មេរៀនទី៦:Subnet Mask & Subnetting

មេរៀនទី៦:  Subnet Mask និង Subnetting

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
កាលណាយើងយល់ច្បាប់ខាងក្រោម វានិងជួយយើង ក្នុងស្វែងយល់ពី subnettingឧបមាថា យើងមាន ១កន្លែង 1place (x) ដែលយើងត្រូវការដើម្បីជំនួសវា ជាមួយលេខ គោលពីរ   បណ្តាលេខអ្វីអាច ប្រើ? ចម្លើយគឺជា “0” ឬ “1” ដែលជា ២តម្លៃ ឬ (21 values) ពីគោល១០ “0” ទៅ គោល១០ “1”។

X               0 ឬ 1                                2        0:1      21
ឧបមាថា យើងមាន ២កន្លែង 2places ដែលយើងត្រូវការជំនួសវា ជាមួយលេខគោលពីរ គោលពីរ
បណ្តាលេខអ្វីអាច ប្រើ? ចម្លើយគឺជា “00”,“01”,”10” ឬ “11” ដែលជា ៤តម្លៃ ឬ (22 values) ពីគោល១០ “0” ទៅ គោល១០ “3”។
XX             00 01 10 11              4        0:3      2

ឥឡូវនេះ ប្រសិនបើ មាន ៣កន្លែង 3places…យើងនឹងមាន ៨តម្លៃ (23values) ពីគោល១០ “0” ទៅ គោល១០ “7”។
XXX            000 001 010 011       8        0:7      23

                        100 101 110 111
ដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងមាន 4 ឬ 5 ឬ ….8places?
  XXXX         0000 0001 1111    16        0:15      24
….
XXXXXXXX    00000000 ..
11111111  256      0:255     28
ដូច្នេះយើងអាចទាញបានរូបមន្តទូទៅ:
16.1 Subnet Mask យើងនិង រកព័ត៌មាន subnet mask ដែលប្រមូលផ្តុំជាមួយ IP address subnet mask អាចអោយលោកអ្នកដឹង ចែក network និង host នៃ IP address។ ប្រសិនបើមិនមានព័ត៌មាន subnet mask ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាមួយ IP នោះ default គឺកំណត់ ចែក network ហើយ host នៃ IP address អាស្រ័យលើ IP class របស់វា។
subnet mask កំណត់ ចែក network និង host នៃ IP address ដោយបំលែង ចែក network ទៅទាំងអស់លេខ 1 និងបំលែងចែក host ទៅទាំងអស់ លេខសូន្យ 0។
ដូច្នេះ សម្រាប់ “Class A” subnet mask, byte ដំបូងនិង 1 ទាំងអស់ ហើយ 3byte ចុងក្រោយនិង 0។ subnet អាចអោយលោកអ្នកបំបែកប្រព័ន្ធ network ធំនៃ IP addresses ទៅជាតូចៗបាន ការរៀបចំលំដាប់ address ។ subnet នីមួយៗ បានក្លាយ ទៅជា broadcast domain។ គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ ដែលនៅក្នុង broadcast domain ដូចគ្នាបានទទួល broadcasts ទាំងអស់។ ប្រសិនបើ មានទាំងអស់ 16,777,214 Class A network hosts ដែលចែកចាយ broadcast domain និងដែលបានទទល broadcast ទាំងអស់។ ចំនួន Subnet ទាំងអស់ លោកអ្នកអាចបំបែកពីប្រព័ន្ធ network ធំទៅជា address តូចៗ ក្នុងករណីនេះ address ប្រើបានល្អប្រសើរ។ subnet mask ត្រូវបានប្រើ សំរាន់អត្តសញ្ញាណផ្នែកនៃ IP address គឺជា network port។  ដូចជា IP address ខ្លួនវាផ្ទាល់ក្នុង subnet mask មាន 32 bits។ default subnet masks សំរាប់ Class A, Class B និង​ Class C networks ដូចខាងក្រោម:

Class A 255.0.0.0 (11111111 00000000 000000000 000000000)
Class B 255.255.0.0 (111111111 1111111111 000000000 000000000)
Class C 255.255.255.0 (111111111 1111111111 111111111 0000000000)

