មេរៀនទី១២:ដំឡើង DHCP server

មេរៀនទី១២: ការដំឡើង DHCP server

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

បង្កើតគម្រោង

មុនដំបូង លោកអ្នកដំឡើង DHCP server រៀបចំព័ត៌មានចាំបាច់ ត្រូវដឹងថា:

 • scope នៃបណ្តា IP addresses ដែល server របស់អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងរៀបចំ (ឧទាហរណ៍ 192.168.100.50 to 192.168.100.200)។
 • ម៉ាស៊ីនណា ត្រូវការ static IP addresses (ឧទារហណ៍ ដូចជាបណ្តាម៉ាស៊ីន server និង បណ្តា router នឹងមិនប្រើ DHCP ដើម្បីទទួល IP address តែយើងត្រូវដំឡើង ដោយប្រើដៃ)។
 • ព័ត៌មាន ណែតវឺ លោកអ្នកចង់បានផ្ញើ ចេញទៅ DHCP client កាលណាវាទទួល when បណ្តា IP address (ឧទាហរណ៍ បណ្តា address សម្រាប់ default gateway, DNS servers និង WINS servers)។

ការដំឡើង DHCP

ការដំឡើង DHCP server ក្នុង Windows 2008 វាបានបង្កើតដោយងាយ ដោយឆ្លងកាត់ ដំណើរការ។

ដើម្បីដំឡើង DHCP server ពី Control Panel ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម:

 1. ពី Start menu ជ្រើសរើស | Control Panel | Administrative Tools | Server Manager។
 2. ចុចពង្រីក ហើយចុចលើ Roles។
 3. ជ្រើសរើស Add Roles ហើយបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើស DHCP role
 4. បន្ថែម DHCP បង្ហាញជំនួយ លោកអ្នកដំលើង DHCP server។

Start-> Setting-> Control Panel
networkចុចលើ Server Manager
networknetworkចុច Add roles
networkចុចលើ Next
networkចុចដំឡើង DHCP Server Anyway
networkបន្ថែម Roles Wizard នៅក្នុង Windows ពីមុនមិនមានបង្ហាញ លើការបង្កើត DHCP server សម្រាប់ Windows Server 2008 ពិតជាងាយស្រួល នៃដំណើរការនេះ ដោយអនុញ្ញាតលោកអ្នកដំឡើង DHCP server នៅក្នុង ៧ជំហានខាងក្រោម។ លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង DHCP server ពី DHCP Microsoft Management Console (MMC) ឬលប់ការបង្កើត scope។ លើណែតវឺកកាត network card និង static IP address គឺស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយលោកអ្នកអាចបង្កើត DHCP សេទៅវាផ្តល់អោយ client លើ subnet ខុសគ្នា ដូចបង្ហាញខាងក្រោម។ ចុចលើ next
networkចុចលើ next
networkជ្រើសរើស static IP addresses ទៅសេវា DHCP client
លោកអ្នកអាចប្រើ DNS server(s) ដើម្បីប្រើដំឡើង DHCP ពេល address ត្រូវបានផ្តល់អោយ និងបញ្ចូល WINS servers ប្រសិនបើវាត្រូវការលើប្រព័ន្ធណែតវឺករបស់អ្នក។
បញ្ចូល DNS server IP address
network
បញ្ចូល WINS server IP address

