មេរៀនទី១ រចនាប្លង់ AutoCAD 2010

a

2១. និយមន័យ AutoCAD គឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើសំរាប់គូរប្លង់អគារ ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី ធារាសាស្ដ្រ សំណង់ស៊ីវិល និង សំណង់ម៉ាស៊ីននៅលើ Computer ។របៀបនៃការប្រើ AutoCAD មានតែមួយគត់។ ប៉ុន្ដែវាអាចខុសគ្នា បន្ដិចបន្ដួចទៅលើវិស័យនិមួយៗ។

២.លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី

– អាចគូររូបភាពបានល្អនិងច្បាស់លាស់

– ងាយស្រួលក្នុងការកែប្រែឬលុបរូបភាព

– ចងចាំបានយូរនិងរហ័យក្នុងពេលតែមួយ

– អាចបង្វិលនិងធ្វើចលនារូបភាពបានល្អ

– អាចតំឡើងរូបភាពពិតក្នុងលំហនិងពង្រីកបង្រួម

– អាចអោយសាច់ ព៍ណ និង ស្រមោលបានយ៉ាងច្បាស់

– អាចដាក់ Material អោយរូបភាពតាមការពិត

៣. ការវិវត្ដន៍នៃកម្មវិធី

– Version 1.0 (Release 1) – December 1982

– Version 1.2 (Release 2) – April 1983

– Version 1.3 (Release 3) – August 1983

– Version 1.4 (Release 4) – October 1983

– Version 2.0 (Release 5) – October 1984

– Version 2.1 (Release 6) – May 1985

– Version 2.5 (Release 7) – June 1986

– Version 2.6 (Release 8) – April 1987

– Release 9 – September 1987

– Release 10 – October 1988

– Release 11 – October 1990

– Release 12 – June 1992 (last release for Apple Macintosh )

– Release 13 – November 1994 (last release for Unix, MS-DOS and Windows

3.11)

– Release 14 – February 1997

– AutoCAD 2000 (R15.0) – March 1999

– AutoCAD 2000i (R15.1) – July 2000

– AutoCAD 2002 (R15.6) – June 2001

– AutoCAD 2004 (R16.0) – March 2003

– AutoCAD 2005 (R16.1) – March 2004

– AutoCAD 2006 (R16.2) – March 2005

– AutoCAD 2007 (R17.0) – March 2006

– AutoCAD 2008 (R17.1) – March 2007

– AutoCAD 2009 (R17.2) – oct, 30, 2008

– AutoCAD 2010 (R8.0) – August, 19, 2009

៤. ប្រភេទ Computers ដែលអាចដំណើរការកម្មវិធីបាន

*. AutoCAD 2010 ជា 2D

 •  Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® dual-core processor, 1.6 GHz or higher

with SSE2 technology

 • 2 GB RAM
 • 1 GB free disk space for installation
 • 1,024 x 768 VGA display with true color
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
 • Install from download, DVD, or CD

*AutoCAD 2010 ជា 3D

 • Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3 GHz or higher; Intel or AMD

dual-core processor, 2 GHz or higher

 •  2 GB RAM or greater
 • •2 GB hard disk space available in addition to free space required for

installation

 • • 1,280 x 1,024 32-bit color video display adapter (true color) 128 MB or

greater, Microsoft® Direct3D® capable workstation class

 ៥. របៀបតំឡើងកម្មវិធី

 1. បើក File AutoCAD ពី Drive or CD-ROM

a

2. Click Files Setup (Setup.exe)

a

3. Installation Product

a

4. Accept

a

5. Next

a

6. Configure

a

7. Tick Stand alone License -> Next

a

8. Tick Custom -> Next

a

9. Configuration Complete

a10. Finish

a៦. ការបើក AutoCAD 2010

របៀបទី ១

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលកមμបានរួចរាល់នោះ Icon របស់ AutoCAD បានលេចចេញលើផ្ទាំងរបស់

Windows អាច Click ពីរដងលើ AutoCAD2010 រងចាំបន្ដិច។

a

របៀបទី ២

Start -> Programs -> Autodesk -> AutoCAD 2010 -> AutoCAD 2010

a

៧. Command and Coordinate System

7.1.Command:គឺជាបញ្ជាមួយប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរកាត់និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាន

រហ័សស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទៃគូរ។

ចំណាំៈជួនកាលគេប្រើបញ្ជានិង Toolbars ស្របពេលជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការគូរប្លង់និង

ងាយចងចាំបានយូរ។

ឧទាហរណ៏ៈ Rectangle មួយអាចវាយជា Command: Rec និង Rectangle Toolbars

a

7.2. Coordinate System:គឺជាប្រពន្ធ័គល់ ០ ដែលបង្កើតដោយវ៉ិចទ័រ x និង y ក៏ជាចំនុចសំខាន់

មួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លង់ក្នុងលំហរ ។

អាប់ស៊ីស និង អរដោនេ

Coordinate system ចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺៈ

 • • Absolute Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងគល់ O (x=0 , y=0)
 • • Relative Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងចំនុចចុងក្រោយនៃគល់ ០

មានន័យថាៈ (x=0, y=0) ជាចំនុចថ្មីមួយទៀត។

a

7.3. ការគូរប្រើប្រវែងនិងមុំ

ក្រៅពីប្រើ Coordinate system មានវិធីមួយទៀតគឺប្រើប្រវែងអង្កត់ធៀបជាមួយមុំ ។

៨។ រៀបចំពេលគូរ

Units: គឺជាខ្នាតមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគេនិយមប្រើប្រាសរៀងៗខ្លួន និង ងាយស្រួលក្នុងការ