ឥឡូវអ្នកដឹងពី IP address និង subnet mask គឺជាប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យា ដែលហៅ ថាឡូសិច Boolean AND ដែលជួយដើម្បីប្រើក្នុងការគណនា IP network។ ប្រមាណវិធី Boolean AND អ្នកអាចកំណត់ network ID និង broadcast IP អោយទៅ IP address និងsubnet mask។

16.1.1  ការទទួល Network IP ដែលប្រើ Subnet Mask ដើម្បីទទួលបាន Network IP ពី IP address យើងនឹងបំលែង បំបែក host ទៅ 0។ តាមទ្រឹស្តី ដើម្បី ទទួល Network IP គឺបង្កើត ប្រមាណវិធី ឡូស៊ីច AND រវាង IP និង Subnet Mask របស់វា។
1ខាងក្រោមបង្ហាញ អនុគមន៍ AND

networkប្រមាណវិធី Boolean AND ធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ:
-កំណត់តម្លៃប្រព័ន្ធគោលពីរ binary នៃ IP address។
– កំណត់តម្លៃប្រព័ន្ធគោលពីរ នៃ subnet mask។
– ប្រសិនបើតម្លៃ bit ក្នុង addresses ទាំងពីរស្មើ 1 នោះប្រមាណវិធី Boolean bit គឺស្មើ 1 ដែរ។
– ប្រសិនបើតម្លៃ bit ក្នុង addresses មិនស្មើ 1 ប្រមាណវិធី Boolean bit គឺ 0។
ប្រមាណវិធី Logic សំរាប់គណនា ក្នុងមេរៀននេះពន្យល់ពីការធ្វើប្រមាណវិធី logic សំរាប់គណនា bit AND, OR, XOR និង NOT ។ ប្រមាណ Logic ត្រូវបានចែកជា សណ្ឋាន រវាងពីរ ទិន្នន័យ bit (លើកលែងតែប្រមាណវិធី NOT)។  Bit ទាំងពីរ “1” ឬ “0” និង ប្រមាណ វិធី logic មានសារ:សំខាន់គណនាប្រមាណវិធីគណិតវិទ្យាដែលមាន តារាង “ពិត” បង្ហាញ ខាងក្រោម:
ប្រមាណវិធី និង AND ប្រមាណវិធី logic AND ធៀប 2 bit ហើយប្រសិនបើវាគឺទាំងពីរ “1” ពេលនោះលទ្ធផលគឺ “1” ផ្សេងទៀតលទ្ធផលគឺ “0”។

0

1

0

0

0

1

0

1

ប្រមាណវិធី ឬ OR ប្រមាណវិធី logic ឬ OR ធៀបពីរ bit ហើយប្រសិនបើទាំងពីរ bit គឺជា “1” នោះលទ្ធផលគឺ “1” ក្រៅពីនោះគឺលទ្ធផល “0”។

0 1
0 0 1
1 1 1

ប្រមាណវិធី XOR ប្រមាណវិធី logic XOR ធៀបពីចំនួន 2 bit ហើយប្រសិនបើពិតវាគឺ “1” ខណ:ពេលទ្ធផលគឺ “1” ផ្សេតទៀត (ប្រសិនបើ bit ដូចគ្នា) លទ្ធផលគឺ “0”។

0 1
0 0 1
1 1 0

ប្រមាណវិធី NOT ប្រមាណវិធី logic NOT ងាយប្តូរតម្លៃ bit ទោលប្រសិនបើវាគឺ “1” លទ្ធផលគឺ “0” ប្រសិនបើវាគឺ “0” ហើយលទ្ធផល “1”។ ចំណាំប្រមាណវិធីនេះ ខុសគ្នា ពេលប្រៀបធៀបពីរ bit វាធ្វើសកម្មភាពបានតែលើ bit ទោល។

0

1

1

0

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ តម្លៃប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal IP address = 124.0.0.0 និង subnet mask = 255.0.0.0
ប្រមាណគណនា Boolean AND