អំពី scopesnetwork

កាលណា លោកអ្នកបង្កើត scope មួយលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើស លំដាប់នៃ IP addresses ហើយ លោកអ្នកកំណត់លក្ខណ:ពិសេស scope option។ មានពីរប្រភេទ នៃ scope options: Global  និង​ Scope។ ដែល Global options ត្រូវបានបញ្ជួនទៅគ្រប់ scope ទាំងអស់ដែលលោកអ្នក បង្កើតលើ DHCP server ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមាន scope ខុសគ្នាច្រើនសម្រាប់ subnet ខុសគ្នា ហើយ subnet និមួយៗ និងមាន default gateway ខុសគ្នា ប៉ុន្តែវានឹងចែកចាយ DNS server ដូចគ្នា។ លោកអ្នកនឹងប្កើត DNS server ដូចជា Global option ពេល default gateway នឹងបង្កើតក្នុង scope និមួយៗក្នុង Scope option។ លើសន្លឹក DHCP scope លោកអ្នក នឹងបង្កើត scope របស់អ្នក ដោយពឹងផ្អែកលើទំហំនៃ ប្រព័ន្ធណែតវឺក និងចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលនឹងផ្តល់ IP address។
networkការបង្កើត scope របស់អ្នក ប្រភេទ subnet អនុញ្ញាតអោយជ្រើសរើស wireless ដូចរូបខាងក្រោម វាជា defaults ទៅ 24 ម៉ោង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ activate scope បញ្ចប់ ចុចលើប្រអប់ Activate this scope ។ ប្រសិនបើចាកចេញ វាទទេ មិនមានអ្វី ជាប់ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវ  activate scope ក្នុង DHCP Microsoft Management Console (MMC)។
networkលោកអ្នកអាច បន្ថែម scope ច្រើនមុនពេលបន្ត ជាមួយ Windows Server 2008 ប្រសិនបើមាន router ផ្គត់ផ្គង់ វាត្រូវបានដំឡើង ដោយប្រើ IPv6 បាន លោកអ្នកអាចមុខងារនេះលើ ណែតវឺក។
networkផ្តល់ Authorizing DHCP server និង activating scopes

ក្នុង Windows Server ពីមុន លោកអ្នក បានដំឡើង DHCP server ហើយ authorize វានៅក្នុង DHCP។ ការ Authorizing DHCP server អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកការពារអ្នក hacker ពីការ ដំឡើង DHCP server។
networkការផ្តល់ Authorizing DHCP server របស់អ្នក

លោកអ្នកឥឡូវ នេះអាចមើលឡើងវិញ រួចហើយ confirm ការដំឡើង មុនពេលអនុវត្ត DHCP setting។
networkមើលការដំឡើង DHCP របស់អ្នកមុនពេលអនុវត្ត។
networkការដំណើរការនៃការដំឡើង DHCP

ដូច្នេះ លោកអ្នកបានដំឡើង DCHP server លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង វាពី DHCP MMC ដែលស្ថិត នៅក្នុង Administrative tools។

ការបន្ថែម Adding reservations

ក្នុងការបន្ថេម លក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកអាចបន្ថែម add reservation ទៅ DHCP server។  លោកអ្នកំណត់អោយច្បាស់ថា ម៉ាស៊ីនតែងតេទទួល IP address ដូចគ្នាពី DHCP server។

 1. ចុចស្តាំលើ Reservations ហើយជ្រើសរើស new reservation។
 2. បញ្ចូលឈ្មោះ មិត្រ្ត សម្រាប់ reservation ហើយ IP address លោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីផ្តល់ ទៅកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍។
 3. បញ្ចូល MAC address របស់កុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ (សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Windows លោកអ្នក អាចរកមើល MAC address ដោយរត់ ipconfig/all  ពីបញ្ជា prompt របស់ម៉ាស៊ីន។
 4. បញ្ចូលការអធិប្បាយ ហើយជ្រើសរើស​ ប្រភេទ reservation: DHCP, BOOTP (ទៅ router) រួចចុចលើ Click Add។

networkការបន្ថែម reservation មួយ ក្នុងការបន្ថែម លក្ខណ:ពិសេស reservation លោកអ្នកអាចបន្ថែម DHCP server របស់អ្នក។ លោកអ្នកកំណត់ច្បាស់ថា ម៉ាស៊ីន មិនដែលទទួល  DHCP lease ដែលលំដាប់បណ្តា IP addresses។ នេះគឺប្រើសម្រាប់បិទ block IP addresses សម្រាប់ server និង router។
networkដើម្បីបន្ថែម add Exclusions ចុចស្តាំលើ Address Pools រួចហើយជ្រើសរើស New Exclusion Range ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
networkIP address Exclusion range
networkប្រអប់ DCHP MMC snap-in

ដោះស្រាយ បញ្ហា Troubleshooting DHCP

បន្ទាប់ពីការដំឡើង DHCP ជាមធ្យោបាយងាយបំផុត ដើម្បីដោះស្រាយ ដោយប្រើ Ipconfig ពីបញ្ជា command prompt។ ដើម្បីមើលព័ត៌មានទាំងអស់ TCP/IP លើម៉ាស៊ីន វាយសរសរ ipconfig/all ដើម្បី release DHCP វាយបញ្ជា ipconfig/release ដើម្បីចាប់ IP ថ្មីសរសេរ បញ្ជា ipconfig/renew