មេរៀនទី៤:ដំឡើងនិងរៀបចំម៉ាស៊ីន

មេរៀនទី៤: ការដំឡើងនិងរៀបចំម៉ាស៊ីន Printer

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

សព្វថ្ងៃនេះមានម៉ាស៊ីន Printer ជាច្រើនប្រភេទដូចជា Canon, HP, Samsung, Jet និងប្រភេទ Epson ដែលគេនិយមប្រើកាលពីមុនតម្លៃរបស់ថ្លៃ ជាងបច្ចប្បន្ននេះកាលនោះគេតែងតែ printer share ចែក ចាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ឬតាមការិយាល័យធ្វើការនីមួយៗដែលមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network យើងអាច print ពីចំងាយម៉ាស៊ីនរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធ network បាន។ ការងារ Share ចែកចាយងាយស្រួលដំឡើង បំផុត។

9-1. ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋាន

មុនពេលលោកអ្នកអាចទទួលបាន Printer Server ដែលប្រើប្រាស់ Microsoft Windows Server 2008 វាជួយស្វែងយល់ពីរបៀបមូលដ្ឋាន នៃការដំឡើង Windows Server 2008 ជាមួយម៉ាស៊ីន printer និងធ្វើជា ម៉ាស៊ីន print server។

9-2 ស្វែងយល់ពី Print Server

ម៉ាស៊ីន Print server គឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ(ឬជាប្រដាប់ដែលប្រើប្រាស់ តាមប្រព័ន្ធ network) ដែល រៀបចំបញ្ជូនទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាស៊ីន printer និងម៉ាស៊ីនកូន client ដែលលោកអ្នកចង់ print ទៅ ម៉ាស៊ីន printer មេ។

ជាទូទៅមានពីររបៀបដើម្បីបង្កើត print server ដែលប្រើនៅក្នុង Windows Server 2008, Windows 2003, Window 7 និង Windows NT គឺជាធ្វើជា print server ហើយរបៀបម្យ៉ាងទៀតគឺប្រើម៉ាស៊ីន “intelligent” ផ្គត់ផ្គង់អោយម៉ាស៊ីនកូន client តែម្តងជាមួយ printer driver ដោយមិនបាច់ ធ្វើជា Server នៅលើ Windows ឡើយ។

9-3-ការរដំឡើងម៉ាស៊ីន Printer

ដើម្បីបន្ថែមម៉ាស៊ីន printer ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ system ក្នុង Windows Server 2003 គឺប្រើ Add Printer Wizard។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដំឡើង printer ដំឡើងក្នុង Microsoft Windows XP នោះវាប្រហាក់ ប្រហែលដំណើរ ការនៅក្នុង Windows Server 2008។ បន្ទាប់ពីបន្ថែមម៉ាស៊ីន printer ដោយ ប្រើ Add Printer Wizard លោកអ្នកត្រូវការបង្កើត permission ផ្តល់អោយ ទៅ printer។

9-4- ការបន្ថែម Printer តំបន់

ម៉ាស៊ីន printer ដែលភ្ជាប់តាមលក្ខណ:រូបវិទ្យាធ្វើជា print server ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់សព្វ ថ្ងៃនេះ ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងបំផុត។

ចំណាំ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើ USB ឬ IEEE 1394 សំរាប់ភ្ជាប់ជាមួយ printer ដែលអាច ដោត ភ្ជាប់ជាមួយ printer ទៅក្នុង server ពេលនោះវាទទួល printer ក្នុង Windows ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដំឡើងវាចែកចាយនៅលើប្រព័ន្ធ network ហើយអាចបង្កើតវានៅក្នុង Active Directory។ ដើម្បីប្រើ Add Printer Wizard បង្កើតជាម៉ាស៊ីន printer តំបន់បានដែលភ្ជាប់ជាលក្ខណ: រូបវិទ្យាទៅប្រព័ន្ធ system ដោយប្រើ parallel ឬ serial port បង្ហាញជំហាន ដូចខាងក្រោមនេះ:
1.     ភ្ជាប់ printer ទៅ port លើម៉ាស៊ីន server។
2.    ចុចលើ Start រួចហើយ Printers And Faxes ដើម្បីបើក Printers និង Faxes folder។
3.    ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ចុចលើ Next នៅក្នុង screen ដំបូងដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ Add Printer Wizard។
5.    ជ្រើសរើស Local Printer ជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer រួចហើយចុចលើ Next។
networkរូបភាព.1: ការដំឡើងទំព័រ Network Printer នៃ Add Printer Wizard

