មេរៀនទី២: ដំឡើងលើប្រពន្ធ័ ណែតវឺក

មេរៀនទី២: ឡើងលើប្រពន្ធ័ ណែតវឺក

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

2.1 ការផ្លាស់ប្តូរពីអត្តសញ្ញាណប្រព័ន្ធ Network

ផ្លាស់ប្តូរជួនកាលចាំបាច់ប្រើជាមួយ server ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណ នៃ server មួយដែលមិនមាន domain controller ត្រូវ log ចូលដោយប្រើ account របស់ administrator មានជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:
1.     បើកក្នុង System tool ក្នុង Control Panel រួចហើយចុចលើឈ្មោះ កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។
2.    ការអធិប្បាយពិពណ៌នា server នៅក្នុងប្រអប់ Computer Description រួចចុចលើ Change។
3.    វាយសរសេរឈ្មោះថ្មី សំរាប់កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ ឈ្មោះ Computer Name ដូចបង្ហាញក្នុងរូប6។

network2-ការដំឡើងសមាសភាពប្រព័ន្ធ Network ដើម្បីបន្ថែម add ឬផ្លាស់ប្តូរ change សំរាប់ សមាសភាព ប្រព័ន្ធ network ដែលប្រើខ្សែដូចជា clients ឬសេវានិង protocol បើកការភ្ជាប់ ប្រព័ន្ធ Network Connections (រកមើលនៅក្នុង Control Panel) រួចចុចនៅ លើខាងស្តាំដៃនៃ Local Area Connection icon រួចហើយជ្រើសរើស Properties ពីក្នុង shortcut menu។ យើងបើកប្រអប់ Local Area Connection Properties ដែលបានបង្ហាញដូចក្នុងរូប 7 ដែលលោកអ្នកអាច ប្រើដើម្បី មើល ការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពប្រព័ន្ធ network របស់ Server រួច ហើយនៅខាងលើប្រើ tab ចូលក្នុង General tab នឹងមានបង្ហាញ network adapter។
networkដើម្បីដំឡើងសមាសភាពប្រព័ន្ធ network component បានចុចលើ Install រួចជ្រើសរើសប្រភេទ នៃ សមាសភាព ដែលលោកអ្នកចង់បានដំឡើង ដូចជា(Client, Service, or Protocol) រួចហើយចុចលើ Add។ ជ្រើសរើស សមាសភាពពីក្នុង list ដែលបានបង្ហាញរួចចុចលើ OK។ ដើម្បីដំឡើង សមាសភាព (ប្រសិនបើសមាសភាពអាចដំឡើងនៅក្នុង option) ជ្រើសរើស សមាសភាពរួចចុចលើ Properties។

2-ការដំឡើង TCP/IP TCP/IP គឺ protocol មានសារ:សំខាន់ណាស់សំរាប់ប្រើប្រព័ន្ធ network សព្វថ្ងៃ នេះ ហើយវាជា backbone សំរាប់ Microsoft នៃប្រព័ន្ធ network ក្នុង Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2008។ គឺជា protocol ដែលប្រសើរបំផុតសំរាប់ប្រព័ន្ធ network រួចហើយវាត្រូវការអនុញ្ញាត្ត អោយចូល Internet។ខាងក្រោមនេះជាជំហានទាំងបីរ:

ទស្សន:នៃ TCP/IP ដូចជា IP addressing និង subnet mask ហើយនិង gateway។

​​​​​    ទោះបីជាប្រព័ន្ធ network របស់លោកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ DHCP ដើម្បីដំឡើង TCP/IP។

​​   បង្ហាញមានកុំព្យូទ័រនៅលើប្រព័ន្ធ network ប៉ុន្មាន។ Windows ជួយ ផ្គត់ផ្គង់មជ្ឈមណ្ឌល Network Diagnostic។

ការដំឡើង TCP/IP

TCP/IP ត្រូវបានបង្ហាញជា default network protocol ប្រសិនបើ មានប្រព័ន្ធ network adapter ត្រូវបានរាវរកនៅពេលដំឡើង។ ប្រសិនបើប្រើ default ថែមពីលើការដំឡើង លោកអ្នកអាចបន្ថែម TCP/IP ជាជំហានៗទាំង នេះ (លោកអ្នកអាចដំឡើង TCP/IP version 6 បានផងដែរ):

1.     ចុចលើ Start ជ្រើសរើស Control Panel រួចហើយ Network Connections។ ចុចលើស្តាំដៃការភ្ជាប់ ដែលលោកអ្នកចង់បានដំឡើង TCP/IP រួចហើយជ្រើសរើស Properties ពីក្នុង shortcut menu។
2.    ប្រសិនបើ TCP/IP វាមិនមាននៅក្នុង list របស់សមាសភាពដែលបាន ប្រើដូចបង្ហាញក្នុងរូប 6 រួចចុចលើ Install។
3.    ជ្រើសរើស Protocol រួចហើយចុចលើ Add។
4.    ក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងប្រអប់ Network Protocol ជ្រើសរើស Internet Protocol (TCP/IP) រួចហើយចុចលើ OK។
5.    ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រអប់ Internet Protocol (TCP/IP) គឺត្រូវបានជ្រើសរើស រួចហើយជ្រើសរើសចុចលើ OK។