IP Address Binary 01111100 00000000 00000000 00000000
Subnet Mask Binary 11111111 00000000 00000000 00000000
ប្រមាណវីធី AND 01111100 00000000 00000000 00000000

ប្រព័ន្ធ network ID ក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺ 124.0.0.0 ដែលប្រើប្រមាណវិធី Boolean លោកអ្នកអាចមើលឃើញ host bit ក្នុងបី octet ចុងក្រោយគឺ 0 bits ដែលជា អត្ត សញ្ញាណ network ID។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រឡប់ចំនួន host bits ទាំងអស់ជា on លោកអ្នកទទួល broadcast IP ដែលក្នុងករណី នេះគឺ 124.255.255.255។ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម បំបែកតម្លៃប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal IP address = 135.252.4.0 និង subnet mask = 255.255.0.0

IP Address Binary 10000111 11111100 00000100 00000000
Subnet Mask Binary 11111111 11111111 00000000 00000000
ប្រមាណវីធី AND 10000111 11111100 00000000 00000000

ប្រព័ន្ធ network ID ក្នុងឧទាហរណ៍គឺ 135.252.0.0 ដែលប្រើប្រមាណ វិធី Boolean លោកអ្នកអាចមើលឃើញ host bits ក្នុង octets ទីពីចុងក្រោយគឺ 0 bits ដែលជា អត្តសញ្ញាណ network ID ។ ប្រសិនបើត្រឡប់ចំនួន host bits ទាំងនេះជា on លោកអ្នកទទួល broadcast IP ដែលករណីនេះគឺជា 135.252.255.255។
6.2  ឧទាហរណ៍ Subnet Mask
ឧទាហរណ៍ទី១: ទទួល Network IP និង broadcast IP ពី IP និង subnet mask “193.129.2.131/25” បន្ថែមទៀត ទទួលចំនួននៃ host IP ហើយកំណត់ រក host IP ដំបូង និងចុងក្រោយ។
ដំណោះស្រាយ:
. ប្តូរ IP ទៅជាទម្រង់គោល ២
11000001.10000001.00000010.10000011
. ទទួលបាន Subnet mask
1. ណែតវឺក Network IP = IP AND Subnet mask (បំលែង ការបែងចែក host ទាំងអស់ទៅជា ០)។
11000001.10000001.00000010.10000000 =193.129.2.128
. Broadcast IP: (បំលែង ការបែងចែក host ទាំងអស់ទៅជា 1) ។
11000001.10000001.00000010.11111111 =193.129.2.255
. រក IP ដំបូង First available IP= Network IP +1 =193.129.2.129
. រក IP ចុងក្រោយ Last available IP= Broadcast IP-1 =193.129.2.254

ដើម្បីរកចំនួន Host IP យើងប្រើច្បាប់ខាងក្រោម:
1ដូច្នេះ ចំនួននៃ Host IP= 27-2=126
ឧទាហរណ៍២: ទទួល Network IP និង broadcast IP ពី IP និង subnet mask “130.5.192.68/26” បន្ថែមលើនេះ ទទួលចំនួន host IP ហើយកំណត់ host IP ដំបូង និង ចុងក្រោយ។
ដំណោះស្រាយ:
. ប្តូរ IP ទៅជាទម្រង់គោល ២
10000010.00000101.11000000.01000100
. ទទួលបាន Subnet mask
1. Network IP= IP AND Subnet mask (បំលែងចែក host ទៅជា 0)
10000010.00000101.11000000.01000000  = 130.5.192.64
. Broadcast IP: (បំលែង host ទាំងអស់ទៅជា 1)
10000010.00000101.11000000.01111111  = 130.5.192.127
. រក IP ដំបូង First available IP= Network IP +1 = 130.5.192.64
. រក IP ចុងក្រោយ Last available IP= Broadcast IP-1 =130.5.192.126

