មេរៀនទី១២: ការប្រើប្រាស់ Services

មេរៀនទី១២: ការប្រើប្រាស់បណ្តាសេវា Services

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

យើងអាចបន្ថែម advanced proxy​​ និង url filter នៅលើ Services បន្ថែមក្នុង គោល បំណងធ្វើ អោយធ្វើអោយបង្កើតសុវិត្ថិភាពខ្ពស់នៅលើ firewall។ មុខងាររបស់ Internet firewall នៅក្នុងកម្មវិធី Smoothwall វាអាចផ្គត់ផ្គង់ចំនួនសេវាជា ច្រើននៅ ក្នុងប្រព័ន្ធ network មួយដែលមានទំរង់តូច។​ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញមុខងារ​ នៅក្នុង :

  • Advanced Web Proxy: អាចផ្គត់ផ្គង់ Cache management បិទបើក port អាចបើក IP address កំណត់ល្បឿនបញ្ជួនទិន្ន័យ Transfer limit បិទបើក Web browser។
  • URL filter settings: លោកអ្នកអាចបិទ URL
  • im proxy : ប្រព័ន្ធដែលចូលពីខាងក្រៅ
  • pop3 proxy សំរាប់ដំណើរការទទួល email
  • sip proxy : ការដំឡើង Server SIP ហៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណែត
  • DHCP Server: ដំឡើង IP Dynamic ផ្គត់ផ្គត់ទៅអោយម៉ាស៊ីនកូន
  • Dynamic DNS: ការបង្កើត DNS ថ្មីនៅលើម៉ាស៊ីន Smoothwall
  • Remote access : ភ្ជាប់ពីចំងាយដោយប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត

លោកអ្នកអាចបង្កើតបន្ថែម Advanced Proxy, URL Filter និងបង្កើត User Quota ដោយលោកអ្នកអាច Download file បីបន្ថែមគឺមាន: swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-32-urlfilter-1.5.3.tar.gz, លោក អ្នកអាចដំឡើងវាដើម្បីចូល ក្នុង Advanced Web Proxy ដែលមានមុខងារសំខាន់ ក្នុងម៉ាស៊ីនមេ Firewall វាអាច បង្កើនល្បឿនអ៊ីនធឺណែតដែលមាន Cache Server នៅលើនេះស្រេច និងមានមុខងារ សំរាប់បិទ Ports និងអាចបិទ IP address ដែល មកពីខាងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត កំណត់ល្បឿន Download និងលោកអ្នកអាចបិទ Web browser តាមដែលលោកអ្នក ចង់បិទវា ចំពោះការបង្កើតគ្រប់គ្រង Cache management គឺសំរាប់ជួយបង្កើតល្បឿន នៅពេលដែលបើក វិបសាយលើទីមួយវា បាន Download រូបភាពឯកសារ ទាំងអស់ មកដាក់លើម៉ាស៊ីន Server របស់យើង នៅពេលដែលចូលលើកទីពីរ លោកអ្នកមាន ចំឡែក ដែលឃើញល្បឿននៃការចូល​ វិបសាយលឿនជាងមុន មូលហេតុដោយសារ file ធំទាំងអស់បានផ្ទុកលើម៉ាស៊ីនមេនៅពេលដែលយើងបើកវា ប្រៀបដូចជា ប្រើនៅក្នុង LAN។ ជំហានបន្ទាប់លោកអ្នក ដំឡើង​ swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-32-urlfilter-1.5.3.tar.gz បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Smoothwall ដោយលោកអ្នកអាច ប្រើក្នុង កម្មវិធី​ PUTTY.EXE ដើម្បី Login ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមេ Firewall Smoothwall លោកអ្នក អាចប្រើ Command របស់ Linux ដែលមាន tar –xzf swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar សំរាប់ទាញ file ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន និងដើម្បីដំឡើងប្រើ Command

swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar/install ឬលោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី winscp426 Login ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមេ Smoothwall ក៏បាន ការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី WinSCP.exe ងាយស្រួលជាង Putty ដោយសារលោកអ្នកអាចមើលឃើញផ្ទាល់ ភ្ជាប់ពី Windows ទៅ Linux គ្រាន់តែទាញចាប់ដាក់រួចជាស្រេច។ រូបភាពខាង ក្រោមបង្ហាញពីការភ្ជាប់ Putty លើ Windows ទៅក្នុង Smoothwall ដោយវាយ IP: 192.168.200.254 និងមាន 222 ។

