មេរៀនទី១៤: បង្កើត Domain Controller

មេរៀនទី១៤: របៀបបង្កើត Windows 2008 R2 Domain Controller

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

1. លើ Windows 2008 R2 server ចុចលើ Start –> Run ហើយវាយសរសេរ dcpromo ។
network2. លើ Active Directory Domain Services ចាប់ផ្តើមដំឡើង។
network3. ចុចលើ Use advanced mode installation រួចហើយចុច Next។
network4. ចំណាំសង្ខេប លើ Operating System Compatibility រវាង NT4.0 ត្រូវបានបង្ហាញ ចុចលើ Next។
network5. យើងដំណើរការបង្កើត new domain នៅក្នុង new forest ចុចលើ Next។
network6. វាយសរសេរក្នុង Fully Qualified Domain Name (FQDN) អ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន Active Directory domain ចុចលើ Next។
network7. ឆែកមើល DNS check ត្រូវបានកំណត់ មើលឈ្មោះ domain name ដែលមានរួចស្រេច។
network8. ឈ្មោះ Domain NetBIOS ដាក់អោយខ្លីក្នុង FQDN ចុចលើ Next។
network9. ជំហាននេះជ្រើសរើស Windows 2008 R2 ចុចលើ Next។
network10. ជ្រើសរើស DNS server ជាមួយ domain controller។ Role នឹងបានដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្នុង option នេះចុចលើ Next។
network11. យើងបានបង្កើត DNS windowslab.local ចុចលើ Yes។
network12. យើងអាចប្តូរទីតាំង ទិន្នន័យ Database, Log  និង SYSVOL folder ឬអនុញ្ញាតប្រើ defaults។ ចុចលើ Next។ លោកអ្នកអាចចុចអានលើ “placing Active Directory Domain Services Files” នៅកន្លែង folders លើ drives ផ្សេង។
network13. បង្កើតសេវា restore password ត្រូវចាំលេខសម្ងាត់ password នេះរក្សាសុវត្ថិភាព។
network14. មើលសង្ខេបការបង្កើត setup wizard ចុចលើ Next។
network15. Active Directory បានដំឡើងជាមួយនឹង DNS role។
network16. ដំឡើងបានបញ្ចប់ ចុចលើ Finish។
network17. នឹងសួរ reboot កុំព្យូទ័រ server។
network18. ពេល server reboots ហើយ លោកអ្នក ’ ចូល ចុចលើ Start –> Administrative Tools រួចហើយអាចមើល  Active Directory tool។
network19. ក្នុង Active Directory Users និង​ Computers លោកអ្នកអាចមើលឃើញ server “SERVERDC1″ ដែលស្ថិតនៅក្នុង Domain Controllers Organisation Unit (OU)។
network