ដូច្នេះ ចំនួននៃ Host IP= 26-2=62

6.3  Subnetting  ឧបមាថា យើងមាន Network IP មួយ ហើយយើងមាន បី Network។ តើយើងអាចប្រើ Network IP នេះមួយគត់ ដើម្បីអាចផ្តល់ Network IP មួយទៅគ្រប់ Network នៃបណ្តា Network របស់យើង? ដំណោះស្រាយគឺបង្កើត “Subnetting”
6.3.1 តើ Subnetting គឺជាអ្វី?  Subnetting គឺទទួល network IP ច្រើន ចាប់ពីមួយ network IP ដោយប្តូរក្នុងការបែងចែក network និង បែងចែក host ក្នុង network IP ដើម original។

6.3.2 ឧទាហរណ៍ទី១ Subnetting យើងមាន “Class C” IP address (194.5.24.0) ហើយលោកអ្នកអាចមាន ពីណែតវឺក network គ្រប់ណែតវឺក និមួយៗមាន ១០០កុំព្យូទ័រ។ លោកអ្នកនឹងមាន subnet IP នេះដើម្បីបំពេញតាម តម្រូវការចង់បាន។
ដំណោះស្រាយ: ប្តូរ IP ដែលអោយទៅជា ទម្រង់ លេខគោលពីរ ហើយកំណត់ បែងចែកណែតវឺក និងបែងចែក host។
កំណត់ ចំនួន bit លោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបន្ថែម ទៅការបែងចែកណែតវឺក ដើម្បីមានចំនួនត្រឹមត្រូវ នៃណែតវឺក network IP។
2 Networks = 21 Networks (ត្រូវការ 1bits)
1ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចទទួល subnet mask ថ្មី Subnet mask=
11111111. 11111111. 11111111. 10000000=255.255.255.128  ឬ /25
កំណត់អោយបានច្បាស់លើ លេខនៃចំនួន host IP ក្នុងគ្រប់ណែតវឺក network។
ចំនួន Available hosts =27-2=126

ឥឡូវលោកអ្នកបានទទួល subnet network IP

ណែតវឺក ដំបូង First Network:
11000010.00000101.00001100.00000000 = 194.5.24.0/25
Broadcast IP: 11000010.00000101.00001100.01111111 = 194.5.24.0/25
ណែតវឺក ចុងក្រោយ Last Network:

11000010.00000101.00001100.10000000 = 194.5.24.128/25
11000010.00000101.00001100.10000000 = 194.5.24.255/25

6.3.3 ឧទាហរណ៍ទី២ Subnetting លោកអ្នកមាន “Class B” IP address មួយ (134.18.0.0) និងលោកអ្នកមាន បីណែតវឺក គ្រប់ណែតវឺក និមួយៗមាន ១០០កុំព្យូទ័រ។ លោកអ្នកនឹងមាន subnet IP នេះ ដែលបំពេញតាមតម្រូវការ
ដំណោះស្រាយ:

ប្តូរ IP ដែលអោយទៅជា ទម្រង់ លេខគោលពីរ ហើយកំណត់ បែងចែកណែតវឺក និងបែងចែក host
1កំណត់ចំនួន bit លោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបន្ថែមទៅ ការបែងចែកណែតវឺក ដើម្បី អោយ មានចំនួនត្រឹមត្រូវនៃណែតវឺក network IP។ ឥឡូវលោកអ្នក អាចទទួល subnet mask ថ្មី
4 Networks = 22 Networks (ត្រូវការ 2bits)

1Subnet mask  = 11111111.11111111.11000000.00000000 = 255.255.192.0 ឬ /18   កំណត់អោយបានច្បាស់ លោកអ្នកអាច មានចំនួន host IP នៅគ្រប់ណែតវឺក network។
ចំនួន host នៅក្នុងណែតវឺកនិមួយៗ Available hosts in each network
       = 2142= 65,534

