មេរៀនទី២០: ការរៀបចំ Web Security

មេរៀនទី២០: ការរៀបចំ Managing Web Security

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការរៀបចំលើ Web Security Policies កម្មវិធី Smooth Guardian អាចបិទ download និងការពារដល់អ្នកប្រើប្រាស់ user
ការរៀបចំ Editing Policies ដើម្បីរៀបចំ policy មួយ: ជ្រើសរើស guardian > filtering >
policy
networkនៅក្នុងតំបន់ Current filtering policies ជ្រើសរើស filter លោកអ្នកអាចប្តូរ ហើយ ចុចលើ Edit។ ចុចលើ Add កម្មវិធី Smooth Guardian ប្តូរ policy ថ្មី
ចុចលើ Apply ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ policy
ការគ្រប់គ្រង Managing Blocklists លោកអ្នកអាចដំឡើង Smooth Guardian ដោយស្វ័យប្រវត្តិឆែក update រួចហើយ ដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ លោកអ្នកអាចឆែក ដំឡើង blocklists។
មើលព័ត៌មាន Blocklist
ចូលក្នុង system > maintenance > licenses
networkការគ្រប់គ្រងទំព័រ Block កាលណាអ្នកប្រើប្រាស់លើ web ត្រូវបានបិទ block កម្មវិធី Smooth Guardian អាចបង្ហាញអោយឃើញទំព័រ block ដែលបិទ។ លោកអ្នកអាចដំឡើង Smooth Guardian ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាង ប្រភេទនៃការបិទ block:
កម្មវិធី Smooth Guardian មានទំព័របិទ block ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន ដែលមានព័ត៌មានជាច្រើន មើលការដំឡើងលើទំព័រ Block។ ទំព័រ HTML ដែលបាន ផ្ទុកនៅ លើ ប្រព័ន្ធ intranet មានព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងត្រូវ អាចដោយប្រើ Intranet ។
ការដំឡើងលើទំព័រ Block Page
ដើម្បីដំឡើងទំព័រ block:
ចូលក្នុង guardian > block page > block page
networkទំព័រ Download Manager នៅលើ download manager ត្រូវបានដំឡើងកាលណា file មួយចាប់ផ្តើម downloaded ដើម្បីបំពេញលក្ខណ:ពិសេសក្នុង policy។ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស បង្ហាញនៅលើ download manager។
ដើម្បីជ្រើសរើស download manager:
ចូលក្នុង guardian > block page > download manager
ចុចលើ Save and Restart ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ
networkការដំឡើង Authentication កម្មវិធី Smooth Guardian អាចអនុវត្តលើ web security policy ទៅដល់អ្នកប្រើ ប្រាស់ដែលមាន authenticate ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។
ដើម្បីដំឡើង authentication:
ចូលក្នុង guardian > authentication > settings
networkការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ដោយប្រើ IP ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ IP ដែលអាចអនុវត្តលើ web security ដោយកំណត់ network host ឬដោយ IP addresses ដែលមាន IP ranges ឬ subnets។
ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើ IP:
ចូលក្នុង guardian > authentication > settings
ជ្រើសរើស Identification ដោយ IP option ពីក្នុង Authentication settings
ចុចលើ Save ដើម្បីរក្សាទុកការដំឡើង
ជ្រើសរើស guardian > authentication > ident by ip
networkការគ្រប់គ្រងទីតាំ Location
កម្មវិធី Smooth Guardian អាចបង្កើតទីតាំងនៅលើ desktop ឬកុំព្យូទ័រ laptop
ការបង្កើត Locations
ជ្រើសរើស guardian > authentication > locations
networkនៅក្នុង Settings ជ្រើសរើស Reverse DNS lookup
ក្នុង Locations ចុចលើ New បញ្ចូលឈ្មោះសំរាប់ location រួច Save កម្មវិធី Smooth Guardian បានបង្កើត location។
បិទលើ Locations និង Content របស់វា
លោកអ្នកអាចបិទ location និង content ពីក្នុងប្រព័ន្ធ external network និងប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណែត Internet។ ដើម្បីបិទ location មួយ:
ចូលក្នុង Browse ទៅក្នុង guardian > filtering > per location settings
networkជ្រើសរើស location លោកអ្នកដើម្បី block រួចហើយ Disable ចុចលើ Apply