6.    Windows នឹងបង្ហាញប្រអប់ New Hardware Found ថ្មីកាលណា វាបង្ហាញទីតាំង printer។ ប្រសិនបើ Windows ទាមទារត្រូវការ driver សំរាប់ឧបករណ៍ត្រូវបញ្ចូល CD ឬ Software ទៅអោយវានោះ វានឹងដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
7.    ប្រសិនបើ printer មិនបានរាវរកទេ ចុចលើ Next ចូលមើលការណែនាំ របស់ printer។
8.    ក្នុងការជ្រើសរើសទំព័រ Printer Port បង្ហាញក្នុងរូប 2 ការជ្រើសរើស port printer ត្រូវបានបញ្ជូលរួចហើយចុចលើ Next។
networkរូបភាព 3.2: ជ្រើសរើសទំព័រ Printer Port នៃការ Add Printer Wizard

9.    ជ្រើសរើសម៉ាក់ផលិតផល និងម៉ូដែលរបស់ printer ពីការដំឡើងលើ Printer Software រួចហើយចុចលើ Next។ ឬចុចលើ Windows Update ដើម្បីរាវរក driver ឬមាន Disk ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ driver disk។
10.  វាយសរសេរឈ្មោះរបស់ printer ក្នុងប្រអប់ Printer Name រួចចុចលើ Next។ ជ្រើសរើស ឈ្មោះជាមួយ 31 តួអក្សរមិនអាចប្រើ space ឬអក្សរ ពិសេសបាន។
11.   ជ្រើសរើសដើម្បីចែកចាយ printer ដោយជ្រើសរើសទាំងពីរ Do Not Share This Printer ឬ Share Name។ ប្រសិនបើ Share Name ត្រូវ បានជ្រើសរើស ផ្គត់ផ្គង់ឈ្មោះចែកចាយសំរាប់ printer រួចហើយ Windows បានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះប្រាំបី 8-letter ជាមួយ MS-DOS រួចចុចលើ Next។
12.  វាយសរសេរឈ្មោះ printer តំបន់នៅក្នុងប្រអប់ Location។
13.  រួចហើយ Print តែសមួយទំព័រសាកមើលរួចចុចលើ Yes ក្នុងទំព័រ Print Test Page រួចហើយចុចលើ Next ដើម្បីមើលការសង្ខេបនៃការដំឡើង printer។ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការដំឡើងចុចលើ Back រួចហើយចុចលើ Finish ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។

9-5-ការដំឡើង Network Printer

ជាទូទៅម៉ាស៊ីន printer ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីភ្ជាប់ print server រួចហើយចែកចាយ ជាមួយ ប្រព័ន្ធ network ទៅអោយអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលប្រើតាមស្តង់ដា Standard TCP/IP ឬ LPR printer port ដើម្បីភ្ជាប់ network printer។

9-6-ន្ថែម TCP/IP Printer លើ TCP/IP Printer Port

ការដោះស្រាយបានល្អប្រសើរជាមួយ network printer គឺប្រើស្តង់ដា standard TCP/IP printer port។ ដែលស្តង់ដា standard TCP/IP printer port មាននៅក្នុង Windows Server 2008 សំរាប់ ផ្គត់ផ្គង់អោយប្រព័ន្ធ network printer ដែលប្រើ TCP/IP ការប្រើប្រាស់ printer ប្រសើរដែល បាន ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ network ដូចជាប្រភេទ Hewlett-Packard JetDirect ឬ Intel NetPort។ ការភ្ជាប់បង្កើត printer មានភាពងាយបំផុត set ផ្គត់ផ្គង់មានព័ត៌មានជាច្រើន គឺអាចលឿនជាង 50 ភាគរយជាមួយ LPR Port Monitor។

1.     ភ្ជាប់ printer ទៅប្រព័ន្ធ network រួចហើយដំឡើង printer ជាមួយ TCP/IP សំរាប់ប្រព័ន្ធ network។
2.    ចុចលើ Start រួចហើយចូលក្នុង Printers And Faxes។
3.    ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ចុចលើ Next លើទំព័រដំបូងដើម្បីចាប់ផ្តើមដែលប្រើ Add Printer Wizard។
5.    ជ្រើសរើស Local Printer Attached To My Computer រួចហើយ ដោះចេញប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer។
6.    ជ្រើសរើស Create A New Port រួចហើយជ្រើសរើស Standard TCP/IP Port ពីក្នុង list រួចហើយចុចលើ Next។
7.    កំណត់ពអោយបានច្បាស់ printer ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ network ហើយឬនៅ ប្រសិនបើមិនមានការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network នោះត្រូវភ្ជាប់រួចហើយចុចលើ Next លើទំព័រ ដំបូង រួចហើយចុចលើ Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard។
8.    វាយសរសេរឈ្មោះ printer name ឬ IP address ក្នុងប្រអប់ដូច បង្ហាញក្នុងរូប 3។
network