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទទួលបាន subnet network IP
ណែតវឺក ទី១ First network:     10000110.00010010.00000000.00000000 = 134.18.0.0/18
ណែតវឺក ទី២ Second network: 10000110.00010010.01000000.00000000 = 134.18.64.0/18
ណែតវឺក ទី៣ Third network:    10000110.00010010.10000000.00000000 = 134.18.128.0/18
ណែតវឺក ទី៤ Fourth network:  10000110.00010010.11000000.00000000 = 134.18.192.0/18
6.4  CIDR (Classless Interdomain Routing Notation) CIDR ដែលបាន កំណត់ address គឺដូចគ្នាសំរាប់ថ្នាក់ address។ ថ្នាក់ address អាចមានភាព ងាយ ស្រួល សរសេរក្នុងការចំណាំ CIDR គឺ (Class A = /8, Class B = /16, and Class C = /24) ។ ការប្រើ CIDR សំរាប់ប្រើជាមួយ ISP ដែលមានទំហំធំ បំផុត (តែងតែប្រើ subnet mask គឺ /19 ឬតូចជា); បណ្តា អតិថិជនរបស់ ISP ។ គឺជាអត្តសញ្ញាណដែលប្រើ subnet mask ក្នុង mask ត្រូវបាន សរសេរ slash ចំណាំខាងក្រោម: តាមធម្មតា IP network ត្រូវបាន បែង ចែក ជា A, B ឬ C network អត្តសញ្ញាណបណ្តាកុំព្យូទ័រ ថ្នាក់ដំបូង 3 bits (A=000, B=100, C=110)។

Class Network Address ចំនួននៃ Hosts Netmask
CIDR /4 240,435,456 240.0.0.0
CIDR /5 134,217,728 248.0.0.0
CIDR /6 67,108,864 252.0.0.0
CIDR /7 33,554,432 254.0.0.0
A /8 (1-126) 16,777,216 255.0.0.0
CIDR /9 8,388,608 255.128.0.0
CIDR /10 4,194,304 255.192.0.0
CIDR /11 2,097,152 255.224.0.0
CIDR /12 1,048,576 255.240.0.0
CIDR /13 524,288 255.248.0.0
CIDR /14 262,144 255.252.0.0
CIDR /15 131,072 255.254.0.0
B /16 (128-191) 65,534 255.255.0.0
CIDR /17 32,768 255.255.128.0
CIDR /18 16,384 255.255.192.0
CIDR /19 8,192 255.255.224.0
CIDR /20 4,096 255.255.240.0
CIDR /21 2,048 255.255.248.0
CIDR /22 1,024 255.255.252.0
CIDR /23 512 255.255.254.0
C /24 (192-223) 256 255.255.255.0
CIDR /25 128 255.255.255.128
CIDR /26 64 255.255.255.192
CIDR /27 32 255.255.255.224
CIDR /28 16 255.255.255.240
CIDR /29 8 255.255.255.248
CIDR /30 4 255.255.255.252

ចំណាំ: (1) 127 Network Address សម្រាប់ loopback តែស (2) Class D (224-247, Multicast) និង Class E (248-255 សម្រាប់ស្រាវជ្រាវ)។
6.4.1   បណ្តាអាស័យដ្ឋាន Public និង Private IP Addresses ខាងក្រោម IP block  សម្រាប់អាស័យដ្ឋាន private IP addresses

Class អាស័យដ្ឋានចាប់ផ្តើម IP Address អាស័យដ្ឋានបញ្ចប់ IP Address
A 10.0.0.0 10.255.255.255
B 172.16.0.0 172.31.255.255
C 192.168.0.0 192.168.255.255

បណ្តាលថ្នាក់ private addresses, 169.254.0.0 ឆ្លងកាត់បណ្តា 169.254.255.255 addresses ប្រើសម្រាប់បំរុង (ឬ APIPA, Automatic Private IP Addressing) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ បង្កើត IP network ដោយមិនបាច់ដំឡើង។
6.5  គណនាចំនួន Networks ក្នុង Subnet ដើម្បីគណនាចំនួន networks ក្នុង subnet មួយលោកអ្នកអាចប្រើ រូបមន្ត 2N – 2 ។ ដែលស្វ័យ N តំណាងចំនួន subnet bits ក្នុង ប្រព័ន្ធ network ។ លោកអ្នកអាចបង្ហាញ ក្រៅចំនួន networks ក្នុង subnet នីមួយក្នុងរូបមន្ត។

IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
26 – 2 = 62 Networks
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
215 – 2 = 32,766 Networks
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Networks
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4

