មេរៀនទី១០: ដោះ Uninstall IPv6

មេរៀនទី១០: ដោះ Uninstall IPv6 លើ Server 2008

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី Server 2008 អាច Disable IPV6

របៀប uninstall TCP/IPv6 លើ Server 2008។ លោកអ្នកចង់ uninstall TCP/IPv6 បាន។ កាលណាលោកអ្នក uninstall TCP/IPv6 លើ Server 2008 ដោយមើល ipconfig បង្ហាញខាងក្រោម។
networkDisable TCP/IPv6
1. ដោះចេញ Uncheck “Internet Protocol version 6 (TCP/IPv6)” ពីការភ្ជាប់ និង adapter។
2. បើក Registry Editor, Regedit.exe
3. បើកលើ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
4. ចុចស្តាំលើ “Parameters” ជ្រើសរើស “New” ជ្រើសរើស “DWORD (32-bit) Value”
network5.  ប្តូរឈ្មោះ key “DisabledComponents” បង្កើតតម្លៃ 0xFFFFFFFF ជាប្រព័ន្ធគោល១៦ Hexadecimal
network6. Restart កុំព្យូទ័រតម្លៃរបស់ registry នឹងដំណើរការ។