មេរៀនទី៩: ការដំឡើង DHCP Server

មេរៀនទី៩: ការដំឡើង DHCP Server

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

 

ទំព័រ DHCP: នៅពេលនេះលោកអ្នកអាចដំឡើង DHCP នៅលើ Green Interface ខាងក្នុងប្រព័ន្ធ 
Network ជ្រើសរើសយក enable បញ្ចូល IP ចាប់ពី 192.168.200.20 បញ្ចប់ 192.168.200.253 
ហើយមាន IP Address/Netmask
ក្នុងថ្នាក់ Class C 192.168.100.254/255.255.255.0។

networkលោកអ្នកអាចបន្ថែម Additional DHCP Options
networkខាងក្រោមនេះនិងឃើញ Current dynamic leases ដែលមានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ នីមួយៗ និងបានទទួល IP ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
networkការបង្កើត Dynamic DNS Dynamic DNS គឺទទួល IP address សំរាប់ម៉ាស៊ីន IPCOP Dynamic DNS (DYNDNS) អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបង្កើតនៅលើ server ភ្ជាប់ទៅ Internet ​ទោះបី ជាមិនមាន static IP address​ក៏បានដែរ ដើម្បីប្រើ DYNDNS លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ subdomain ជាមួយ DYNDNS ទទួលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ខណ:ដែលលោកអ្នកបាន ភ្ជាប់ server ទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត Internet ហើយបានផ្តល់ IP address មួយដោយ ក្រុមហ៊ុន ISP។ កាលណាម៉ាស៊ីនកូនចង់ភ្ជាប់ទៅ server របស់លោកអ្នកវានឹងដោះ ស្រាយ address ឆ្ពោះទៅ DYNDNS server។ ម៉ាស៊ីណ IPCop បានង្កើតដំណើរការ DYNDNS address បានដោយភ្លាមៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ DYNDNS។
networkរៀបចំបង្កើត Edit Hosts លោកអ្នកអាចបន្ថែម Add a host ឧទាហរណ៍ Host IP address : 192.168.200.218 និង Domain name: uc.edu.kh ហើយនិងឈ្មោះ chhunnan
networkចុចលើបូតុង Add
networkបង្កើតម៉ោង Time Server បង្កើតម៉ោង Network Time Server យើងអាច Update the time រៀងរាល់ម៉ោង រៀងរាល់ថ្ងៃ រៀងរាល់អាទិត្យ និងរៀងរាល់ខែ។
networkហើយអាចកែកាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំ
networkការពារឈ្លានពាន Intrusion Detection ការការពារប្រព័ន្ធ ណែតវឺកជាការងារសំខាន់ ដែលយើងចង់បាន ដើម្បីប្រឆាំងការ រំលោភឈ្លាន ពានពីខាងក្រៅ ដែលមានបុគ្គិលជាច្រើនចង់ចូលបំផ្លាញដល់អ្នកដ៏ទៃ និងមានមេរោគ ច្រើនប្រភេទ ដូចជាដង្កូវ Warm, Trojan…និងមានអ្នក Hacker ជា ច្រើនដែលប្រកបមុខ របររកស៊ីនតាមអ៊ីនធឺណែត ចូលលុកលុយលួច Account តាម ម៉ាស៊ីនធានាគារ Server billing ជាដើម។ នៅលើម៉ាស៊ីននេះ គឺយើងទប់ស្គាត់នៅលើ RED ដែលសំខាន់ជាងគេ ការពារពីខាងក្រៅចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធណែតវឺក ឬក៍លោកអ្នក អាចជ្រើសរើសទាំងពីរ។
networkជ្រើសរើស លើ Green និង Red រួចចុចលើ Apply now  ហើយចុច Save