មេរៀនទី១៥:ដំឡើង Active Directory

មេរៀនទី១៥: របៀបដំឡើង Active Directory លើWindows Server 2008 R2

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Active Directory មានសារ:សំខាន់ សម្រាប់ ដំឡើងប្រព័ន្ធណែតវឺក Microsoft network ដំឡើងលើណែតវឺក client-server អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកមានម៉ាស៊ីនមេ central sever បានហៅថា Domain Controller (DC) ដែលការកំណត់ ប្រព័ន្ធណែតវឺកទាំងមូល។ ជំនួសអោយអ្នកចូល log on ទៅម៉ាស៊ីន តំបន់ local វាកំណត់ម្តងទៀត DC របស់អ្នក។

ការដំឡើង Installation
បើក Server Manager ចុចលើ roles មើលឃើញសង្ខេប Roles ចុចស្តាំលើជ្រុង Add Roles
networkបង្ហាញ Add Roles Wizard ចុចបន្ត មើលឃើញ available Roles ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ពីក្នុង list  លោកអ្នកនឹងបន្ថែមលក្ខណ:ពិសេស។ ចុចលើប៊ូតុង Add Required Features ហើយចុចបន្តលើ next។
networkការណែនាំ សង្ខេប Active Directory នឹងបានបង្ហាញពីប្រភព លោកអ្នកអាចចុច next ដើម្បីរំលង skip រួចហើយចុចដំឡើង install ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំឡើង Active Directory។
networkកាលណាការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ លោកអ្នកនឹងឃើញសារ បង្ហាញជោគជ័យ  គ្រាន់តែចុចលើ close។
networkការដំឡើង Configuration បើកឡើង Server Manager ពង្រីក Roles ហើយចុចលើ Active Directory Domain Services។ លើ ស្តាំដៃ  ចុចលើ Run the Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe)។
networkដើម្បីដំឡើង settings សម្រាប់ domain អ្នក ចុចលើ next ដើម្បីបន្ត។
networkសារត្រូវបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនង បណ្តា clients ដែលមិនគាំទ្រ ដោយ supported by Server 2008 R2, ទាំងនេះ ប្រើ default ក្នុង Server 2008 R2 ចុចលើ next បន្ត។
networkជ្រើសរើស create a new domain in a new forest។
networkឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាច បញ្ចូលឈ្មោះ domain របស់អ្នក នឹងប្រើ .local domain
networkអាចប្តូរទៅជា Server 2008 R2។
networkយើងចង់បាន បញ្ចូល DNS នៅក្នុងការដំឡើងរបស់អ្នក នឹងអនុញ្ញាតអោយ AD បានបញ្ចូល DNS Zone, ចុចលើ next នឹងឃើញសារ ចុចលើ yes ដើម្បីបន្ត។
networkលោកអ្នកត្រូវការជ្រើសរើសកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុក log files ផ្ទុកទិន្នន័យ database និង SYSVOL folder លើ drive ណាមួយហើយ បណ្តា log file លើ drive ផ្សេងគ្នា។
networkជ្រើសរើសលេខសង្ងាត់ Active Directory Restore Mode ដាក់ខ្លាំង រួចហើយចុចលើ next ពីរដង បិទការ ដំឡើង។
networkលោកអ្នកនឹងអាចមើលសមាធាតុ ដែលបានដំឡើង ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។
networkកាលណាបានបញ្ចប់ នឹង reboot កុំព្យូទ័រ។
networkឥឡូវការដំឡើងបានបញ្ចប់ Active Directory។