ចំណាំ:     កាលណា subnet mask មួយមានតម្លៃគឺ 255.255.0.0 ឬ 255.255.255.0 លោកអ្នកអាច copy IP octet ដើមដែលមានតម្លៃ 255 subnet octets និងប្រើ 0 សំរាប់ សំណល់ octets ដើម្បីកំណត់ Network ID។ Broadcast IP គឺដូច IP octets ដើមដែល តម្លៃ 255 subnet octets និងចំនួន 255 គឺជា 0 សំណល់ octet។
IP address ដែលមាន 255.255.0.0 ឬ 255.255.255.0 subnet mask អាច copy បណ្តា octet ដែលមានតម្លៃ subnet mask នៃ 255 ពី IP address ដើម ។ ឧទាហរណ៍ សំណល់ octet លោកអ្នកនឹងបញ្ចូល 0។ ឧទាហរណ៍ :

IP address = 139.42.6.0
Subnet Mask = 255.255.0.0
Network ID គឺ 139.42.0.0.
ដើម្បីកំណត់ Broadcast IP របស់ IP address និងbnet mask នេះ ដែលទើបតែបាន 0 octet ពី Network ID ជាមួយ 255 ។ Broadcast IP គឺ 139.42.255.255។

ឧទាហរណ៍តារាងបំបែកប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal ទៅជាប្រព័ន្ធពីរ binary ដែលនឹងជួយអោយលោកអ្នកប្តូរ addresses ច្រើនបានលឿនរហ័ស ក្នុងពេល ធ្វើតែសប្រឡង។

តារាងបំបែកប្រព័ន្ធគោលដប់ Decimal ទៅប្រព័ន្ធគោលពីរ Binary

Decimal Binary
0 00000000
128 10000000
192 11000000
224 11100000
240 11110000
248 11111000
252 11111100
254 11111110
255 11111111

អ្នកអាចប្រើតម្លៃ IP address ដូចខាងក្រោម:
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Subnet Mask ក្នុង Binary = 11111111 11111111 11111110 00000000
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Subnet Mask ក្នុង Binary = 11111111 11111111 11111111 00000000
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Subnet Mask ក្នុង Binary = 11111111 11111111 11111111 11110000
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
6.6   គណនាចំនួន Hosts ក្នុង Subnet
ដើម្បីគណនាចំនួន host ក្នុង subnet យើងអាចប្រើរូបមន្ត 2H – 2។ ដែលស្វ័យ H តំណាងចំនួន host bit ក្នុងប្រព័ន្ធ network។ ប្រសិនបើលោក អ្នកប្រើ subnetting ដូចក្នុងឧទាហរណ៍ លោកអ្នកអាចកំណត់ចំនួន host ក្នុង subnet នីមួយៗ:

IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
210 – 2 = 1022 Hosts
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
29 – 2 = 510 Hosts
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Hosts
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
24 – 2 = 14 Hosts
គណនាចំនួន Networks ក្នុង Subnet
ដើម្បីគណនាចំនួន networks ក្នុង subnet មួយលោកអ្នកអាចប្រើ រូបមន្ត 2N – 2 ។ ដែល ស្វ័យ N តំណាងចំនួន subnet bits ក្នុងប្រព័ន្ធ network ។ លោកអ្នកអាច បង្ហាញ ក្រៅ ចំនួន networks ក្នុង subnet នីមួយក្នុងរូបមន្ត។

IP address = 176.85.195.60/22
Subnet Mask = 255.255.252.0
Network bits = 16
Host bits = 10
Subnet bits = 6
26 – 2 = 62 Networks
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
215 – 2 = 32,766 Networks
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
28 – 2 = 254 Networks
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4
24 – 2 = 14 Networks
6.7   លំហាត់អនុវត្តក្នុងមេរៀន Subnet Mask និង Subnetting

