មេរៀនទី១៣: Advanced Web Proxy

មេរៀនទី១៣: ការដំឡើងបន្ថែមលើ Advanced Web Proxy និង url filter

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

នៅលើ advanced Web Proxy
networkGreen ដើម្បីហាមខាត់មិនអោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធណែតវឺក មានសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកចុចជ្រើសរើសលើ Enabled on Green និង Transparent on Green
networkជ្រើសរើស​ enable Log settings និង Cache management ចំពោះ Cache មានសារ:ប្រយោជន៏ សំរាប់ជំនួយល្បឿន Internet បានលឿនជាងមុននិង ទាញ រូបភាពនឹងឯកសារ
network លោកអ្នកអាចបិទ Destination ports

ដែលក្នុងនោះមាន ports ខាងក្រោម

80 # http

21 # ftp

443 # https

563 # snews

70 # gopher

210 # wais

1025-65535 # unregistered ports

280 # http-mgmt

488 # gss-http

591 # filemaker

777 # multiling http

800 # Squids port (for icons)
networkហើយអាចត្រួតពិនិត្យមើលលើ Network based access control 192.168.200.0/255.255.255.0
networkការកំណត់ម៉ោងថ្ងៃខែ Time restrictions និងកំណត់ល្បឿន Download និង Uploadហើយនិងបិទមិនអោយ Download Image ឬ Multimedia
networkហាមមិនអោយប្រើលើ Web browser
networkនិងចុងបញ្ចប់លោកអ្នកជ្រើសរើសលើ URL filter
network