មេរៀនទី៩: បង្កើតថាស Disk Quota

មេរៀនទី៩: បង្កើតថាស Disk Quota សម្រាប់គណនី User Account

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkជ្រើសរើស Quota Entries..
networkចុចលើ New Quota Entry
networkចុចលើ Advanced
networkចុចលើ Find
networkចុច OK
networkចុចលើ OK ទៀត
networkចុចលើ Limit Disk Space to
networkUser BUILTIN\Administrators
network