មេរៀនទី១៨: អនុញ្ញាតចូលក្នុង​ Network

មេរៀនទី១៨: ការអនុញ្ញាតអោយចូលក្នុង​ Network Guardian

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយ Network Guardian ជំហានដំបូងគឺ: ចូលក្នុង browser ចូល address របស់កម្មវិធី Network Guardian ឧទាហរណ៍: https://10.0.0.3:441
ដើម្បីចូលក្នុង Network Guardian ដំបូង:
ចូលក្នុង browser បន្ទាប់មកបញ្ចូល address នៃ Network Guardian ឧទាហរណ៍ ដូចជា example: https://10.0.0.3:441។
networkចុចលើ Login ដើម្បីចូលដល់
networkចុច Save កាលណាបានបង្ហាញ​ មើលឡើងវិញព័ត៌មាន ដែលលោកអ្នកបានអនុវត្ត រួចចុចលើ Confirm។
networkម៉ោងតំបន់ Timezone ជ្រើសរើសម៉ោង time zone រួចចុចលើ Save។
networkការដំឡើង Update
លោកអ្នកអាច Update លើកម្មវិធី Network Guardian
ដើម្បីឆែកមើលដំឡើង update:
ចូលក្នុង system > maintenance > updates:
networkចុចលើ Refresh update អថេរ Available update បង្ហាញ update។ ចុចលើ Download update ដើម្បីទទួលបាន update រួចហើយចុចលើ Install update។
ដើម្បីទទួលបាន Latest Blocklis
ក្រុម blocklist ដែលបានបង្កើត update នៅលើ SmoothWall
ដើម្បីទទួលបាន blocklist ចុងក្រោយ:
ចូលក្នុង system > maintenance > licenses:
networkចុចឆែកលើ update កាលណាព័ត៌មាន blocklist ត្រូវបានបង្ហាញចុចលើ Download update។កាលណាបាន download ចុចលើ Install រួចហើយអនុវត្ត។
ការដំឡើង Add-on Module
កម្មវិធី Network Guardian អាចបន្ថែម add-on ដើម្បីផ្តល់ការពារ anti-virus
ដើម្បីបន្ថែម add-on module:
ជ្រើសរើស system > maintenance > modules:
networkជ្រើសរើស module លោកអ្នកចង់បានដំឡើង រួចចុចលើ Install។ កម្មវិធី Network Guardian ដំឡើង module រួចហើយ reboot ប្រសិនបើចាំបាច់។
ដើម្បី reboot ជ្រើសរើស system > maintenance > shutdown:
networkជ្រើសរើស Immediately រួចហើយចុចលើ Reboot
networkបន្ទាប់មកកម្មវិធី SmoothWall System ត្រូវបាន reboot ឡើងវិញ
ជ្រើសរើស guardian > filtering > policy ចូលដល់ SmoothGuardian
networkមើលឡើងវិញកម្មវិធី Smooth​Guardian
ដើម្បីមើលឡើងវិញ Smooth​Guardian:
ជ្រើសរើស guardian > filtering > policy អនុញ្ញាតចូល Smooth Guardian
network