មេរៀនទី៥: ប្រព័ន្ធ System Graph

មេរៀនទី៥: ប្រព័ន្ធក្រាហ្វិច System Graph

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ក្រាហ្វិប្រើប្រាស់របស់ CPU ដែលប្រើប្រចាំថ្ងៃ ព៌ណក្រហមគឺជា CPU ដែលប្រើ ហើយព៌ណខៀវអ្នកដែលប្រើ CPU

networkការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិចនៅលើ Memory Graph: ព៌ណខៀវជា Memory ដែលប្រើ ប្រាស់ ព៌ណក្រហម  Memory ដែលចែកចាយប្រើប្រាស់ព៌ណស្វាយ memoryដែល បានប្រើប្រាស់រួច និងព៌ណលឿង memory  ដែលបានចងចាំហើយនិងព៌ណបៃតង គឺជា Memory free ទំនេរមិនទាន់ប្រើអស់។

network បង្ហាញក្រាហ្វិចចររាចរណ៍ Traffic Graphs

ក្រាហ្វិចនៅលើ GREEN: ដែលជាប្រព័ន្ធប្រើនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងក្រាហ្វិចនេះព៌ណ 
ខៀវអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។

networkក្រាហ្វិចនៅលើ Red: គឺជាប្រព័ន្ធដែលភ្ជាប់បណ្តាញពីខាងក្រៅមកពីប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺ ណែតពីក្រុមហ៊ុន ISP ការបង្ហាញព៌ណបៃតងគឺជាទិន្នន័យដែលចូលមកដែលនៅក្នុង នេះការប្រើប្រាស់លើសលប់មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែត ច្រើន និងព៌ណខៀវទិន្ន័យ ដែលផ្ញើចេញក្រៅ។

 ការភ្ជាប់ Connections
ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញ ដ្យាក្រាមតារាង IPTables Connection ដែលមាន
LAN, អ៊ីធឺណែត, តំបន់ហាម DMZ, ប្រព័ន្ធ Wireless, IPCOP និងការភ្ជាប់ VPN

network