មេរៀនទី ២ ប្រើបញ្ជា 2D AutoCAD 2010

1. Command: Mvsetup

ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទក្រដាសដែលមាន Scale និងទំហំច្បាស់លាស់ទៅតាមប្លង់។

Command: Mvsetup 

Initializing…

Enable paper space? [No/Yes] <Y>:

Enter units type[Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]:m

Metric Scales

=================

(5000) 1:5000

(2000) 1:2000

(1000) 1:1000

(500) 1:500

(200) 1:200

(100) 1:100

(75) 1:75

(50) 1:50

(20) 1:20

(10) 1:10

(5) 1:5

(1) FULL

Enter the scale factor: 100

Enter the paper width: 210

Enter the paper height: 297

មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទក្រដាស A4 លើមាត្រដ្ឋាន 1/100 .

a

មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទក្រដាស A4 លើមាត្រដ្ឋាន 1/100 ។

 

2. Command: Line (Draw menu bars -> Line)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលអង្កត់និមួយៗពុំបានជាប់គ្នាទេ ។

ក. គូរចតុកោងកែងមួយ

Command:

LINE Specify first point: 50, 60

Specify next point or [Undo]: @100, 0

Specify next point or [Undo]: @0, 50

Specify next point or [Close/Undo]: @-100, 0

Specify next point or [Close/Undo]: C

C មានន័យថាអោយបន្ទាត់ចុងក្រោយរត់ទៅរកដើមនៃបន្ទាត់វិញឬបិទ Object.

a

ខ. គូរបន្ទាត់ដោយធៀបនិងមុំ

Command:

LINE Specify first point: 200,100 

Specify next point or [Undo]: @200<45

a

3. Command: Trace

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលមានកំរាស់។

Command: trace 

Specify trace width <10>:10

Specify start point: click

Specify next point: 100

Specify next point:

a

ប្រើសំរាប់គូរ បន្ទាត់ ធ្នូរ ដែលមានកំរាស់និងអាចគូរផ្លាស់ប្ដូរពីបន្ទាត់ទៅខ្សែកោងដោយអង្កត់ទាំង

អស់ជាប់គ្នា។

ក. គូរចតុកោណកែង

Command: PL

Specify start point: 500,300 

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]: @100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0, 50 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @-100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0,-50 

a

ខ. គូរចតុកោណកែងមានកំរាស់

Command: PL

PLINE

Specify start point: 200,300 

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]:

Specify starting width <0.0000>: 10

Specify ending width <10.0000>: 10

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]: @100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0, 50 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @-100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0,-50 

a

គ. គូរអ័ក្ស

Command: Pl 

Specify start point: 200,300

Current line-width is : 0.00

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo/

Width]: 200

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Close/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo

/Width]: 200 

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Close/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo/

Width]: 200 

a

5. Command: Line type (Format menu bars -> line type)

ប្រើសំរាប់ហៅយកប្រភេទបន្ទាត់មកប្រើតាមតំរូវការ ។

Command: lt 

a

-> Load…

a

-> Right click -> select all -> ok -> ok

វិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី២ -> other…

a

-> Other…

a

-> Load -> Right click -> select all

a

-> Ok -> ok

6. Command: Line type scale

ប្រើសំរាប់ដាក់មេគុណអោយគំលាតនៃបន្ទាត់ ។

Command: lts 

LTSCALE Enter new linetype scale factor <1.0000>: 20 មេគុណ

Regenerating model.

7. Command: Color (Format menu bars -> color)

ប្រើសំរាប់ដាក់ពណ៌អោយបន្ទាត់និង Object ផ្សេងៗទៀត ។

Command: color 

aវិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី១ -> Color

a

8. Command: Line weight (Format menu bars ->line weight)

ប្រើសំរាប់ដាក់កំរាស់អោយបន្ទាត់និង Object ផ្សេងៗទៀត ។

Command: lw 

a

វិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី៣ -> line weight…

a

9. Command: Copy clip (Edit menu bars -> copy) (Ctrl+c)

ប្រើសំរាប់ថតចំលងរូបពី Files មួយទៅ Files មួយទៀត .

Command: copy clip