លំហាត់ទី១: ប្រសិនបើ host មួយនៅលើប្រព័ន្ធ network មាន address 172.16.45.14/30 តើមាន address subnetwork ប៉ុន្មាន ដែលជា កម្មសិទ្ធិរបស់ host នេះ?
សំរាយបញ្ជាក់ octet ចុងក្រោយក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ binary គឺ 00001110។ 6 bitsគ្រាន់តែជា octet កម្មសិទ្ធ subnet នេះ។ ដូចនេះ subnetwork គឺ 172.16.45.12។

លំហាត់ទី២: លោកអ្នកមានចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary គឺ 10011101 ប្តូរវាអោយទៅជាប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal និងប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ hexadecimal។
សំរាយបញ្ជាក់ បំបែក 10011101 = 128+0+0+16+8+4+0+1 = 157
សំរាប់ប្រព័ន្ធគោលដប់ hexadecimal យើងបំបែកចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary 10011101 ទៅជាពីរផ្នែក 2 គឺ: 1001 = 9 និង 1101 = 13 ដែលស្មើ D ក្នុងប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ hexadecimal ដូច្នេះស្មើចំនួន 0x9D. We can ឬអាចបំបែក ដោយយក 16 គុណ 9 ហើយបូកថែម 13 គឺស្មើ D (0x9D = (16×9)+13 = 157)។លំហាត់ទី៣:តើអ្នកបង្ហាញចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary មាន 10110011 ទៅជាប្រព័ន្ធគោល ដប់របៀបណា?
សំរាយបញ្ជាក់ ប្រសិនបើលោកអ្នកបំបែកចំនួន binary 10110011 បំបែក
1 0 1 1 0 0 1 1
128 64 32 16 8 4 2 1
128 + 0 + 32 +16 + 0 + 0 +2 +1 = 179
លំហាត់ទី៤: លោកអ្នកមាន Class C network ហើយត្រូវការ 10 subnets តើ អ្នកត្រូវការមានប៉ុន្មាន addresses សំរាប់ hosts ដែល subnet masks
និងត្រូវប្រើមានប៉ុន្មាន?

សំរាយបញ្ជាក់
តាមរូបមន្ត 2n-2 យើងនឹងត្រូវការប្រើ 4 bit សំរាប់ subnetting នឹង  ផ្គត់ផ្គង់គឺ 24-2 = 14 subnets ។ subnet mask សំរាប់ 4 bits គឺ 255.255.255.240 ។
លំហាត់ទី៥:   តើមានប៉ុន្មាន subnetworks និង hosts ក្នុងមួយ subnet ប្រសិនបើ អនុវត្ត /28 mask ទៅក្នុង 210.10.2.0 class C network?
សំរាយបញ្ជាក់
ក្នុង 28 bit subnet mask មាន (11111111.11111111.11111111.11110000) ដែលបានអនុវត្តក្នុង class C network ប្រើ 4 bit សំរាប់ប្រព័ន្ធ network ហើយចាកចេញ 4 bit សំរាប់ចំនួន hosts។  ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 យើងបាន 2x2x2x2-2 ដូច្នេះយើងបាន 14 networks និង 14 host។
លំហាត់ទី៦: តើមាន subnet សំរាប់ host IP address 172.16.210.0/22 ប៉ុន្មាន?
សំរាយបញ្ជាក់ សំនួរនេះមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការបង្ហាញវា លោកអ្នកប្តូរវាទៅជា binary រួចហើយធ្វើប្រមាណវិធី​ logic បង្ហាញដូចខាងក្រោម:
IP address 172.16.210.0 = 10101100.00010000.11010010.00000000
/22 mask = 11111111.11111111.11111100.00000000
លទ្ធផល AND = 11111111.11111111.11010000.00000000
AND ក្នុងប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal= 172 . 16 . 208 . 0
លំហាត់ទី៧: តើមាន subnet សំរាប់ host IP address 201.100.5.68/28 ប៉ុន្មាន?
សំរាយបញ្ជាក់ លោកអ្នកបំបែកប្រព័ន្ធពីរ binary ដោយធ្វើប្រមាណវិធី logic បង្ហាញក្រោម:
IP address 201.100.5.68 = 11001001.01100100.00000101.01000100
/28 mask = 11111111.11111111.11111111.11000000
លទ្ធផល AND = 11001001.01100100.00000101.01000000
AND ក្នុង decimal= 200 . 100 . 5 . 64
លំហាត់ទី៨: ប្រព័ន្ធ network របស់អ្នកប្រើ 172.12.0.0 ក្នុង class B address តើអ្នកត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ 459 host ក្នុងមួយ subnet តើមានចំនួនអតិបរិមា នៃ subnets ប៉ុន្មានដែល mask នឹងអ្នកប្រើ?
សំរាយបញ្ជាក់ មាន 459 host ចំនួនរបស់ host bit គឺ 9 នេះអាចផ្គត់ផ្គង់អតិបរិមាគឺ 510 host ។ ដើម្បីរក្សា 9 bit សំរាប់ host មានន័យថា bit ចុងក្រោយ octet ទីបីគឺ 0 ដូចនេះ 255.255.254.0 ដូចជា subnet mask។
លំហាត់ទី៩:ក្រុមហ៊ុន ISP បានផ្តល់ IP address និង subnet mask ខាងក្រោម:
          IP address: 199.141.27.0
Subnet mask: 255.255.255.240
តើមាន addresses ប៉ុន្មានដែលអាចអោយទៅ hosts លើ subnet?

