មេរៀនទី៦: បង្កើតម៉ោង Time Zone

មេរៀនទី៦: បង្កើត ម៉ោងតំបន់ Set Time Zone, Network Configuration, Set computer name

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkម៉ោង GMT-08:00 ដោយ default ចុចលើ Change time zone។

  • Provide Computer Information
  • Update This Server
  • Customize This Server

ផ្តល់ព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ

Set time zone

ចុចលើ Set time zone  ប្រសិនបើ date and time មិនមាន ចុចលើប៊ូតុង Change date and time ដើម្បីបង្កើតវា ដើម្បីប្តូរម៉ោង តំបន់ time zone។
networkលោកអ្នកជ្រើសរើស ម៉ោងតំបន់ time zone ដូចខាងក្រោម -> ចុច OK -> OK
network

  • ដំឡើងណែតវឺក networking

ជំហាននេះ មានផ្នែក ផ្តល់ server របស់លោកអ្នក ជាមួយ static IP address ឬចាក់ចេញ ប្រសិនបើប្រើ DHCP។
ដើម្បីផ្តល់ server ដោយ static IP ចុចលើ Configure networking បើក Network Connections ចុចស្តាំលើ network card លោកអ្នកចង់ដំឡើង-> ចុចលើ properties។
networkពី Local area connection Properties ចុចលើ Internet Protocol Version 4 ( TCP/IPv4) -> ចុចលើ Properties
networkជ្រើសរើសប្រើ IP address ហើយបញ្ចូល IP address/Subnet mask/Default gateway/DNS as required -> ហើយចុច OK -> OK
network

  • ព័ត៌មានផ្តល់ កុំព្យូទ័រ

ជំហានចុងក្រោយ ផ្តល់អោយឈ្មោះមានន័យសម្រាប់ ម៉ាស៊ីន ចូលរយម ក្នុង workgroup ឬ domain។ ចុចលើ ឈ្មោះផ្តល់ដោយកុំព្យូទ័រ និង domain ដូចលោកអ្នកបានឃើញ។ ខាងក្រោម Computer Name tab ចុចលើ Change។
networkបញ្ចូលឈ្មោះ កុំព្យូទ័រ ចុចលើ ok Change-Server
networkឥឡូវ លោកអ្នកឃើញ ព័ត៌មានថ្មី ក្រោយពេល restart server រួចចុចបិទ close។
networknetworkRestart windows ចុចលើ restart now
networkបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ លោកអ្នកមើលឃើញព័ត៌មានពិស្តារ។