មេរៀនទី១៩: ដំឡើង Terminal Services

មេរៀនទី១៩: ការដំឡើង Terminal Services

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Terminal Services អាចដំឡើងពី Server Manager។ ចុចលើ Roles ក្នុងប៉ាណែល ខាងឆ្វេងដៃ ចុចលើ Add Roles ក្នុង Add Roles Wizard។  លើ Select Server Roles ជ្រើសរើស Terminal Services ហើយចុចលើ Next ដើម្បីជ្រើសរើសលក្ខណ:ពិសេស Terminal Services
networkបន្ទាប់មកចុចលើ Next នឹងបង្ហាញការណែនាំប្រើប្រាស់ ដោយ terminal services។
networkusers និង groups អនុញ្ញាតប្រើ terminal server តាមលក្ខណ:ពិសេស អាចបន្ថែម ហើយ ដោះ remove នៅពេលណាមួយ ដោយប្តូរ បណ្តាសមាជិកនៃ Remote Desktop Users Group. ចុចលើ Add… ដើម្បីបន្ថែម user ច្រើន។ ចុចលើ Next ដើម្បី Confirmation

ការបន្ថែម Adding Users ទៅ Remote Desktop Users Group

ការដំឡើង សម្រាប់ Remote Desktop Users Group គឺអនុញ្ញាតអោយសមាជិកនៃ Administration group ភ្ជាប់ពីចំងាយ។ ដើម្បីផ្តល់អោយ user ជាមួយ remote desktop និងកម្មវិធី ប្រើប្រាស់ ឆ្លងកាត់ terminal services បើកលើ Control Panel -> System and Maintenance -> System -> Remote settings  ហើយចុចលើ Select Users  ចូល Remote Desktop Users បង្ហាញការដំឡើងដូចខាងក្រោម:
networkដើម្បី add បន្ថែម users ចុចលើ Add… ជ្រើសរើសប្រអប់ Select Users បញ្ចូលឈ្មោះ នៃ user ក្នុងប្រអប់ Enter object names to select and ចុចលើ Check names ដើម្បីមើល បញ្ជីឈ្មោះ។
networkចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ

ការអនុញ្ញាត Terminal Services  ពី Client

ដើម្បីប្រើ Remote Desktop Client ជ្រើសរើសStart -> All Programs -> Accessories -> Remote Desktop បញ្ចូលក្នុងប្រអប់  Run dialog ឬនៅបញ្ជា command prompt:  mstsc
networkអាចប្រើ IP address ឬឈ្មោះកុំព្យូទ័រ computer name។ បន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះ និង password។
networkនៅក្នុងអេក្រង់នេះ បញ្ចូល password ដែលបានជ្រើសរើស user (ចំាំថា remote desktop អនុញ្ញាត បានតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានការពារដោយ password) ប្រសិនបើ user ច្រើន ជាងមួយ ចុចលើ Use another account រួចហើយចូលមើលពិស្តារ ចុចលើ OK ដើម្បី បង្កើតការភ្ជាប់ connection។

ចុចស្តាំលើ Remote desktops នៅខាងឆ្វេងដៃប៉ាណែល ហើយជ្រើសរើស Add a new connection ពីលើ menu បានជ្រើសរើសលើប្រអប់ Add New Connection នឹងបង្ហាញ ខាងក្រោម:
networkក្នុងប្រអប់នេះ បញ្ចូល IP address ឬឈ្មោះ computer name ពេលភ្ជាប់ remote system បានបង្កើត។ លើប្រអប់ Connect with /admin ចុចលើ OK  ដើម្បីបន្ថែម session។
networkដើម្បីប្តូរ ការដំឡើង configuration options ចុចស្តាំលើ session ក្នុងប៉ាណែល ខាងឆ្វេង ដៃ ជ្រើសរើស Properties