រូបភាព 3.3: ទំព័របនកន្ថែម Add Port នៃស្តង់ដា Add Standard TCP/IP Printer Port។

 9.    ប្រសិនបើចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ TCP/IP port ដែល Windows បំពេញចូលដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ រួចហើយចុចលើ Next។
10.  ប្រសិន Windows មិនអាចរាវរកឃើញ printer ជ្រើសរើស printer ពី Standard list របស់វា (បង្ហាញក្នុងរូប 3) រួចចុលើ Next ហើយចុចលើ Finish ឬជ្រើសរើស Custom រួចចុចមើលការដំឡើងក្នុងប្រអប់ Configure Standard TCP/IP Port Monitor បង្ហាញក្នុងរូបភាព 5។
networkរូបភាព 4: បន្ថែមទំព័រ Additional Port Information Required នៃស្តង់ដា Add Standard TCP/IP Printer Port
networkរូបភាព 3.5: ប្រអប់ Configure Standard TCP/IP Port Monitor នៃស្តង់ដា Standard TCP/IP Printer Port។

11.   ជ្រើសរើស protocol របស់ printer ប្រើឬជា LPR(សំរាប់ប្រើព័ត៌មាន ច្រើនអំពីការដំឡើង server ដែលប្រើ LPR port ដើម្បីទំនាក់ទំនងជា មួយ printer ដែលប្រើសេវា LPD។
12.  វាយសរសេរចំនួន port សំរាប់ printer ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើ protocol ឬប្រើជា default port មានចំនួន 9100។ t
13.  ដើម្បីប្រើ LPR protocol វាយសរសេរឈ្មោះ queue នៅក្នុងប្រអប់ ដែលផ្តល់អោយ។
14.  ប្រសិនបើ printer អាចផ្គត់ផ្គង់ Simple Network Management Protocol (SNMP) ដូចជា RFC 1759 ជ្រើសរើសប្រអប់ SNMP Status Enabled check រួចហើយវាយសរសេរឈ្មោះ Community Name និងមាតិកា SNMP Device។
15.  ចុចលើ OK កាលណាបានបញ្ចប់ការដំឡើង TCP/IP port រួចចុចលើ Next រួចហើយចុចលើ Finish។
16.  ប្រសិនបើ Windows មិនអាចរាវរកឃើញ printer ជ្រើសរើសម៉ូដែល printer នៅលើទំព័រ បន្ទាប់រួចហើយចុចលើ Next។
17.  វាយសរសេរឈ្មោះរបស់ printer នៅក្នុងប្រអប់ Printer Name text រួចចុចលើ Next។ ជ្រើសរើសឈ្មោះដែលមានរហូតដល់ 31 តួរអក្សរ characters ឬតិចជាងមិនអាចប្រើ Space និងតួរអក្សពិសេស។
18.  ជ្រើសរើសដើម្បីចែកចាយ printer ដោយជ្រើសរើសទាំងពីរគឺ Do Not Share This Printer ឬ Share Name។ ប្រសិនបើយក Share Name ត្រូវបានជ្រើសរើសផ្តល់ឈ្មោះចែកចាយសំរាប់ printer។ ហើយ Windows បង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានប្រាំបីតួរអក្សរនៅក្នុង MS-DOS រួចហើយចុចលើ Next។
19.  វាយសរសេរទីតាំងឈ្មោះ printer នៅក្នុងប្រអប់ Location
20. Print មួយទំព័រតែសសា រួចចុចលើ Yes លើទំព័រ Print Test រួចហើយ ចុចលើ Next ដើម្បីបង្ហាញ ពីសង្ខេបនៃការដំឡើង printer។ ដើម្បីប្តូរ ការជ្រើសរើសដំឡើងនេះ ចុចលើ Back ឬចុច Finish លើដើម្បី បញ្ចប់ការដំឡើង។
9-7-របន្ថែម Printer លើ LPR Printer Port

មធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network printer មួយគឺ ប្រើ LPR port ដែលអនុញ្ញាត អោយ print server ទំនាក់ទំនងជាមួយ printer អាចភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ UNIX ដើយប្រើសេវា LPD។

ជំហានខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ network printer ឆ្លងកាត់ LPR port:

1.     ភ្ជាប់ printer ទៅលើប្រព័ន្ធ network រួចហើយដំឡើង printer ជាមួយ TCP/IP និង LPD។
2.    ដំឡើងសេវា Print Service សំរាប់ UNIX ដោយប្រើ Windows Component ។
3.    ចុចលើ Start រួចហើយយក Printers And Faxes។ ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ជ្រើសរើស Local Printer បញ្ចូលទៅក្នុង My Computer របស់អ្នករួច ហើយដោះចេញប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer។
5.    ជ្រើសរើស Create A New Port រួចជ្រើសរើស Standard TCP/IP Port ពីក្នុងបញ្ជីរួច ហើយ ចុចលើ Next។
6.    ជ្រើសរើសបង្កើត Create A New Port Type រួចហើយជ្រើសរើស LPR Port ពីក្នុងបញ្ជី list ចុចលើ Next។
7.    វាយសរសេរឈ្មោះឬ address របស់ printer ឬ print server ដែលរត់ LPD នៅក្នុងប្រអប់ text នៃប្រអប់ Add LPR Compatible Printer បង្ហាញក្នុងរូប 6។
networkរូបភាព 3.6: ក្នុងប្រអប់ Add LPR Compatible Printer នៃ Add Printer