មេរៀនទី៤: ទំព័រ Status Menu

មេរៀនទី៤: ទំព័រ Status Menu

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ប្រព័ន្ធ System

ក្នុងក្រុមនេះទំព័រអាចផ្តល់ព័ត៌មានដល់លោកអ្នក ហើយអាចស្ថិតិពីក្នុងម៉ាស៊ីនមេ IPCop server។ ដើម្បីទទួលទំព័រវិបសាយទាំងនេះ ដោយជ្រើសរើសលើ Status ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីមុខងារនៅក្នុង:

  • System Status
  • Network Status
  • System Graphs
  • Traffic Graphs
  • Proxy Graphs
  • Connections

Services : សេវាកម្មកំពង់តែបង្ហាញការដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនមេដូចជា DHCP, DNS proxy server, GREEN, RED, VPN, Web Proxy, Web Server
ipad airMemory: ការបង្ហាញក្នុង memory/swapfile ដែលប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនមេ IPCop
ipad airDisk Usage: ការបង្ហាញប្រើប្រាស់នៅក្នុង amount នៅក្នុង hard drive space របស់ម៉ាស៊ីនមេ IPCop server។
ipad airUptime and Users: បានបង្ហាញពីម៉ោងនៅពេលដែលយើង log ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមេ IPCop server។
ipad airLoaded Modules: បង្ហាញពីកំពង់ load ដោយប្រើ kernel
ipad airប្រព័ន្ធ Network Status នៅក្នុងនេះគឺបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ network interface និងប្រព័ន្ធ network នៅខាង ក្នុង​របស់ម៉ាស៊ីនមេ IPCop។Network card Green: ជាប្រព័ន្ធនៅខាងក្នុងតំបន់ ដែលមាន IP របស់ម៉ាស៊ីនគឺ
192.168.200.254 អាចប្រើបានដល់ 192.168.200.255 និងមាន Mask: 255.255.255.0
ipad airនិង lo គឺជារបស់ Local Loopback ដែលជារបស់ម៉ាស៊ីន
ipad airRouting Table Entries: គឺបង្ហាញពីតារាង routing និង default gateway
ipad airARP Table Entries: តារាងបញ្ជី Address Resolution Protocol (ARP) ដែល បង្ហាញពីការភ្ជាប់របស់ម៉ាស៊ីនកូននីមួយៗនៅ ក្នុងតារាងនេះ
ipad air