មេរៀនទី១៥: ប្រព័ន្ធ Networking

មេរៀនទី១៥: ប្រព័ន្ធ Networking

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការនាំចូលពីខាងក្រៅ incoming
networkប្រព័ន្ធចេញក្រៅ outgoing លោកអ្នកអាចបើក ឬបិទបាន
networkការអនុញ្ញាតអោយដំណើរការលើ Green ហើយអាចដកចេញ លោកអ្នកអាចចុចលើ Remove ដើម្បីដកចេញ
networkហើយអាចបន្ថែម Add always allowed machine
networkប្រព័ន្ធ internal
networkការអនុញ្ញាតអោយ external access
networkលោកអ្នកអាចបិទ ip block រួចចុចលើ Enabled
networkការកំណត់ម៉ោង timed access អោយបិទបើក
networkadvanced
លោកអ្នកអាចបិទ Block ICMP ping និង Enable SYN cookies
networkមើលលើ IP នៅលើ interfaces Green និង Red
network