សំរាយបញ្ជាក់

IP address = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0
Subnet mask = 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240
Subnet # = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0
Broadcast = 11001000.10001101.00011011.00001111 = 199.141.27.15
The valid IP address range = 199.141.27.1 – 199.141.27.14
លំហាត់ទី៩: IP network 210.106.14.0 គឺជា subnet ដែលបានប្រើ /24 mask តើមានប៉ុន្មាន networks និង host addresses ដែលផ្ទុក?
សំរាយបញ្ជាក់
subnet មួយជាមួយ 24 bits នៅលើ 255.255.255.0 ហើយក្នុង class C network មាន subnet អាចមាន 1 network និង 254 host ដែលអាចប្រើ។
លំហាត់ទី៩: ផ្តល់អោយ class B IP address network ដែលមានតាមលំដាប់ នៃ subnet masksអនុញ្ញាត 100 subnets ជាមួយ 500 host addresses ក្នុង subnet?
សំរាយបញ្ជាក់
ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 សំរាប់គណនា host addresses គឺ 29-2 = 510 host address ដូច្នេះ 9-bit subnet mask នឹងផ្តល់តម្រូវការចំនួនរបស់ host addresses ។ ប្រសិនបើ 9 bits ទាំងនេះគឺប្រើសំរាប់ host ក្នុង class B network ពេលនោះសំណល់ 7 bit ត្រូវបានប្រើ networks។
ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 យើងមាន 2n-2 = 126 networks គឺជា អថេរ។
លំហាត់ទី១០: ក្រុមហ៊ុន PC មាន IP address 172.16.209.10 /22 ដែលមាន subnet ប៉ុន្មានសំរាប់ address នេះ?
សំរាយបញ្ជាក់ 172.16.209.10/22 បំបែក 10101100.00010000.11010001
.00001010 ជាប្រព័ន្ធគោលពីរ និង network port គឺ 22 bits បន្ទាប់មក គណនាតាមប្រមាណវិធី logical AND ធៀប network address ប្តូរទៅជា
10101100.00010000.110100001.00001010 ប្តូរទៅជា network portioប្រព័ន្ធគោលដប់នៃ address 172.16.208.0/22។
លំហាត់ទី១១: លោកអ្នកផ្តល់ CIDR (classless inter domain routing) block នៃ
115.64.4.0/22 ពី ISP របស់លោកអ្នក នៃ IP addresses ក្រោយមកតើអ្នក ប្រើ host?

សំរាយបញ្ជាក់
115.64.4.0 = 01110011.01000000.00000100.00000000
Subnet mask = 11111111.11111111.11111100.00000000= 255.255.252.0
Subnet number = 01110011.01000000.00000100.00000000= 115.64.4.0 និង Broadcast = 01110011.01000000.00000111.11111111= 115.64.7.255។address range ដែលមិនស្គាល់គឺ = 115.64.4.1 – 115.64.7.254