មេរៀនទី១៣: OSPF Routing Protocol

មេរៀនទី១៣:  OSPF Routing Protocol

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

OSPF ( Open Shortest Path First) Routing Protocol គឺជាភ្ជាប់ routing protocol ដូច្នេះ គ្រប់​ router ផ្ញើ network update មួយប្តូរ ហេតុការក្នុង route នៅក្នុងតារាង routing table។ បន្ថែមលើ នេះ ទៀត network update នេះផ្ទុកឥទ្ធិពល route ហើយ ត្រូវបានផ្ញើ ទៅប្រព័ន្ធ ណែតវឺក ទាំងមូល។ ការអនុញ្ញាត គ្រប់ router នេះដើម្បី ដំឡើង ទិន្នន័យ មួយ ដែលបញ្ជាំងពី រចនាសម្ព័ន្ធ របស់ប្រព័ន្ធណែតវឺក ទាំងស្រុង   បន្ថែមលើ ពីនេះទៀត អនុញ្ញាតអោយគ្រប់ router មាន រយ: ពេលលឿនរួម ជាង distance vector routing protocol។
ipad air– វាគឺជា Classless routing protocol នេះមានន័យថា វាផ្គត់ផ្គង់ CIDR ដែល VLSM និង disconiguous networks។
– Default cost of path = “100M/BW”
– វាប្រើក្បួន Algorithm “Dijkstra Shortest Path Firt-SPF” ដើម្បី កំណត់ ផ្លូវប្រសើរបំផុត ទៅលើគ្រប់ណែតវឺក។
– វាគឺជា logically segment ណែតវឺកក្នុងតំបន់ ដូចបង្ហាញរូចខាងលើ
– វាប្រើ “Area 0” ជាតំបន់ Backbone មានន័យថាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ត្រូវតែ ភ្ជាប់ទៅ “Area 0”។
– ចំនួនតំបន់ប្រើ ពីលំដាប់ (0:65535)។

13.1  OSPF neighbors និង Adjacencies នៅក្នុងប្រព័ន្ធ LAN
ipad air
– Router ផ្ញើ multicast “Hello packets” ចេញពី OSPF interface ទៅ OSPF neighbors
– ពាក្ស hello ត្រូវបានផ្ញើដល់ ក្នុងអំឡុងពេលដែលហៅថា “Hello time”
– ប្រសិនបើមិនឃើញពាក្ស hello ទទួលបានពី router ក្នុងអំឡុងពេល ដែលគេហៅថា “Dead time” ពេលនោះ Router និងពិចារណាដូចជា unavailable។
– ពាក្ស hello ត្រូវបានផ្ញើទៅដល់ multicast IP addresss “224.0.0.5”
– អ្នកគ្រប់គ្រងណែតវឺក អាចដំឡើង បណ្តាល router ដើម្បីកំណត់ទៅផ្សេងទៀត មុនពេលផ្លាស់ប្តូរ routing update។
– ករណីនេះ ត្រូវតែជួប អ្នកជិតខាង neighborship ដើម្បីបង្កើតរវាងពីរ routers
+ ដូចគ្នា hello/dead timers
+ ដូចគ្នា subnet mask
+ ដូចគ្នា ID និង PW
– គ្រប់ router ទាំងអស់ក្នុងតំបន់បង្កើត adjacency ជាមួយ “DR” និង “BDR”
– គ្រប់ Network update ត្រូវបានផ្ញើទៅ “DR” និង “BDR” លើ IP address “224.0.0.6” ដោយប្រើ LSA (Link State Advertisement)។
– “DR” និង “BDR” ផ្តល់បញ្ជួនទៅ network update ទៅអោយ router ដែលមានស្រេច ក្នុងតំបន់របស់គេ នេះបានចប់ដោយបញ្ជួនផ្ញើ “Network LSA” លើ multicast IP address “224.0.0.5”។
13.2 ការដំឡើង OSFP Configuration
ដើម្បីដំឡើង OSFP Routing លើ Router យើងត្រូវសរសេរបញ្ជា command ដូចខាងក្រោម:
Router(config)# router ospf process number
Router(config-router)# network network IP wildcard area area number

Process Number គឺជាចំនួនទីតាំងសំខាន់ លើគ្រប់ Router ។ Network IP គឺជា Network IP ឆ្ពោះទៅ Wildcard mask គឺជា subnet mask ផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីទទួលវាប្តូរគ្រប់ “1” ទៅ “0” ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបភាពខាងក្រោម:
ipad air13.2.1 ការដំឡើង Passive interface ការដំឡើង interface មួយដូចជា passive interface ការរារាំងពីការផ្ញើ ឬទទួល “hello packets” ដើម្បីដំឡើង passive interface យើងត្រូវប្រើបញ្ជា command ដូចខាងក្រោម:
Router(config-router)# passive-interface interface
13.3 DR election
នៅក្នុង OSPF protocol បណ្តា router ក្នុងតំបន់ area elect “DR” មួយ និង “BDR” មួយ កាលណា router ត្រូវការផ្ញើ network update ទៅ router ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ វាផ្ញើ update នេះទៅ “DR” និង “BDR” ពេលដែល “DR” និង “BDR” បានបញ្ជួនបន្ត update នេះទៅអោយ    បណ្តា router ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់។
តើ router ជ្រើសរើស “DR” យ៉ាងណា?
1. ដំបូង ជ្រើសរើស router ជាមួយ router ខ្ពស់បំផុត និងមានអតិភាព
2. ប្រសិនបើអតិភាពទាំងអស់ដូចគ្នា ជ្រើសរើស router ជាមួយ “Router ID” ខ្ពស់បំផុត។
13.3.1 អតិភាព Router priority
ipad air
Default router priority សម្រាប់គ្រប់ router “1” router priority អាចប្តូរដោយ ផ្ទាល់ ដៃ ដោយប្រើបញ្ជា command ខាងក្រោម
Router(config-if)# ip ospf priority 2
13.3.2 Router ID (RID)
1. RID គឺជាស្ថិតិ បានផ្តល់ ដោយប្រើបញ្ជា command ដូចខាងក្រោម:
Router(config)# router ospf 0
Router(config-router)# router id 1.1.1.1
2. ប្រសិនបើមិនមាន ស្ថិតិ បានផ្តល់ “RID” មានស្រេច “RID” នឹង loopback interface IP ដែលជា loopback interface គឺជា interface និមិ្មត្តដែលអាចដំឡើងលើ router បាន។
ដើម្បីដំឡើង loopback interface ប្រើបញ្ជា command ខាងក្រោម
Router(config)# interface loopback0
Router(config-if)# ip address 10.10.10.10. 255.255.255.255
3. ប្រសិនបើមិនមាន loopback interface ត្រូវបានដំឡើងលើ router “RID” នឹងជា interface IP ដែលខ្ពស់បំផុតលើ router។
ឧទាហរណ៍

កំណត់ “RID” នៃ router ខាងក្រោមនេះ:
ipad airដំណោះស្រាយ:
RID= ស្ថិតិដែលបានផ្តល់ RID=1.2.3.4ប្រសិនបើមិនបានផ្តល់ស្ថិតិអោយ RID
RID=loopback interface IP ខ្ពស់បំផុត = 100.2.23.5ប្រសិនបើមិនមាន loopback interface បានដំឡើង
RID=loopback interface IP ខ្ពស់បំផុត = 30.0.0.1