មេរៀនទី៣: ណែនាំប្រើ Web Admin

មេរៀនទី៣: ការណែនាំចូលប្រើ Web Admin

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Internet Explorer ឬ Mozilla Firefox ឬក៏ Google Chrome  ដើម្បី Login ចូលក្នុង Web Administration របស់ម៉ាស៊ីន IPCOP។
 ប្រើកម្មវិធី Mozilla Firefox: វាយសរសេរ http://192.168.200.254:81 ឬhttps://192.168.200.254:445
ចំពោះ default ports 81 ប្រើជាមួយ http និង 445 សំរាប់ប្រើជាមួយ https ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដូរ  ports លោកអ្នកអាចចូលក្នុងម៉ាស៊ីន ផ្ទាល់ ចូល ក្នុង Script $ /usr/local/bin/setreservedports
5445 លោកអ្នកអាចប្រើ Port 5445 ឬលោកអ្នកអាចប្រើក្នុងចន្លោះ 445 ទៅ 65535 ខាងក្រោមនេះបង្ហាញការ login ចូលក្នុង
Web admin:
ipad air
ចុចលើ Or you can add an exception…
ipad airចុចលើ add Exception….
ipad airចុចលើ Get Certificate
ipad airចុចលើ Confirm Security Exception ពេលនោះបានបង្ហាញចូលដល់ Web គ្រប់គ្រងដូចក្នុងរូបភាពខាងលើ:
ប្រើកម្មវិធី Internet Explorer: វាយសរសេរ http://192.168.200.254:81ឬhttps://192.168.200.254:445
ដែលលោកអ្នកធ្វើដូចជំហានខាងក្រោមនេះ:
ipad airសូមចុចបន្តលើ Continue to this website (not recommended).

ipad airពេលនោះបានបង្ហាញចូលដល់ Web គ្រប់គ្រងដូចក្នុងរូបភាពខាងលើ: លោកអ្នកអាចចូលក្នុង Web Admin ដោយចូលចុចលើ System ឬ Status ឬ Firewall ដែលមាន Submenu លោកអ្នកចុចលើ Submenu ពេលនោះតម្រូវការ អោយលោកអ្នកបញ្ចូល User Name: admin និង​ Password: chhunnan75 ចំពោះ។ លោកអ្នកអាចដាក់ ដូចគ្នាជាមួយ Root, User name web admin ឬ Backup ដែល លោក អ្នកបានបង្កើតដំបូងនៅលើដែលដំឡើងកម្មវិធី IPCOP។ ម៉ាស៊ីន មេ Firewall ពេលដែលចូលក្នុង Web admin លោកអ្នកមិនចាំបាច់ login ចូលក្នុង Root ឡើយ។ នៅពេលបើកភ្លាមវាអាចចែកចាយប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺ ណែតដោយមិនបាច់ login ចូលក្នុង Root និង Password របស់វា ឡើង។ លោកអ្នកអាចប្រើ home page នៅលើ Windows ចូលទៅក្នុង http://192.168.200.254:81 បានដោយ ងាយស្រូលបំផុត។ រូបភាពខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីការ login ចូលក្នុង​ home page របស់ Web admin ។
ipad airជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកនិងឃើញ Home page របស់ IPCOP ខាងក្រោម:
ipad airប្រព័ន្ធទំព័រ System Web ក្នុងក្រុមទំព័រនេះត្រូវបានរចនាសំរាប់ជំនួយ ដល់អ្នកគ្រប់គ្រង administer និងត្រួត ពិនិត្យលើម៉ាស៊ីន IPCop server ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានទំព័រ web page។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពី Submenu នៅក្នុង System:

  • Home: សំរាប់ត្រលប់ចូលក្នុងទំព័រ home page
  • Updatesអនុញ្ញាតអោយលោក្នុងបន្ថែមកម្មវិធីថ្មីទៅក្នុង IPCop
  • Passwords: អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកអាចដូរ password របស់ admin
  • SSH Access: អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកអាចដំឡើង configure Secure Shell, SSH ចូលទៅក្នុង IPCop។
  • GUI Settings: អាច Enables ឬមិនអាច disable ប្រើប្រាស់JavaScript និងអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបង្កើតភាសាថ្មីរបស់វិបសាយ web។
  • Backup: លោកអ្នកអាច Backs up ឯកសារ files ពីក្នុងម៉ាស៊ីន IPCop ឬទៅក្នុង floppy disk ហើយលោកអ្នកអាចដឡើង restore មកលើ ទំព័រ web page​ នេះវិញបាន។
  • Shutdown: លោកអ្នកអាចបិទម៉ាស៊ីន​ IPCop  ឬ restart ឡើងវិញ your ពីក្នុងទំព័រ Web page។
  • Credits: ទំព័រនេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញ email address ជាច្រើន ដែលលោកអ្នកអាចទំនាក់ទនងពួកគេបាន អ្នកទាំងអស់នេះ មានគុណ សម្បត្តិធំធេង គឺជាអ្នកដែលមាន រកឃើញបង្កើតឡើងកម្មវិធី IPCOP នេះ។

