មេរៀនទី៧: បញ្ចូល IP Address

មេរៀនទី៧: ដំឡើងបញ្ចូល IP Address

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Network –> Properties
network
ចុចលើ Local Area Connection
បើក Network Connections folder ពី Control Panel ដើម្បីដំឡើង TCP/IP។  ចុចស្តាំលើ network interface ដែលមាន TCP/IP properties លោកអ្នកចងប្តូរ  រួចហើយចុច  Properties ដើម្បីបើក property sheet របស់វា។ ចុចពីរដឹងលើ  TCP/IP ឬជ្រើសរើស TCP/IP ហើយចុចលើ Properties ដើម្បីបង្ហាញទំព័រទូទៅ General property។
1) Obtain an IP Address Automatically: ជ្រើសរើសលើ option នេះដើម្បីប្រើ DHCP ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ IP address និងការដំឡើងផ្សេងទៀត។
2) Use the Following IP Address: ជ្រើសរើស option នេះប្រសិនបើ លោកអ្នកត្រូវការ ផ្តល់ static IP address។
3) IP Address: លក្ខណ:ពិសេស static IP address ទម្រង់ជាគោលដប់
4) Subnet Mask: លក្ខណ:ពិសេស  subnet mask សម្រាប់  interface ទម្រង់ជាគោលដប់។
5) Default Gateway: default gateway ពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមួយ នឹងប្រើដើម្បី route nonlocal IP។
6) Obtain DNS Server Address Automatically: ជ្រើសរើស option នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទទួល DNS servers ពី DHCP server។ ប្រើ option នេះគ្រាន់តែសម្រាប់ obtain the IP address ស្វ័យប្រវត្តិ។
7) Use the Following DNS Server Addresses: ជ្រើសរើស option នេះដើម្បីស្ថិតិ ផ្តល់ DNS server IP addresses។
8) Preferred DNS Server: លក្ខណ:ពិសេសនៃ IP address របស់ DNS server ដែលលោកអ្នក ចង់បានដើម្បីប្រើ default សម្រាប់ដោះស្រាយ host names ទៅ IP addresses។
9) Alternate DNS Server: លក្ខណ:ពិសេសនៃ IP address របស់ DNS server ដែលលោក អ្នកចង់ប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយ ឈ្មោះ host names ប្រសិនបើ preferred DNS server គឺជា unavailable។
IP settings
ប្រើ Use the IP Settings ដូចបង្ហាញក្នុងរូប ដំឡើងបន្ថែម IP addresses សម្រាប់បន្ថែម ហើយបន្ថែម gateway។  ចុចលើ Add, Edit និង Remove ក្នុង IP Addresses ដើម្បីអនុញ្ញាត add, modify និង remove IP addresses ហើយទាក់ទង subnet masks លើកុំព្យូទ័រ។  លោកអ្នកអាច បន្ថែម IP address ច្រើនទៅ  server ទៅ host ច្រើន។ ចុចលើ Add ដើម្បីបង្ហាញ ប្រអប់ អាចវាយបញ្ចូល IP address និង subnet mask ថ្មីដើម្បីបន្ថែម។ ជ្រើសរើស address ដែលមានស្រេច រួចហើយចុចលើ  Edit or Remove ដើម្បីដោះ remove address។ ប្រើ Add, Edit, and Remove ក្នុង Default Gateways ដើម្បី add, modify, ឬ remove gateways។ ប្រព័ន្ធណែតវឺកតូចប្រើ  gateway មួយប៉ុន្តែប្រសិនបើណែតវឺកធំ ប្រើ gateways ច្រើន។
network