មេរៀនទី១៧: ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ

មេរៀនទី១៧: ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ដោយប្រើ  Server Administration Tools

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោក អ្នកចាំថា ប្រើ administration tools “adminpak.msi.” អាចប្រើដោយងាយក្នុង Windows 2003 Server សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ។  ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ Remote Server លើ Windows Server 2008 ដូចគ្នា adminpak.msi administration tools។

លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងតាម Administrative tools ដើម្បីរៀបចំកុំព្យូទ័រ Windows 2008 Server។
1) បើក Event Viewer MMC ពីការដំឡើង Windows 2008។
network2) ចុចលើ Action -> Connect to Another Computer។
network 3) ជ្រើសរើស Windows 2008 Server ដោយបញ្ចូល IP address ចុចលើ “OK” ដើម្បីភ្ជាប់ កុំព្យូទ័រWindows 2008 Server។
network4) ឥឡូវលោកអ្នកបានភ្ជាប់ Windows 2008 Server (SCORE-01.omnisecu.pvt) លោកអ្នកអាច មើល និងគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ Windows 2008 Server ពីចំងាយ។
network