មេរៀនទី១៦:​​ការដំឡើងលើ VPN

មេរៀនទី១៦:​​ការដំឡើងលើ VPN

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

បើ Restart អាចភ្ជាប់ជាមួយ VPN
networkរួចចុចលើ Save បញ្ចប់
បិទ Logs
ប្រព័ន្ធ system យើងអាចមើលឃើញប្រព័ន្ធ smoothwall ដំណើរការ
networkនៅលើ web proxy លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Ignore filter ដោយខ្លួនឯង
networkជ្រើសរើស Enable Ignore filter
networkនៅលើ log ចំនួនវេបសាយដែលបាន log
networkបិទនៅល url filter
networkប្រព័ន្ធ firewall
networkនៅលើ ids
networkនៅលើ instant messages យើងអាចមើលឃើញ ការនិយាសន្ទាគ្នាតាម Chat yahoo messenger មើលឃើញពាក្សពេច្រទាំងអស់
networkឧបករណ៍ Tools ព័ត៌មាន ip information បញ្ចូល IP addresses or domain names ដែលចង់ ដំណើរការឧទាហរណ៍ដូចជា: www.itcambo.com
networkប្រើ ip tools លោកអ្នកអាចចង់ Ping ទៅវេបសាយណាមួយដូចជា www.uc.edu.kh
networkប្រើលើ Command shell
networkចលើ Yes រួចជ្រើសរើស User: root និង password nan123
networkនៅពេលដែល login ចូលបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ដែលយើងអាចមើលព័ត៌មាននៅលើ etho និង eth1 និងអាចប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការលោកអ្នកចង់ធ្វើ ។
network8. Maintenance នៅលើ updates លោកអ្នកអាច Update កម្មវិធីចុចលើ
networkនៅលើ speedtouch usb firmware លោកអ្នកអាចដំឡើង firmware ថ្មី
networkនៅលើ passwords អាចដូរបាន
networkBackup
networkshutdown លោកអ្នកអាច reboot ឬអាចបិទ shutdown ពីចំងាយបានដោយប្រើ http://
network