មេរៀនទី១៩: ការការពារ Web Security

មេរៀនទី១៩: ការការពារ Web Security

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី Smooth​ Guardianការពារពីខាងក្រៅ Out
កម្មវិធី Smooth​ Guardian ការពារ web security បានយ៉ាងរឹងមាំ វាការពារប្រឆាំង និងការឡុកលុពីខាងក្រៅ និងអាចបិទ blocks file download បានគ្រប់ពេលវេលា
ដើម្បីមើល default policy:
ចូលក្នុង guardian > filtering > policy
networkការបង្កើតនៅ web security អាចច្រោះបិទ filter តាមតម្រូវការចង់បាន។ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស Current filtering policies រួចចុចលើ Edit។ ដើម្បីប្រើ default web security ដំឡើងប្រព័ន្ធណែតវឺក network ដើម្បីប្រើ Smooth​ Guardian ដូចជា default gateway។
នៅលើ Web Security ការដំឡើង Filtering Setting ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង filters ប្រើនៅក្នុង web security policy។ ដើម្បីដំឡើង filtering settings:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > filters
ផ្តល់អោយ New Category
ដើម្បីផ្តល់ new category:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > user defined categories
networkចុចលើ Update
ចុចលើ Add បង្កើតនៅក្នុង guardian > filtering > filters
ការដំឡើង Time Period
លោកអ្នកអាចដំឡើង Smooth Guardian ដើម្បីអនុញ្ញាតបញ្ឈប់ user ចូលប្រើប្រាស់ Internet ក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ ដែលកំណត់ម៉ោងថ្ងៃ។
ដើម្បីដំឡើង time period:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > time
networkចុចលើ Add ពេលម៉ោង time period ត្រូវបានបន្ថែម list ជ្រើសរើស guardian > filtering > policy
ការដំឡើង Group Settings ដើម្បីដំឡើង group setting:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > per group
networkចុចលើ Save អនុវត្តផ្លាស់ប្តូរ settings លោកអ្នកបានដំឡើង
បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដំលើង filter ម៉ោង time និង group settings ដែលយើង ត្រូវការរួចរាល់ អនុវត្ត policy។
ដើម្បីអនុវត្ត policy:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > policy
networkចុចលើ Add ដើម្បីបន្ថែម policy ទៅក្នុង list ដែលមាននៅក្នុង filtering policies ស្រាប់
ការការពារ Policy Transparently
ដើម្បីការពារ web security policy transparently:
ដំឡើងរៀបចំ policy
ការពារប្រព័ន្ធ ណែតវឺកដែលត្រូវបានដំឡើងរួច ដំឡើងប្រព័ន្ធ network របស់អ្នកដើម្បី ប្រើប្រព័ន្ធ Smooth Wall System ដូចជាប្រភេទ default gateway។
ជ្រើសរើស guardian > proxy > web proxy
networkឆែកមើល Enable filtering និង Transparent ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស មើលឡើងវិញទំព័រខាងក្រោម Save រួចហើយ Restart។