មេរៀនទី១០: ដំឡើង Firewall

មេរៀនទី១០: ដំឡើង Firewall

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ក្នុង Firewall Menu មានមុខងារសំខាន់ៗបង្កើតនៅលើ IPCop ដែល សំរាប់ ត្រួតពិនិត្យ ពីចររាចរណ៍ ឆ្លងកាត់តាម firewall។ មានមុខងារ បីយ៉ាងគឺ:

  • Port Forwarding: សំរាប់ Forward port ចាស់ទៅថ្មី
  • External Access (Controls remote administration of IPCop from the Internet):
  • Firewall options

ipad airបញ្ចូល Port ដើមនិង port ត្រូវដាក់ថ្មី
ipad airលោកអ្នកអាចបង្កើត port បន្ថែមតាមតម្រូវការដែល យើងចង់បាន បន្ថែម
ipad airFirewall options: ជ្រើសរើសបិទ Ping ពីខាងក្រៅនៅលើ Red រួចចុច Save
ipad airការភ្ជាប់ជាមួយ VPN ប្រព័ន្ធ Virtual Private Networks (VPNs) អនុញ្ញាតប្រព័ន្ធ network​ ពីដើម្បីភ្ជាប់ ដោយផ្ទាល់ទៅប្រព័ន្ធ network ផ្សេងទៀតដែលឆ្លងកាត់តាមអ៊ីនធឺណែត។ គ្រប់ទិន្នន័យ ទាំងអស់ត្រូវ បានបញ្ជួនដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ម៉ាស៊ីន IPCop អាចបង្កើតបានភ្លាម VPNs របស់ម៉ាស៊ីន IPCop servers ផ្សេងទៀត។ កុំព្យូទ័រ IPCop អាចសហការណ៍ បង្កើតបានជា VPN ផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ IPSec មានស្តង់ ដា encryption បំផុត។ ការ ភ្ជាប់ VPN ក្នុង IPCop ភ្ជាប់ Net-to-Net ឬ Host-to-Net។  មាន operating system ជាច្រើនដែលផ្គត់ផ្គង់ជាមួយ IPSec រួមមានដូចជា Windows, Macintosh OSX, Linux និង Unix។ ដែល Public IP សំរាប់ RED interface ដែលបានមកពីក្រុម ហ៊ុនអ៊ីនធឺណែត​ ឧទាហរណ៍ 119.15.94.75
ipad airរួចចុចលើ enable ដើម្បីអនុវត្តភ្ជាប់ VPN

8. ប្រព័ន្ធ Logs: ជ្រើសរើស Sort in reverse chronological order

Log Settings
ipad air
និងជ្រើសរើស Lines per page គឺ150 រួចចុចលើ Save
ipad air
មើលតារាងសង្ខេប Log: ដែលគ្រប់ User ទាំងអស់បានទទួល IP ពី DHCP Server
ipad airលោកអ្នកអាចបិទ Proxy Log:  ជ្រើសរើស Enable ignore filter ចុចលើ  និង បញ្ចូល Ignore filter មានលក្ខណ:ពិសេស [.](#Universityofcambodia#)$%*!
ដាក់បញ្ចូល filter បែបនេះពិបាកក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងប្រព័ន្ធណែតវឺក។
ipad airប្រព័ន្ធ Firewall Logs​ បានបិទជាប់: ចំនួនសរុប firewall បានប៉ះទង្គិចដែលចូលមកពី ខាងក្រៅ
ipad airកំពុងឃ្លាំមើល
ipad airបិទ URL filter logs: ចំនួយវិបសាយ ដែលបានប្រជែងចូល ក្នុងប្រព័ន្ធណែតវឺក
ipad airបិទ System Logs: ចំនួនសរុបប៉ះទង្គិច មកលើម៉ាស៊ីន IPCOP
ipad air