មេរៀនទី៣:ប្រើ 2D Object Snap

មេរៀនទី៣:ប្រើ 2D Object Snap

23. Command: Object Snap (Tools menu bars -> Drafting Settings)

ប្រើសំរាប់កំណត់ចំនុចចាប់របស់ Object

aaaa

24. Command: Rectangle (Draw menu bars -> Rectangle)

ប្រើសំរាប់គូរចតុកោណកែង។

Command: REC 

RECTANGLE

Specify first corner point or

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

ខ. គូរចតុកោណកែងដែលច្រិតជ្រុង

Command: REC 

RECTANGLE

Current rectangle modes: Chamfer=10.0000 x 30.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]:

Specify first chamfer distance for rectangles <10.0000>:10

Specify second chamfer distance for rectangles <30.0000>: 20

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Pont

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Pon

a

គ. គូរចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងមូល

Command: REC

RECTANGLE

Current rectangle modes: Chamfer=10.0000 x 10.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: F

Specify fillet radius for rectangles <10.0000>: 20 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

ឃ. គូរចតុកោណកែងដែលមានកំរាស់

Command: REC 

RECTANGLE

Current rectangle modes: Width=2.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: W

Specify line width for rectangles <2.0000>: 10 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

25. Command: Circle (Draw Menu bars -> Circle)

ប្រើសំរាប់គូររង្វង់។

ក. គូររង្វង់ចាប់ផ្ដើមពីផ្ចឹត

Command:

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: Click ចំនុចទី១

Specify radius of circle or [Diameter]: Click ចំនុចទី២

a

ខ. ការគូរដោយប្រើពីរចំនុច

គេអាចយកចំនុចពីរ ជាជំនួយដើម្បីគួររង្វង់ហើយចំនុចនោះអាចជា ចុងបន្ទាត់ រឺ ជាចំនុចដ៏ទៃទៀតក៍

បាន។

Command: C

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 2

Specify first end point of circle’s diameter: Click point

Specify second end point of circle’s diameter: Click point

a

គ. គូររង្វង់ដោយប្រើបីចំនុច

Command: C

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 3p

Specify first point on circle: Click point

Specify second point on circle: Click point

Specify third point on circle: Click point

a

ឃ. គូររង្វង់ដោយប៉ះពីរចំនុចនិងកាំរង្វង់

Command:

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: Ttr 

Specify point on object for first tangent of circle: Click ប៉ះទី១

Specify point on object for second tangent of circle: Click ប៉ះទី២

Specify radius of circle <6.0806>: 50

a

ង. គូររង្វង់ដោយប៉ះបីចំនុច

Draw Menu->Circle->Tan Tan Tan

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan

tan radius)]: _3p Specify first point on circle: Click Object

ប៉ះចំនុចទី១

Specify second point on circle: Click object ប៉ះចំនុចទី២

Specify third point on circle: Click Object ប៉ះចំនុចទី៣

26. Command: Arc (Draw Menu bar – > Arc)

a

26. Command: Arc (Draw Menu bar – > Arc)

ប្រើសំរាប់គូរខ្សែកោង ។

ក. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើបីចំនុច

Command: arc 

Specify start point of arc or [Center]: Click ចំនុចទី១

Specify second point of arc or [Center/End]: Click ចំនុចទី២

Specify end point of arc: Click ចំនុចទី៣

ខ. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើចំនុចកណ្ដាលនិងមុំបង្វិល

Command: arc 

Specify start point of arc or [Center]:

Specify center point of arc: click point

Specify start point of arc: click point

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A

Specify included angle: 180

ឃ. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើពីរចំនុចនិងកាំ

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: Click Point

Specify second point of arc or [Center/End]: _e

Specify end point of arc: Click Point

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r Specify radius

of arc: 60 

a

– 3 Point គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹង៣ចំនុច

– Start, Center, End គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងបញ្ចប់

– Start, Center, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងមុំ

– Start, Center, Length គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងប្រវែង

– Start, End, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងមុំ

– Start, End, Direction គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងមុំធៀប

– Start, End, Radius គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងកាំរង្វង់

