មេរៀនទី១១:ដំឡើង IIS 7.0 Web Server

មេរៀនទី១១: ការដំឡើង IIS 7.0 Web Server លើ Windows Server 2008

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លក្ខណ:ពិសេស សម្រាប់ Windows Server® 2008, Server Manager ផ្តល់:

– អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ដំឡើង install / uninstall Server Roles និងលក្ខណ: ពិសេស។
– ផ្តល់ តួនាទី
– ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ role management tool

មេរៀននេះ ផ្តល់ជំហានការដំឡើង IIS 7.0 លើ Windows Server 2008។

Local User Administrator (LUA) Security

កំណត់អោយបានច្បាស់ លោកអ្នកមាន administrative privileges លើម៉ាស៊ីន: ដោយប្រើ default។ លោកអ្នកអាចប្រើ notepad.exe លោកអ្នកនឹងរត់បញ្ជា command នេះដោយប្រើ: “runas /user:administrator notepad.exe”។ បញ្ចូល password របស់ Administrator account។  អាចប្រើ cmd-box ដោយរត់ “runas /user:administrator cmd.exe”។

Windows Security Dialog

ប្រសិនបើលោកអ្នក log ចូលគណនីមួយ ក្នុង administrator account នឹងឃើញប្រអប់ security បង្ហាញ។
networkជំហានទី១: Start Server Manager

ដើម្បីចាប់ផ្តើម Server Manager ចុចលើ: Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager បើកសន្លឹក Server Manager
networkជំហានទី 2: ការបន្ថែមតួនាទី Server Role

 • ក្នុង Server Manager ជ្រើសរើស Roles.
 • មើល Role Summary View ត្រូវបានបង្ហាញ

networkជំហានទី 3: ចាប់ផ្តើមបន្ថែម Add Roles Wizard

 • ចុចលើ Add Roles.
 • សន្លឹក Add Roles Wizard បើក
 • ចុចលើ Next  ដើម្បីជ្រើសរើស roles ដំឡើង

networkជំហានទី 4: ជ្រើសរើស Web Server (IIS) Role ដើម្បីដំឡើង

 • ចុចឆែក Check Web Server (IIS)

networkជំហានទី 5: Web Server Role លើ WAS  IIS ដោយពឹងផ្អែកលើ Windows Process Activation Service (WAS) លក្ខណ:បង្ហាញដូចខាង ក្រោម។

 • ចុច Add Required Role Services ដើម្បីបន្ត

networkWeb Server ឥឡូវនេះ បានជ្រើសរើស ដំឡើង ជ្រើសរើសប្រើ Server Roles បើក
network

 • ចុច Next ដើម្បីបន្ត

ជំហានទី 6: ការបន្ថែមព័ត៌មាន

ខាងក្រោមនេះ ប្រអប់បង្ហាញព័ត៌មាន
networkចុចលើ Next បន្ត

ជំហានទី 7: មើលលក្ខណ: IIS 7.0

បន្ថែម Add Roles Wizard  បង្ហាញក្នុង list ទាំងអស់នៃ IIS 7.0 ដើម្បីដំឡើង។
network

ចំណាំ:  ដើម្បីដំឡើង IIS 7.0 default features ចុចលើ Install  រួចហើយធ្វើដល់ជំហានទី១០

ជំហានទី 8: ជ្រើសរើសបន្ថែមលក្ខណ: IIS ដើម្បីដំឡើង

ឧទាហរណ៍នេះ យើងបន្ថែម លក្ខណ: IIS:

 • ចាប់ផ្តើម ឆែក check ប្រអប់ សម្រាប់ ASP.NET។

network

 • ចុច Add Required Role Services  ដើម្បីបន្ត

ជំហានទី 9: ជ្រើសរើសបន្ថែមលក្ខណ: IIS ដើម្បីដំឡើង

បន្តជ្រើសរើសលក្ខណ: IIS Role Services ដើម្បីដំឡើង:

ឆែក លក្ខណ:ដែលត្រូវការ
network

 • កាលណា លោកអ្នកបានជ្រើសរើស លក្ខណ:ទាំងអស់ តាមតម្រូវការ ចុចលើ Next បន្ត

ជំហានទី 10: សង្ខេប លក្ខណ:ដើម្បីដំឡើង

 • Wizard បានផ្តល់សង្ខេប អ្វីនឹងដំឡើង ដូចបង្ហាញខាងក្រោម

network

 • ចុចលើ Install បន្ត

ជំហានទី 11: ដំណើរការ ដំឡើង

ក្រោយពីចុច Install បានបង្ហាញ ប្រអប់ដំណើរការដំឡើង។
networkជំហានទី 12: ដំឡើងបានបញ្ចប់ Install Complete

កាលណាដំឡើងបានបញ្ចប់ IIS 7.0 ប្រអប់បង្ហាញខាងក្រោម ចុចលើ Close  ដើម្បីត្រឡប់ចូល Server Manager។
network

ជំហានទី 13: ឆែក Check IIS 7.0 ដំឡើង

លោកអ្នកអាច ឆែក check ដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់មើល IIS 7.0 ត្រូវបានដំឡើង។