មេរៀនទី១៧:ដំឡើងNetwork Guardian

ផ្នែកទី​ ៣: ការដំឡើង Network Guardian

មេរៀនទី១៧: ការដំឡើងបន្ថែមលើ Network Guardian

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ Network Guardian​ កម្មវិធីនេះប្រើវិប filter ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិសំរាប់វិភាគ និងស្វែងយល់ប្រភេទផ្សេងៗនៅលើ web ទាំងអស់តម្រូវការពីអ្នក ប្រើប្រាស់។ កម្មវិធី Network Guardian អាចធ្វើជា Firewall
networkNetwork Guardian កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់:

  • ត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្ធណែតវឺក ការពារប្រព័ន្ធទាំងមូល
  • បញ្ឈប់ spyware​ មេរោគ viruses និងការរំលបបំពារពីខាងក្រៅ
  •  ចែកចាយប្រព័ន្ធ Internet អោយមានសុវត្ថិភាព
  • Manages user authentication and apply filtering policies based on group membership.

 ការដំឡើងកម្មវិធី Network Guardian លោកអ្នកអាចដំឡើងកម្មវិធី Running Network Guardian បានដោយងាយឆាប់ រហ័ស កម្មវិធីនេះបានឆែកត្រួតពិនិត្យ សមាសភាព hardware ដោយស្វ័យប្រវត្តិ រួចហើយចាប់ផ្តើមដំឡើង Network Guardian។ ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី install Network Guardian:

បញ្ចូល CD កម្មវិធី Network Guardian ទៅក្នុងថាស CD-ROM រួចហើយ reboot កុំព្យូទ័រ បន្ទាប់មកវាបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:
ដើម្បីដំឡើង Network Guardian បញ្ចូល CD Network Guardian ទៅក្នុង CD-ROM រួចហើយ reboot កុំព្យូទ័រឡើងវិញបង្ហាញដូចខាងក្រោម:
networkចុចលើ Enter
networkចុចលើ space bar ដើម្បីចូលក្នុង Network Guardian ដំឡើង
networkចុចលើ OK បន្ត បង្ហាញខាងក្រោម
networkប្រសិនបើលោកអ្នកកំពង់ដំឡើង Network Guardian នៅលើកុំព្យូទ័រដែលមិនមាន driver  ពេលនោះលោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់ driver រួចចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត។ ជ្រើសរើសលើ Ok រួចហើយចុចលើ Enter លោកអ្នកត្រូវបានបញ្ចូល ឧទាហរណ៍
networkចុចលើ Enter បង្ហាញខាងក្រោមនេះ:
networkជំហានធ្វើដូចខាងលើលោកអ្នកត្រូវការដំឡើង driver ជាច្រើនដើម្បីបន្ត ជ្រើសរើស Done រួចហើយចុចលើ Enter។ ប្រសិនបើការដំឡើង Network Guardian ប្រើ Integrated Drive Electronics (IDE) hard disk ប្រសិនបើមិនប្រើបង្ហាញ:
networkទីនេះមានលក្ខណ:ពិសេស driver ដែលត្រូវការ ជ្រើសរើស No ប្រសិនបើតម្រូវការ ផ្គត់ផ្គងឧបករណ៍ ជ្រើសរើស Yes ។ ការដំឡើងឧបករណ៍ Storage ត្រូវបានបង្ហាញ:
networkជ្រើសរើស Auto-detect ស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិ រួចហើយដំឡើង driver:
networkជ្រើសរើសឧបករណ៍ storage device ពីក្នុង list រួចហើយចុចលើ Ok បន្ត។
networkជ្រើសរើស Ok ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន hard disk/storage មួយ បង្ហាញដូចខាង:
networkជ្រើសរើសអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការ Network Guardian ដែលផ្គត់ផ្គង់ RAID 1 ចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត។ ខាងក្រោមបង្ហាញការចែក disk partition
networkជ្រើសរើស options លោកអ្នកត្រូវការរួចចុចលើ Ok ដើម្បីបន្ត
networkជ្រើសរើស​ Ok ដើម្បីបន្ត
ការដំឡើងកម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំ និងដំឡើងលើ Network Guardian:
networkជ្រើសរើស module ដែលលោកអ្នកចង់បាន ជ្រើសរើស Ok រួចចុចលើ Enter ដើម្បី បន្ត ការដំឡើងកំពង់ដំណើរការ បង្ហាញខាងក្រោម:
networkម្តងនេះត្រូវបញ្ចប់ Congratulations!:
networkជ្រើសរើសលើ Ok ដើម្បីបន្ត
networkជ្រើសរើស No ដើម្បីដំឡើងការដំឡើងថ្មីនៃ Network Guardian
កាលណា keyboard បានបង្ហាញ:
networkជ្រើសរើសប្រភេទ keyboard ជ្រើសរើស Ok រួចចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត បញ្ចូល Hostname ត្រូវបង្ហាញខាងក្រោម:
networkអនុញ្ញាតប្រើ default ឬបញ្ចូល hostname សំរាប់ Network Guardian ជ្រើសរើស Ok រួចហើយចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត:
networkជ្រើសរើស Network Interface Card ជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter
networkជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត ពេលនោះ network cards ត្រូវបានបង្ហាញ:
networkចុចលើ Enter លោកអ្នកត្រឡប់ទៅការដំឡើង Network configuration ជ្រើសរើស Default interface រួចហើយចុចលើ Enter។
networkជ្រើសរើស NIC ដើម្បីប្រើ default interface ជ្រើសរើស Ok រួចចុចលើ Enter បន្ត:
networkជ្រើសរើស Network Interface Card (NIC) ដែលលោកអ្នកត្រូវប្រើ ជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter លេចចេញបង្ហាញ:
networkជ្រើសរើស Ok រួចហើយចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត លើ Address settings ជ្រើសរើស Done ចុចលើ Enter។ នៅលើ Network configuration ជ្រើសរើស DNS និង Gateway រួចចុចលើ Enter លេចចេញបង្ហាញខាងក្រោម:
networkជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត  នៅលើ Network configuration ជ្រើស រើស Done រួចចុចលើ Enter។ ការបង្កើតកម្មវិធី Setup program ចាប់ផ្តើមនិង បង្ហាញ Setup menu។
networkការបង្កើត Network Guardian ការបង្កើត Setting up Network Guardian ដំឡើងប្រព័ន្ធ network និងភ្ជាប់ប្រើ ប្រាស់ Setup program។ ដើម្បីបង្កើត setup Network Guardian:

