router(config)# router eigrp AS number
Router(config-router)# network IP address wildcard mask
Router(config-router)# no auto-summary
14.2  Administrative Distance (AD) Administrative Distance (AD) គឺជាចំនួនដែលបានផ្តល់ ទៅអោយគ្រប់ routing protocol។ ដូចបង្ហាញរូបភាពខាង ក្រោម បញ្ជី “AD” សម្រាប់គ្រប់ routing protocol
ipad airipad airឧបមាថា “R3” មាន RIP protocol និង OSPF protocol រត់ដំណើរការ លើវា។
RIP protocol កំពុងប្រាប់ “R3” ថា ដើម្បីភ្ជាប់ណែតវឺក “20.0.14.0/30” ផ្ញើទិន្នន័យទៅ R1។
OSPF protocol កំពុងប្រាប់ “R3” ថា ដើម្បីភ្ជាប់ណែតវឺក “20.0.14.0/30” ផ្ញើទិន្នន័យទៅ R2។ ដែលផ្លូវ path និង “R3” ប្រើដើម្បីភ្ជាប់ “20.0.14.0/30”
វាប្រើផ្លូវ path ដែលត្រូវបានដំឡើង ក្នុង routing table ដោយ routing protocol ដែល មាន AD ទាបបំផុត។ ពីព្រោះ AD របស់ RIP protocol គឺ “120” ហើយ AD របស់ OSPF protocol គឺ “110” ហើយ “R3” និងប្រើផ្លូវ path ដែលបានដំឡើងលើ OSPF protocol។
ដូច្នេះ ដើម្បីភ្ជាប់ ណែតវឺក network “20.0.14.0/30” “R3”  និងផ្ញើទិន្នន័យទៅ “R2”
14.3 Default route
ipad air
ក្នុងរូបភាពខាងលើ ឧបមាថា “R1” ត្រូវការផ្ញើទិន្នន័យមួយចំនួន ឆ្ពោះទៅ ប្រាកដ័ ដែល មាន ស្រេច ក្នុងប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណែត។ បន្ថែម លើនេះ “R1” បានស្រាវជ្រាវ ការ បញ្ជួន ឆ្ពោះទៅក្នុងតារាង Routing table ដើម្បីកំណត់អង្កត់បន្ទាប់ next hop។ ទោះជា យ៉ាងណាក៍ដោយ “R1” មិនបានរកការឆ្ពោះទៅ នៅក្នុងតារាង routing table របស់វា។ ករណីនេះ “R1” ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរ?
ក្នុងករណីនេះ “R1” នឹងផ្ញើទិន្នន័យទៅ “default route”
default route បញ្ចូលក្នុងតារាង routing table ដែលត្រូវបាន ប្រើ ដោយ router ក្នុងករណីនេះ វាមិនបានរកនៅក្នុង destination network ក្នុងតារាង routing table។
ដែល default route ក្នុងតារាង​​ routing table គឺ “0.0.0.0” និង subnet mask គឺ “0.0.0.0”
14.3.1  ការដំឡើង default route​ configuration ដើម្បីដំឡើង default route យើងប្រើបញ្ជ command ដូចខាងក្រោម នៅក្នុងការដំឡើង global configuration mode។

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next hop IP address

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 exit interface
វិធីផ្សេងទៀត គឺដំឡើង default network កំពុងប្រើបញ្ជា command
Router(config)# ip default-network network IP address
ក្នុងវិធីនេះ network IP ត្រូវតែភ្ជាប់ដែលប្រើ routing protocol មួយ។