មើលលើផ្ទាំងនៃការគូរ។

ចុច Format menu bars -> Units

Command: ddunits

* Select Scroll លើ Decimal

 • Decimal : ជាប្រភាគ (15.5000)
 • Precision: ការកំណត់ចំនួនខ្ទង់ខាងក្រោយទសភាគ (0.00)
 • Millimeters: ខ្នាតប្រវែង
 • Engineering: Feet and decimal inches (1’- 3.5000’’)
 • Architectural: Feet, inches, fractional inches (1’- 31/2’’)
 • Fractional: Fractional Unit (15 1/2)
 • Scientific: Notation (1.5500E+01)

* Select Scroll លើ Decimal Degrees

 • Decimal Degrees Display Partial degrees as decimals (90.00)
 • Deg/Min/Sec Display Partial degree as minutes and seconds of an arc

(90d0’0’’)

 • Grads Display Partial degrees as grads (100.0000)
 • Radians Display Partial degrees as radians (1.5708)
 • • Surveyor Display angles in surveyor units (N)

* ជ្រើសរើស Direction

* Tick លើ East

a

– Counter Clock wise: ផ្ទុយនឹិងទ្រនិចនាឡិការ

– Clock wise: ស្របនឹងទ្រនិចនាឡិការ

៩.កំណត់ផ្ទាំងនៃការគូរ ១ៈ១

 • • Limits Ã( Format ->Drawing Limits)
 • • ON / OFF /< Lower Left Conner > < 0.000, 0.000>0,0
 • • Uper Right Conner < 420, 297 >:420,297

a

ចំណាំៈទំហំក្រដាសប្រើសព្វថ្ងៃ

 • • A0 = 841 x 1189
 • • A1 = 841 x 594
 • • A2 = 420 x 594
 • • A3 = 420 x 297
 • • A4 = 210 x 297
 • • A5= 210 x 148
 • • A6= 105 x 148

 ១០. ទីតាំង Mouse

Snap ប្រើសំរាប់ចាប់បន្ដនៃ Object ពីមួយទៅមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងសុក្រិត។

Command: Snap 

Aspect / Snap Spacing or ON/ OFF/ Rotate / Style / < 1000> 100

 • On = F9 ប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Off = F9 មិនប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Rotate : ជំហ៊ានរបស់ Mouse ដើរទ្រេតតាមមុំកំណត់ណាមួយ
 •  Aspect : រំកិលតាមទិស x និង y ខុសគ្នា
 •  Horizontal = x
 • Vertical = y
 • Style -> Standard /Isometric <s> I គូរតាមមុំ 450

១១. Grid

Command: grid 

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow

/Aspect]<0.5000>: l00

Display grid beyond Limits [Yes/No] <No>: Y

 • On =F7 បង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់
 • • Off = F7 មិនបង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់

ចំណាំៈ Snap ផ្លាស់ប្ដូរ Grid ក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ

Aspect: ប្រសិនបើតំលៃ x និង y ខុសគ្នាយើងបានរាងជាចតុកោណកែង

១២. កំណត់ Snap និង Grid

 • • Command: Dsettings  រឺ ( Tools menu bars / Drafting Settings)
 • Snap on (F9): ទីតាំង Mouse ដើរតាម Limits កំណត់

– Snap x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x

– Snap y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y

 • Grid on (F7): ប្រវែង Limits

– Grid x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x

– Grid y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y

– Isometric snap :គូរជាលំហឬមុំ 450

– F5 ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅ Mouse

 • Dynamic input: សំរាប់បង្ហាញប្រវែងពេលប្រើ Command

១៣. បង្កើតការងារថ្មី

ប្រើសំរាប់បង្កើតផ្ទាំងការងារថμីដែលពុំទាក់ទងជាមួយការងារចាស់

Click File menu bars -> New ->start from scratch -> metric -> ok

Ctrl+N -> start from scratch -> metric -> ok

១៤. រក្សាការងារ

រក្សាការងារទុកដើម្បីបន្ដនាពេលក្រោយទៀតឬរក្សាជាឯកសារទុកសំរាប់ថ្ងៃក្រោយនិងភស្ដុតាង

Click File menu bars -> save -> name files ->save

Ctrl+s -> name files.dwg ->save

១៤. បើកការងារចាស់

ហៅការងារចាស់មកបន្ដទៀតឬកែប្រែចំនុចខ្លះៗដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ។

Click File menu bars -> open ->Directories -> name files -> open

១៥. បើក Template

ការបើកផ្ទៃការងារដែលមានទំរង់ស្រាប់

Click File menu bars -> New ->Acad.dwt -> Open

Ctrl+N -> Acad.dwt-> Open

Click File menu bars -> New ->use template -> ok

Ctrl+N -> use Template -> ok

១៦. បើក Wizard

ការបើកផ្ទៃការងារដែលបានការកំណត់ច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ

Click File menu bars -> New ->use wizard -> advanced setup

-> ok

-> Tick Decimal ->Next

-> Tick Decimal Degrees ->Next

-> Tick East ->Next

-> Tick Counter Close wise ->next

-> Tick size paper ->Finish

 ១៧. ការចាកចេញ

បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឬចង់បញ្ចប់កិច្ចការនោះគេត្រូវចាកចេញពីកមμវិធី និង បិទម៉ាស៊ីនដើម្បីរក្សារការ

បាត់បង់ឬ Error files.

Click File menu bars -> exit &Close

Ctrl+Q

១៩. ស្វែងយល់ពី Interface

ទាំងនេះជាគន្លិះមួយក្នុងការដឹងនិងយល់នៃការប្រើប្រាស់បញ្ជារបស់វា។

a