មេរៀនទី១៨: អនុញ្ញាត Remote Setting

មេរៀនទី១៨: អនុញ្ញាតចូលពីចម្ងាយ Remote Setting

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ចូល Properties My Computer

networkជ្រើសរើស Remote Setting
network
មិនជ្រើសរើស  : Don’t Allows Connections to This computer

networkជ្រើសរើសលើ: Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication
network