មេរៀនទី១៣: DHCP dynamic update

មេរៀនទី១៣: ដំឡើង DHCP សម្រាប់ dynamic update  

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការដំលើង CDHCP សម្រាប់ dynamic update

លោកអ្នកអាច មើល Properties sheet បង្ហាញរូបខាងក្រោម លោកអ្នកមាន options ច្រើនពិចារណា កាលណាដំឡើង DHCP សម្រាប់ dynamic update។networkសន្លឹក Scope Properties

ដើម្បីអនុញ្ញាត ចូលក្នុង menu ហើយដំឡើង DHCP ដើម្បី dynamic update:

1. ចុចលើ Start | Administrative Tools ជ្រើសរើស DHCP
2. ចុចស្តាំលើ DHCP scope លោកអ្នកចង់បានដំឡើង រួចហើយចុចលើ Properties
3. ចុចលើ DNS tab
4. ដំឡើងលើ settings របស់អ្នក។
5. ចុចលើ OK
ដោយប្រើ default គឺសម្រាប់ DHCP client ដើម្បី update (host name) ហើយមាន DHCP server update ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស Always dynamically Update DNS A and PTR records  option ដូចបានធ្វើរូបខាងលើ។ ប្រសិនបើជ្រើសរើស Discard A and PTR records when lease is deleted  កាលណា client កំណត់ពេល expire នឹង remove។
ការដំឡើង DDNS

ដើម្បីដំឡើង DDNS:
1. ចុចលើ Start | Administrative Tools ហើយជ្រើសរើស DNS
2. ចុចស្តាំលើតំបន់លោកអ្នកចង់ ដំឡើង ហើយជ្រើសរើសលើ Properties
3. ក្នុង General tab ជ្រើសរើស Yes ឬ No ដើម្បីអនុញ្ញាត Allow Dynamic Updates។
4. ចុចលើ OK ដើម្បីបិទ Properties។
កាលណាដំឡើង DDNS​ លោកអ្នកអាចបញ្ឈប់សេវា DNS រួចហើយប្តូរប្រភេទតំបន់ ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបខាងក្រោម។
networkSecure Dynamic Updatesnetworkការប្តូរ ប្រភេទតំបន់ ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស Active Directory-Integrated លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស សុវត្ថិភាព ពី Dynamic Update។

ការដំឡើង CWINS និង WINS-R ក្នុងការបន្ថែម ដើម្បីដំឡើង DDNS លោកអ្នកអាចដំឡើង DNS server របស់អ្នក ដើម្បីប្រើ WINS។
networkការបន្ថែម WINS IP Address ជ្រើសរើស WINS tab រួចហើយបញ្ចូល IP address របស់ WINS server របស់អ្នក ដើម្បីដំឡើង  WINS-R ធ្វើដូចបណ្តាជំហានខាងក្រោម ប៉ុន្តែចុចស្តាំ រួចហើយជ្រើសរើស Properties លើ lookup zone បង្ហាញរូបភាពខាងក្រោម
networkការបន្ថែម WINS-R IP address លោកអ្នកអាច ដឹងពីរបៀបដំឡើង DDNS ដោយស្វ័យប្រវត្តិ update លើ DNS ហើយពីរបៀប dynamic update ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។