មេរៀនទី៧: Advanced Web Proxy

មេរៀនទី៧: ការដំឡើង Advanced Web Proxy

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោកអ្នកចុចជ្រើសរើសលើ Enabled on Green និង Transparent on Green
networkLog settings និង Cache management ចំពោះ Cache មានសារ:ប្រយោជន៏ សំរាប់ជំនួយល្បឿន Internet បានលឿនជាងមុននិងទាញរូបភាពនឹងឯកសារ

សំខាន់ៗមកដាក់លោក ម៉ាស៊ីនរបស់យើង លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Harddisk cache size ទំហំ 4000 និង Max object size ទំហំ 8096 ប្រសិនបើទំហំ Hard disk Server របស់លោកអ្នកធំអាចជ្រើសរើសដាក់បានធំជាងនេះទៀតក៏បានដែរ។
networkលោកអ្នកបើ Ports 80 # http

21 # ftp

443 # https

563 # snews

70 # gopher

210 # wais

1025-65535 # unregistered ports

280 # http-mgmt

488 # gss-http

591 # filemaker

777 # multiling http

800 # Squids port (for icons)
networkលោកអ្នកអាចបើក IP 192.168.100.0/255.255.255.0 ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Network
networkលោកអ្នកអាច Unrestricted IP addresses និង Banned IP addresses
networkកំណត់ម៉ោងពេលធ្វើការ ចាប់ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ ឧទារហណ៏ថ្ងៃសៅ និង អាទិត្យ បិទមិនអោយដំណើរការលោកអ្នកដោះចេញ
កំណត់ទំហំអតិបរិមា Download ឧទាហរណ៏ 204800KB
networkកំណត់ទំហំអតិបរិមា Upload ឧទាហរណ៏ 102400KB
networkកំណត់ល្បឿន Download នៅលើ Green (LAN)
networkកំណត់ល្បឿន Download សំរាប់ក្នុងមួយ Host ប្រើប្រាស់networkលោកអ្នកអាច Block Web browser កាលណាជ្រើសរើសអាចបើកបាន
networkនិង
networkលោកអ្នកអាចប្រើ URL Filter ជ្រើសរើស Enabled ទើបអាចបិទបាន
network