មេរៀនទី១១: ការដំឡើង SmoothWall

ជំពូកទី២ កម្មវិធី Smooth Wall
មេរៀនទី១១: ការដំឡើង SmoothWall Express

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី SmoothWall Express មានសុវត្ថិភាពសំរាប់ភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណែត
SmoothWall Express គឺជាប្រភេទ source firewall ដែលប្រើដូចនិង GNU/Linux operating system។ កម្មវិធី SmoothWall Express លោកអ្នកមានលទ្ធភាពអាច ដំឡើង firewall យ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនិងមានសុវត្ថិភាពភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ network កុំព្យូទ័រ ទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត។
networkការដំឡើងកម្មវិធី SmoothWall Express លោកអ្នកអាចចូលក្នុងវិបសាយ http://www.smoothwall.org រួចហើយចំលងចូល CD រៀបចំដំឡើងបញ្ចូល CD ដែលបានចំលងរួចចូលទៅក្នុង CD drive បន្ទាប់មកចុច boot ចូលដំឡើង។
networkចុចលើ OK ចូលដល់ជំហានខាងក្រោម
networkបន្តចុចលើ Enter
networkចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត បង្ហាញក្នុងប្រអប់ដូចខាងក្រោម
networkបន្តចុចលើ Enter
networkចំណាំ: ដំណើរការដំឡើងនិងលប់ចោលទិន្នន័យទាំងអស់ ERASES ALL DATA ពីក្នុង hard disk លោកអ្នកត្រូវ Backup ទិនន្ន័យអោយមានសុវត្ថិភាពមុនពេលបន្តដំណើរការ

ចុចលើ Enter បន្តដើម្បីចែក Partition
networkរងចាំក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មាននាទីទើបបង្ហាញដូចរូបភាពខាងក្រោម
networkពេលនោះវាបានបញ្ចេញ CD កម្មវិធី Smothwall ពីក្នុង Driver រួចហើយចុចលើ OK
networkប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស Yes អាច upgrade និង restore ពីកម្មវិធី Smooth Wall Express ដែលមានក្នុងម៉ាស៊ីនរួចស្រេចពីមុនមក ហើប្រសិនបើចុចលើ No កម្ម វិធី SmoothWall Express ចាប់ផ្តើដំឡើងថ្មីពុំទាំន់បានដំឡើងពីពេលណាឡើយ។ ក្នុង ករណីដំឡើងថ្មីត្រូវជ្រើសរើសយក No។

ជ្រើសរើស Keyboard រើសយក UK
networkចុចលើ OK ដើម្បីបន្ត
networkប្រអប់ Hostname ត្រូវដាក់ឈ្មោះដូចជា NANCO-Firewall
networkចុចលើ Enter ដើម្បីបន្តដំឡើង
networkជ្រើសរើសយក Network configuration type រួចចុចលើ OK
networkលោកអ្នកជ្រើសរើស Green សំរាប់ប្រព័ន្ធខាងក្នុងនិង Red ប្រព័ន្ធភ្ជាប់ពីខាងក្រៅ
រួចចុចលើ OK ហើយជ្រើសរើសយក Drivers and card assignments
networkចុចលើ OK បន្តទៀត
networkជ្រើសរើស Probe ហើយចុចលើ Enter ដើម្បីទទួល NIC ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
networkព័ត៌មាននៅលើ NIC បានបង្ហាញដូចខាងលើ លោកអ្នក Enter ដើម្បីបន្តទៀត
networkជ្រើសរើសយក Address settings រួចចុចលើ OK
networkជ្រើសរើសលើ Green រួចចុចលើ OK
networkចុចលើ OK លោកអ្នកអាចដាក់ IP អោយម៉ាស៊ីនមេភ្ជាប់ទៅ https port
networkចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ត ចាប់ផ្តើមបញ្ចូល IP Address របស់ម៉ាស៊ីនមេ
networkចុចលើ Enter ដើម្បីបន្តដំឡើង ជ្រើសរើស Red IP ភ្ជាប់ពីខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន
networkចុចលើ OK រួចជ្រើសរើស Static ហើយដាក់បញ្ចូល IP Public ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណែត
networkចុចលើ Done ដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ IP អោយម៉ាស៊ីនមេ
networkជ្រើសរើស DNS and Gateway Settings រួចចុចលើ OK
networkចុចលើ OK រួចបញ្ចូល Primary DNS និង Secondary DNS ហើយនិង Default Gateway ដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណែត
networkចុចជ្រើសរើសយក Done ដើម្បីបញ្ចប់
networkជំហានបន្តទៀតចូលដល់ Item ដំឡើង
networkបន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះ hostname: firewall-uc និង port:8080
networkលោកអ្នកមិនដំឡើងភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ ISDN និង ADSL​ ចុចលើ DHCP Server ជ្រើសរើសយក Enabled ដើម្បីដំណើរការ DHCP។
networkចុចលើ Finished
networkបញ្ចូល Password: nan123
networkបញ្ចូល Password root: nan123
networkការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ Reboot ឡើង https://192.168.200.254:441  ឬ http://192.168.200.254:80។
នៅពេលដែលលោកអ្នក log ចូលហើយមើលឃើញលើ មានព៌ណបៃតងនៅ
ផ្នែកខាងក្រោមនោះបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធ ណែតវឺកត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណែតពីខាងក្រៅ
networkមើលសេវានៅលើ smoth wall ចូលក្នុង Aboutà Status
networkចូលក្នុង advanced បង្ហាញពី memory cache និងទំហំ Disk ប្រើប្រាស់
networkចុចលើ traffic graphs​ វាបានបង្ហាញស្ថិតិ
network