មេរៀនទី៨: ដំឡើង DNS ,WINS

មេរៀនទី៨: ដំឡើង DNS ,WINS

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkដំឡើង WINS

network1) Enable LMHOSTS Lookup: ជ្រើសរើស option នេះដើម្បីអនុញ្ញាតអោយកុំព្យូទ័រ ប្រើ local LMHOSTS file ដោះស្រាយឈ្មោះ NetBIOS names ទៅ IP addresses
2) Import LMHOSTS:
ចុចដើម្បីបញ្ចូល LMHOSTS file ទៅក្នុង LMHOSTS file
3) Default:
ប្រើ option នេះដើម្បីមាន DHCP server ស្វ័យប្រវត្តិផ្តល់អោយ WINS settings
5) Enable NetBIOS Over TCP/IP:
ជ្រើសរើសលើ option នេះដើម្បីប្រើ NetBIOS over TCP/IP (NetBT) និង WINS
6) Disable NetBIOS Over TCP/IP:
ជ្រើសរើស option នេះដើម្បី disable NetBT ការដំឡើង WINS

WINS អាចដំឡើងលើកុំព្យូទ័រផ្សេងៗដើម្បី រត់លើ Windows Server 2008 ។  មុនពេល លោកអ្នកដំលើង WINS បង្កើតអោយបានច្បាស់ថា server គឺត្រូវបានដំលើង ជាមួយ static IP address និង default gateway។ WINS ត្រូវបានដំលើងដូចជាលក្ខណ:ពិសេស។ លោកអ្នកអាចបើក Add Features ពីសន្លឹក Initial Configuration Tasks ឬ Server Manager។

ដើម្បីដំឡើង WINS ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម:

1. ក្នុង សន្លឹក Configuration Tasks (ឬជាមួយលក្ខណ: Features node selected in Server Manager) ចុចលើ Add Features។ Add Features Wizard opens មើលរូបខាងក្រោម
networkចុចលើ Next
networkចុចលើ Install
network
ចុចលើ lose
network
បង្ហាញ WINS Server
network
2. ជ្រើសរើស WINS Server ក្នុង features list រួចហើយចុច Next ដើម្បីបន្ត។
3. ចុចលើ next ដើម្បី confirm ថា WINS Server នឹងដំឡើង។ ចុចលើ Insta
4. សន្លឹកបន្ទាប់ screen លើបញ្ជី features ដែលបានដំលើង ក្នុង WINS Server។  ចុចលើ Close ដើម្បីបិទ។ បន្ទាប់ពីការដំឡើង WINS installation បានបញ្ចប់។ លើ WINS Server បង្ហាញ Customize សន្លឹក Initial Configuration Tasks។ លោកអ្នកអាច មើលលក្ខណ: ដែលដំឡើង លើ Server Manager (Start, Administrative Tools, Server Manager)។
networkលោកអ្នកអាច រៀបចំ WINS ពី WINS Server Manager លោកអ្នកអាចរត់ WINS ក្នុង Microsoft Management Console។
networkចុចលើ Properties Local Area Connection
network
Local Area Connection Properties

ជ្រើសរើស Startà Run à MMC រួចហើយចុចលើ OK
networkចុចលើ Add
networkចុចលើ Add
network
ចុចលើ Finish, បិទរួចហើយចុចលើ OK
network
ចុចលើ Manage IP filter lists និង filter actions

–> Manage filter Action
network
ចុចលើ Add
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ Next ជ្រើសរើស Block
networkរួចហើយចុចលើ next
network
ចុចលើ Finish រួចហើយបិទ
networkជ្រើសរើសលើ create IP security Policy
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ Click Next
ជ្រើសរើស: Activate the default response rule
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ next
network
ចុចលើ Yes
network
ចុចលើ Finish
network
ចុចលើ Assign និង  Un-Assign
network
ចប់រួចស្រេច
network