មេរៀនទី៨: Transport និង Application

មេរៀនទី៨: ស្រទាប់ Transport និង Application layer

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

8.1  ស្រទាប់ Transport layer protocol (TCP និង​ UDP) ដូចដែលលោកអ្នក ចាំថាមុខងារ ស្រទាប់ transport layer គឺដើម្បីកំណត់ ឆ្ពោះទៅការ ប្រើប្រាស់ ដែលប្រើ ចំនួន port ហើយដើម្បី បង្កើត error detection និងកែតម្រូវ និងចែក ទិន្នន័យ ហើយ ដំឡើង ឡើងវិញ។ មានពីរ protocol ចម្បងដែលត្រូវបាន ប្រើក្នុង ស្រទាប់ transport layer វាគឺជា “TCP” និង “UDP”

ភាពខុសគ្នារវាង ពីរ protocol ត្រូវបានសង្ខេបក្នុងតារាងខាងក្រោម
1ដើម្បីយល់ នៅក្នុងតារាង អនុញ្ញាអោយយើង សិក្សាដូចខាងក្រោម
ឧបមាថា យើងមានកុំព្យូទ័រពីរ ប្រភព source មួយ និង destination មួយ
1Connection orientated ប្រភពបង្កើត session មួយជាមួយ destination មុនពេលផ្ញើទិន្នន័យ។
Acknowledgement  ប្រពភសម្រាប់ ទទួល destination ដែលទទួល ផ្ញើមួយចំណែក មុនពេលផ្ញើ ចំណែកថ្មី។
Sequencing ប្រភពផ្តល់ចំនួន sequence សម្រាប់គ្រប់ចំណែក វាផ្ញើ ដើម្បីកែតម្រូវ ដំឡើង ឡើងវិញនៅ destination។
Flow control ការឆ្ពោះទៅ អាចត្រួតពិនិត្យ flow នៃទិន្នន័យដែល មកពីប្រភព source
ពីព្រោះ TCP អាចប្រើ លក្ខណ:ខាងលើវាគឺជា reliable protocol។ ពីព្រោះ UDP មិនអាចប្រើ លក្ខណ:ពិសេសខាងលើ វាគឺជា unreliable protocol។
TCP has high overhead វាមានន័យថា ទំហំ header គឺធំ ដូច្នេះត្រូវការ bandwitdh network ច្រើន។
UDP has high overhead វាមានន័យថា ទំហំ header គឺធំ ដូច្នេះមិនត្រូវការ bandwitdh network ច្រើន។
1TCP header
1
UDP header
8.2  ស្រទាប់ Application layer protocols ដូចលោកអ្នកបានចាំថា មុនងារនៃ ស្រទាប់ Application layer គឺជា interface រវាង TCP/IP protocol stack និង បណ្តា កម្មវិធី និងបណ្តាសេវា។ គ្រប់ protocol នៃស្រទាប់ application layer protocol ប្រើទាំង TCP ឬ UDP ហើយវាប្រើ ចំនួន port number ពិតប្រាកដ៍។ ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ នៃបណ្តាល protocols ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងស្រទាប់ application layer។
Telnet: Telnet ប្រើ TCP port 23 វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ចូល remote ពីចំងាយ និងត្រួត ពិនិត្យ ប្រភពណែតវឺក network sources។ វាអនុញ្ញាត telnet client ចូលទៅ ប្រភពដើម របស់ telnet server។
SSH: ប្រើ TCP port 22 វាត្រូវបានប្រើសុវត្ថិភាពរបស់ telnet។
FTP (File Transfer Protocol) TCP port 21 វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់បញ្ជួន file (ឧទាហរណ៍ ដោនឡូត downloading file ពី web sever)។
TFTP (Trivial FTP) ប្រើ UDP port 69 វាជា versionថ្មី របស់ FTP វាលឿនជា FTP។ ប៉ុន្តែមិន reliable ដូច FTP ពីព្រោះវាប្រើក្នុង UDP។
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ប្រើ TCP port 25 វាត្រូវបានប្រើ សម្រាប់ ផ្ញើ email។
DNS(Domain Name System) TCP port 53 វាសម្រាប់ដោះស្រាយ hostname នៅក្នុង IP។
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) TCP port 80 វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់មើល browse អ៊ីនធឺណែត។
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ប្រើ TCP port 443 វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ សុវត្ថិភាព ជា version ថ្មីរបស់ HTTP។