លោកអ្នកអាចប្រើ Putty ដើម្បី login ចូលក្នុង ម៉ាស៊ីន Firewall Smoothwall ដើម្បី Command ដើម្បីដំឡើង swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar ដែលធ្វើតាមខាង
នៅលើ advanced proxy : ទំហំ Cache size ដែលចង់បានក្រោមនេះ:
networkវាយសរសេរ login as: root និង password: nan123
networkលោកអ្នកចូលដល់កម្មវិធី Smoothwall ដែលបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ
networkលោកអ្នកអាចប្រើ Command Linux ដើម្បីដំឡើង Install Update កម្មវិធីលើ Smoothwall  លោកអ្នកអាចដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗតាមតម្រូវការចង់បានបន្ថែម។ ម្យ៉ាង ទៀតលោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី winscp426 ដោយចុចលើ WinSCP.exe ដែលធ្វើតាម ជំហានបង្ហាញ ដូចខាងក្រោមនេះ:

ដំបូងចុចពីរដងលើ PUTTYGEN.EXE ដើម្បី Generate key រង់ចាំដំណើរការ ប្រហែលជិត 10នាទីទើបយើងអាចរក្សាទុក Save private key នៅក្នុង folder ណា មួយដើម្បីយកមកដំឡើង winscp426 បាន។ ដំណើរការនៃ Generate key
លោកអ្នកចុចលើ Pravte key file បង្កើតក្នុង PUTTYGEN.EXE។
networkចុចលើ Generate
networkដំណើរការ Generator កម្មវិធី
networkចុចលើ Save private key រួចបង្កើត file មានឈ្មោះ Putty generate
networkមុនពេលភ្ជាប់ជាមួយ​ SSH យើងជ្រើសរើស Services ចូលក្នុង remote access បន្ទាប់មកជ្រើសរើស SSH។
networkយើងចាប់ផ្តើមភ្ជាប់ទៅ IP: 192.168.200.254 និង Port 222 រូចចុចលើ login
networkលោកអ្នកចុចលើ login រងចាំ 2វិនាទីចូលដល់កម្មវិធី Smoothwall ជោគជ័យ
networkនៅផ្នែកខាងធ្វេងដៃជារបស់កុំព្យូទ័រដែលប្រើ Windows XP ដែលមានផ្ទុក file swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-32-urlfilter-1.5.3.tar.gz ដែលបានពី Download លើអ៊ីនធឺណែត និងខាងស្តាំដៃជារបស់កម្មវិធី Smoothwallដែលលោកអ្នក ចំលងដាក់លើវា។ លោកអាចប្រើ mouse ចាប់ពីឆ្វេងទៅ ដាក់ខាងស្តាំដៃដោយ យស្រួល ទិន្នន័យនៅលើ root។​ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញ។
networkលោកអ្នកចុចលើ Copy ដើម្បីចំលងចូលក្នុង​ IPCOP
networkជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកលោកអ្នកពន្លា file និមួយដែលមានកន្ទុយ .tar.gz ដែលជា file របស់ Linux ការពន្លា file ដោយចុច Right click លើ mouse រួចជ្រើសរើស Custom commands រួចរើសយក Untar/GZip.. ដើម្បីពន្លា។

ចុចលើ OK
networkសញ្ញាចុច . មានន័យថា file បានផ្ទុកក្នុង root រួចលោកអ្នកចុចលើ OK
networkបន្ទាប់មកចុចពីដងលើ folder ដែលបានពន្លា smoothwall-advproxy រួចរកមើល file  Install។ ងបានពន្លាផ្ទុកក្នុង root ដែលមើលឃើញដូចខាងលើ បន្ទាប់មកទៀតចុចពីរ ដង file ទាំងបី រួចចូលចុច Right click លើ install ចូលក្នុង Custom Commands ហើយជ្រើសរើស Execute ពេលនោះកម្មវិធីនៅលើ IPCOP ត្រូវបាន ដំឡើង Update ដែលបានបន្ថែម Tools បីសំខាន់ៗគឺ Avanced Proxy និង URL filter ហើយនឹង User Quota ។
network