– Center, Start, End គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើម និងបញ្ចប់

– Center, Start, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើម និងមុំ

– Center, Start, Length គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើមនិងប្រវែង

– Continue បន្ដ

27. Command: Point (Draw Menu bars -> Point)

ប្រើសំរាប់គូរចំនុចពុងហើយទំហំខុសគ្នាតាមការកំណត់ទុកជាមុន។

Command: point 

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000

Specify a point: Click Point

a

28. Point style (Format Menu bars -> Point)

ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទរបស់ Point ដែលយើងចង់បាន។

Command: ddptype 

a

ប្រសិនបើយើងចង់បាន Style ណាមួយត្រូវប្រើ Left Mouse ចុចអោយចំ Point ដែលយើងចង់

បាន ។

29. Command: Polygon (Draw Menu bars -> Polygon)

ប្រើ់សំរាប់គូរពហុកោណ។ ចំនួនជ្រុងច្រើនបំផុតគឺ ១០២៤។

a

ក. គូរពហុកោណចារិកក្នុងរង្វង់

Command: pol 

POLYGON Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: Click Point

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]

<I>: I

Specify radius of circle: 60

a

ខ. គូរពហុកោណចារិកក្រៅរង្វង់

Command: Pol 

POLYGON Enter number of sides <6>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: Click Point

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]

<I>:

Specify radius of circle: 70

a

គ. គូរពហុកោណដោយប្រើប្រវែងជ្រុង

Command: pol 

Enter number of sides <1024>: 8

Specify center of polygon or [Edge]: e

Specify first endpoint of edge: Click Point

Specify second endpoint of edge: 100

a

30. Command: Construction Line (Draw Menu bars -> Construction Line)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់គμានដែនកំណត់។

ក. គូរបន្ទាត់ដោយប្រើពីរចំនុច

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Click Point

Specify through point: Click Point

aខ. គូរបន្ទាត់ជាអាប់ស៊ីស

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V

Specify through point:

a

គ. គូរបន្ទាត់ជាអរដោនេ

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V

Specify through point: Click Point

a

ឃ. គូរបន្ទាត់ជាមុំ

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: a

Enter angle of xline (0) or [Reference]: 45

Specify through point: Click point

a

ង. គូរបន្ទាត់ធៀបមុំ

Command: xl 

XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: b

Specify angle vertex point: 45

Specify angle start point: 45

Specify angle end point: 45

Specify angle end point: Click Point

Specify angle end point:

a

31. Command: Ray (Draw Menu bars -> Ray)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលមានដែនកំណត់ពាក់កណ្ដាល។

Command: ray 

Specify start point: Click Point

Specify through point: Click Point

a

32. Command: Multi line (Draw Menu bars ->Multiline)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ច្រើន។

a

ក. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយកំណត់ទំហំ

Command: ml

MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: s

Enter mline scale <200.00>: 200 

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]:

ខ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើខាងលើ

Command: ML

Current settings: Justification= Top, Scale = 20.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter mline scale <20.00>: 200 

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]: Enter

គ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើខាងក្រោម

Command: ml 

MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:

Current settings: Justification = Bottom, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

ឃ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើកណ្ដាល

Command: ml 

MLINE

Current settings: Justification = Bottom, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <bottom>:

Current settings: Justification = Zero, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]: Enter

ង. ការកំណត់ក្នុង Menu bars

a

– Set Current: សំរាប់កំណត់ឈ្មោះចុងក្រោយ

– Name: សំរាប់ដាក់ឈ្មោះថ្មី

– Modify: សំរាប់កែប្រែ

– Rename: ប្ដូរឈ្មោះ

– Delete: សំរាប់លុប

– Description: សំរាប់រៀបរាប់

– Save: រក្សាទុក

a

– Add: សំរាប់បន្ថែមបន្ទាត់

– OK, Cancel

– Delete សំរាប់លុប

– Offset សំរាប់កំណត់គំលាត

– Color ដាក់ព៌ណបន្ទាត់

– Line type សំរាប់កំណត់ប្រភេទបន្ទាត់ ។