មេរៀនទី១៤: នៅលើ url filter

មេរៀនទី១៤: នៅលើ url filter

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

យើងអាចបិទ ប្រភេទ Block categories
networkការអនុញ្ញាតអោយ Domain ទៅក្នុងប្រអប់ Custom blacklist និង allow URLs
networkបិទដោយប្រើពាក្ស Custom expression list ពាក្សអាសអាភាស៍
networkបិទមិនអោយមើល Video ឬ ស្តាប់ Audio
networkការបិទលើទំព័រ Block page settings
networkយើងអាចបង្កើត file backup តាម URL
networkចុចលើ Create backup file និងលេចេញ
networkនៅពេលដែលចង់ដាក់វិញជ្រើសរើស Import backup file
networkលោកអ្នកអាចបើកបិទ pop3 proxy
networkការដំឡើងលើ DHCP ដែលបង្កើតនៅលើ Green ដែល 192.168.200.100 ដល់
192.168.200.200
networkបន្ថែមលើ Add a new static assignment:
networkបង្កើត DNS  dynamic dns ដោយខ្លួនឯង
networkការបន្ថែម Add static DNS លើកម្មវិធី Smoothwall
networkជ្រើសរើសលើ ids (Intrusion Detection System) ដោយជ្រើសរើសយក Snort
networkលោកអ្នកអាចបើកចូល remote access ពីចំងាយតាម SSH
networkការកំណត់មោង time តាមតំបន់ជ្រើសរើសយកភ្នំពេញ

network