មេរៀនទី៤:ប្រើ 2D Command Sketch

មេរៀនទី៤:ប្រើ 2D Command Sketch

33. Command: Sketch

ប្រើសំរាប់គូរខ្វាសឬគូរគμានព្រៀងនិងខ្នាតត្រឹមត្រូវឡើយ។

Command: Sketch 

Record increment <0>: 0.5

Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. <Pen down> <Pen

up> *Cancel*

a

34. Command: Copy (Modify Menu bars -> Copy)

ប្រើសំរាប់ថតចំលង Object.

 

ក. Single Copy

Command: Co 

COPY

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify base point or displacement, or [Multiple]: Click Object

Specify second point Of displacement or <use first point as

displacement>: Click Object;

a

ខ. Multi Copy

Command: Co 

COPY

Select objects: Click Object

Select objects: Click Object

Specify base point or displacement, or [Multiple]: M