បញ្ចប់ Complete ការដំឡើង Network Guardian និងការដំឡើង keyboard ឈ្មោះ hostname និងការបង្កើត network:
networkលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីរត់ដំណើរការកម្មវិធី ដើម្បីដំឡើង advanced Network Guardian ឬជ្រើសរើស finish នៃការដំឡើង ការរត់ដំណើរការ Setup Program

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការដំឡើង Network Guardian វាត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ:
networkការដំឡើង Web Proxy ពីក្នុង Setup menu ជ្រើសរើស Web proxy
networkការអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ Serial Console លើ Serial console អាចអោយលោកអ្នកភ្ជាប់ជាមួយ Network Guardian ឆ្លងកាត់ កុំព្យូទ័រតាម serial port។ពីក្នុង Setup menu ជ្រើសរើស Serial console ដែលត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម:
networkជ្រើសរើស Enabled បង្ហាញដូចខាងក្រោម:
networkជ្រើសរើស serial interface ដែល console ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ ជ្រើសរើស Ok រួច ត្រឡប់ទៅ Setup menu។ ដើម្បីអនុញ្ញាត serial console ម្តងទៀតការដំឡើងត្រូវ បានបញ្ចប់ ដែលមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ comms parameters: 9600 baud, 8 databits,

ការដំឡើង Hardware Option

ការបង្កើតលើ Hardware អាចអោយលោកអ្នកដំឡើង advanced hard disk និងបង្កើត motherboard ។ ដើម្បីដំឡើង hardware options:
ពីក្នុង Setup menu ​ជ្រើសរើស Hardware options:
networkការបង្កើត Account Password ផ្នែកនៃការបង្កើត Network Guardian លោកអ្នកត្រូវតែមានលក្ខណ:ពិសេសរបស់ passwords សំរាប់ default admin និង root account ដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រង់ Network Guardian។ បណ្តា password បញ្ចូលតម្រូវ អោយអ្នកគ្រប់គ្រង administrator អាចចូលទៅក្នុង Network Guardian ឆ្លងកាត់ web interface បញ្ចូល root account។ អំពី Password យើងអាចប្រើ characters: a-z ឬអក្សរធំ A-Z ឬ អាចប្រើជាលេខ 0-9 ឬអាចប្រើលក្ខណ:ពិសេស : !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)
networkជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter:
networkជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:
networkជ្រើសរើស Ok ចុចលើ Enter ដើម្បី reboot កុំព្យូទ័រឡើងវិញ