មេរៀនវីដេអូ Server 2008

មេរៀនវីដេអូ Windows Server 2008

រៀបចំដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
Tel: 0977778647-077778647-070778647
Yahoo, Skype, google: chhunnannetwork

ការដំឡើង:  នេះជាការដំឡើង Server 2008

 1. ដំឡើង Windows Server 2008 ផ្នែកទី១
 2. ដំឡើង Windows Server 2008 ផ្នែកទី២
 3. បង្កើត Set a static IP Address
 4. ប្រើ Enable Remote Desktop

ដំឡើង Active Directory: នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Microsoft technology មូលដ្ឋានលើ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) វាប្រើកំណត់លើណែតវឺក network។  គ្រប់ client និង user កំណត់ដោយ ម៉ាស៊ីនមេ centralized server មួយ។ នេះអនុញ្ញាត អោយ users មាន username និងលេខសម្ងាត់ password លើគ្រប់ កុំព្យូទ័រ និងការប្រើប្រាស់។
2

 1. ដំឡើង Active Directory
 2. បន្ថែម Add an Organizational Unit (OU)
 3. Delegation of Control wizard
 4. redirusr, redircmp (Change Active Directory defaults)
 5. បន្ថែមកុំព្យូទ័រ Add a computer
 6. បន្ថែមក្រុម Add a group
 7. បន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ Add a user
 8. Query សម្រាប់ users
 9. Active directory templates សម្រាប់ users
 10. DSADD (បន្ថែម users តាម command line)
 11. DSGET (ទទួលព័ត៌មាន តាម command line)
 12. DSMOD (ផ្លាស់ប្តូរ Users  តាម command line)
 13. DSMOVE (ចលនា users តាម command line)
 14. DSRM (ដោះ Remove users តាម command line)
 15. LDIFDE (បន្ថែម users តាម command line ជាមួយ LDF file)
 16. CSVDE (បន្ថែម users តាមcommand line ជាមួយ CSV file)
 17. គ្រប់គ្រង groups តាម command line
 18. គ្រប់គ្រង groups via CSV និង LDF

បង្កើត Group Policy: Group policy គឺមានលក្ខណ: ពិសេស មានលើកុំព្យូទ័រតំបន់ local computers និង domain controllers (Active Directory server)។

 1. ក្រុម Group Policy Precedence
 2. ក្រុម Group Policy Results
 3. ក្រុម Group Policy modeling
 4. gpresult (Command line results)
 5. បង្កើត Create a group policy
 6. backup a GPO
 7. បង្កើត create a Group Policy Store
 8. Group Policy Update (gpupdate)
 9. Restricted Groups (គ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុម តាម GPO)
 10. ដំឡើងកម្មវិធីទន់ Install software តាម GPO
 11. Update កម្មវិធី software តាម GPO
 12. ត្រួតពិនិត្យមើលលេខសម្ងាត់ Control Passwords តាម GPO
 13. Password Settings Object
 14. បិទ block USB drive តាម local GPO
 15. បិទ Block hardware តាម GPO
 16. បិទ block software ជាមួយ gpo hash rule
 17. AppLocker to block programs in Windows 7 (requires Server 2008 R2)

បង្កើត DNS: Domain Name Service គឺជាសេវា សម្រាប់ បកប្រែ ឈ្មោះ  (ដូចជា .com ឬ .net ) នៅក្នុង IP Addresses។ បណ្តាកុំព្យូទ័រ និយាយទៅកាន់ កុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដោត IP Addresses។

 1. DNS console
 2. Network card binding
 3. Forwarders, Root Hints, and Recursion
 4. Round Robin and Netmask Ordering
 5. Scavenging old records
 6. Debugging and logging
 7. Zone Types and Replication
 8. Start of Authority (SOA)
 9. Zone transfers and name servers
 10. Enable WINS (NetBIOS lookups)
 11. Clear the DNS cache
 12. Create records
 13. Reverse lookup zones
 14. Active Directory Partitions
 15. Global Name Zones

បង្កើត DHCP: Dynamic host configuration protocol គឺជាវិធី ផ្តល់ IP Addresses ទៅអោយបណ្តាឧបករណ៍លើប្រព័ន្ធណែតវឺក។ គ្រប់ឧបករណ៍ ទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់ IP address អោយដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ DHCP។

 1. ដំឡើង Install DHCP (IPv4)
 2. DHCP Console
 3. Scope Options
 4. Reservations
 5. Scope classes
 6. MAC filters

ការគ្រប់គ្រងប្រភព Managing Resources: គឺជាផ្នែក សំខាន់ សម្រាប់ អ្នកគ្រប់គ្រងណែតវឺក system administrator។ អ្នកប្រើ ប្រាស់ User ត្រួវការ printer ហើយចែកចាយ shared folder។

 1. ចែកចាយម៉ាស៊ីន Share Printers
 2. Audit Object Access ផ្នែកទី១
 3. Audit Object Access ផ្នែកទី២
 4. Audit account logon events

ការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ Computer Management: ទាំងនេះជាការ គ្រប់គ្រង លើគ្រប់ operating system ដែល Microsoft មាន។

 1. បAdd a hard drive
 2. Defragment a hard drive
 3. chkdsk (Check Disk)
 4. MMC (Microsoft Management Console)
 5. Local Security templates
 6. Security Template and Analysis
 7. Security Configuration Wizard
 8. scwcmd (Security Configuration Wizard via command line)

ដំឡើង Active Directory Forests: ប្រហាក់ប្រហែល DNS forests ប៉ុន្តែ active directory បញ្ចូលគ្នា។ ផ្នែកនិមួយៗរបស់ forest មាននៅក្នុង domain controller របស់វា ហើយវាត្រូវ ទំនាក់ ទំនង ដើម្បីកំណត់  user ផ្សេងទៀត។

 1. Active Directory Forest part 1
 2. Active Directory Forest part 2
 3. Active Directory Forest part 3

Read Only Domain Controllers: វាថ្មីសម្រាប់ Windows Server 2008 ដូចជា proxy server ទៅ Active Directory។ វាអនុញ្ញាត អោយ  Active Directory ផ្ទុកទីតាំងពីចំងាយ។

 1. Install a RODC
 2. Manage a RODC

PowerShell: ដូចជា command line, PowerShell អាចប្រតិបត្តិការ សរសេរជាអក្សរ text វាមានមុខងារច្រើនជាង command line ប្រើ សម្រាប់ភាសា programming ដូចជា Linux commands។

 1. ការដំឡើង PowerShell installation
 2. បន្ថែម Add Active Directory users
 3. ផ្លាស់ប្តូរ Active Directory Users
 4. ផ្លាស់ប្តូរ Active Directory Users ជាមួយ Visual Basic