Update: លោកអ្នកអាចចុចលើ Download នៅជ្រុងខាងស្តាំ ដៃអាច យកកម្មវិធី ipcop-1.4.21 ដែល .tgz.gpg file នៅលើ IPCop system លោកអ្នកអាច update វានៅពេលដែលវាមាន លក្ខណ: ពិសេសណាមួយខូច។ ដោយគ្រាន់តែចុចលើ Upload ដែលទទូបានពី​ Download។
ipad airការដំឡើង Updates នៅក្នុងទំព័រនេះ មានពីរផ្នែកគឺ: ប្រអប់ទី១ បង្ហាញពី អថេរនៅលើ updates និងអាចភ្ជាប់ដើម្បីអោយលោក អ្នកអាច download កម្មវិធី IPCOP នៅលើវិបសារ។ លោកអ្នកមើលខាង
ipad airប្រអប់ទី២ បង្ហាញពី updates ដែលត្រូវបានដំឡើងរួចហើយ
ipad airនៅពេលដែល Hard diskបានផ្ទុកពេញក្នុងថាសរឹងពេលនោះលោក អ្នកអាចចុច លើ
ipad airផ្លាស់ប្តូរ Passwords លោកអ្នកអាចប្តូរ Admin user password នៅក្នុងប្រអប់​ User Name: ‘admin’
ipad air

អនុញ្ញាតអោយចូលប្រើ SSH Access

លោកអ្នកអាចចូលទំព័រ SSH Access ពីចំងាយតាម SSH នៅក្នុង Command របស់ Linux  ចុចលើ SSH Access វាប្រហាក់ប្រហែល HTTP និង HTTPS ports សំរាប់ប្រើជាមួយម៉ាស៊ីន IPCop ក្នុង ports 81 និង 445 និងមាន Port មួយទៀតគឺ SSH port 222។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពង់ប្រើ GUI ដែលឈរអនុវត្តលើម៉ាស៊ីន IPCop របស់លោកអ្នកហើយចងចាំថា port 222។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពង់ប្រើ ssh, scp ឬ sftp command ឧបមាថាម៉ាស៊ីន IPCop របស់លោកអ្នកមាន IP address 192.168.200.254 លោកអ្នកអាចធ្វើតាម commands ខាងក្រោមនេះ:

SSH:  $ ssh -p 222 root@192.168.200.254
SCP:  $ scp -P 222 some/file root@192.168.200.254:
SFTP: $ sftp -o port=222 root@192.168.200.254
ipad airប្រើ GUI Settings នៅលើទំព័រនេះកម្មវិធី IPCop មានបង្ហាញមុខងារជាច្រើនលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ រួចចុចលើប៊ូតុង Save ។ ដើម្បី restore ទៅក្នុង default settings ចុចលើប៊ូតុង Restore defaults រួចហើយចុចលើប៊ូតុង Save។

ទំព័រ Backup Web មធ្យោបាយដើម្បី restore ការដំឡើងពី floppy នៅពេលដែលដំឡើង IPCop ឡើង វិញពីក្នុង CD-ROM ឬ HTTP/FTP។ លោកអ្នកអាចអាចប្រើ  floppy ប៉ុន្តែវាមិន រក្សាទុកបាន យូរ ហើយទំហំរបស់វាតូច លោកអ្នកពិកបាករកទិញ ព្រោះហាក់ដូចជា គ្មានអ្នកប្រើប្រាស់តទៀតឡើយ។ លោកអ្នកអាច Import a backup (.dat) file។ អាចផ្ទុកក្នុង Windows រក្សានៅក្នុង Drive ណាមួយ ដែលចាំបាច់។
ipad airកាលបរិច្ឆេទនៅពេល Backup ទិន្នន័យ
ipad airយើងអាចចុចលើ រូប floppy បន្ទាប់មកចុចរក្សាទុក File
ipad airទំព័របិទ Shut​down ទំព័រនេះលោកអ្នកអាចបិទ Shutdown ឬ Reboot ឡើងវិញក្នុងម៉ាស៊ីនមេ IPCop យើងអាចចុចលើប៊ូតុង option ដែលលោកអ្នកចង់បានឬកាលវិភាគ schedule មួយ នៅក្នុង cronjob ដើម្បី reboot ឡើងវិញឬ បិទ shutdown IPCop នៅពេលណា មួយចង់បាន លោកអ្នកអាចចុចបិទបានភ្លាមៗឬកំណត់ម៉ោងដើម្បី អោយវាបិទខ្លួន ឯង។
ipad airលោកអ្នកអាចកំនត់បិទនៅថ្ងៃណា ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរតាមត្រូវ ការចង់បិទ
ឧទាហរណ៍ នៅថ្ងៃសៅ វេលាម៉ោង 9h ម៉ាស៊ីន Server និងបិទបញ្ឈប់សកម្មភាព
ipad airលោកអ្នកដាក់កាលវិភាគរួចហើយចុចលើ Save