មេរៀនទី១៩: របៀបបង្កើត និងដំឡើង DNS

មេរៀនទី១៩: របៀបបង្កើត និងដំឡើង DNS

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បង្កើត Domain Name System (DNS) មួយលើ Windows Server ដើម្បីដោះស្រាយការដំឡើង DNS Server Role។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់ការដំឡើង DNS ក្នុង Windows Server 2012។
Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិ្តបត្តិការ ម៉ាស៊ីន មេ ដែលមាន សមត្ថភាពមុនងារ និងតួនាទី ខុសគ្នា ច្រើន
ដំឡើង DNS Server Role ក្នុង Server 2012 ដើម្បីបន្ថែមតួនាទីថ្មីទៅ Windows Server 2012 លោកអ្នកប្រើ Server Manager ចាប់ផ្តើម Start Server Manager, ចុច Manage menu ហើយជ្រើសរើស Add Roles and Features
Windows Server 2012ចុច Next លើ Add Roles and Features Wizard មុនពេល ចាប់ ផ្តើមសន្លឹ្កកលោតចេញមក (ប្រសិនបើលោកអ្នកបាន checked Skip this page by default ទំព័រពីមុនមក វានឹងមិនបង្ហាញ)
ឥឡូវ ជ្រើសរើសប្រភេទ ការដំឡើង សម្រាប់ DNS servers លោកអ្នកជ្រើសរើស Role-based or feature-based installation
Windows Server 2012បន្ទាប់មកជ្រើសរើស server លោកអ្នកចង់ដំឡើង DNS server role លើ server pool។ ជ្រើសរើស server លោកអ្នកចង់ បានហើយចុច next។
Windows Server 2012DNS Server role បានដំឡើងលើ server ជា new DNS Role ក្នុង Server Manager។
Windows Server 2012ដំឡើង DNS Server ក្នុង Server 2012 ប្រសិនបើ ជា DNS server files ចាស់ Windows Server 2012 អនុញ្ញាតអោយរៀបរៀង files ដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើ ចង់ប្រើ command line ដើម្បីដំឡើង DNS ប្រើ dnscmd command។
ដើម្បីដំឡើង DNS Server, ចុច Tools menu ហើយជ្រើសរើស DNS និងនាំសន្លឹក DNS Manager។
Windows Server 2012យើងត្រូវការដំលើង DNS server នឹងធ្វើការមុនបន្ថែមមុខងារ ជ្រើស រើស DNS server ដើម្បីរៀបចំ ហើយចុច Action menu, ហើយ ជ្រើស រើស Configure a DNS Server
Windows Server 2012មានជម្រើស options បី លោកអ្នកអាចបង្កើត: configure a forward lookup zone only, create forward and reverse lookup zone, ឬ configure root hints only។ forward lookup zone អនុញ្ញាត អោយ លោកអ្នកធ្វើតាម មុខងារ ស្តង់ដា យកឈ្មោះ name បញ្ចូល IP address។ ចុចលើ Next។
Windows Server 2012បញ្ចូលឈ្មោះ zone name។
Windows Server 2012ដើម្បីផ្តល់ឈ្មោះ name resolution សម្រាប់ការភ្ជាប់ internet លោក អ្នកបញ្ចូលឈ្មោះ ISP name servers ឬប្រើ DNS មួយ ដូចជា OpenDNS។  ចុចលើ Next ហើយ DNS server របស់អ្នកត្រូវ បាន ដំឡើង រួចស្រេច។
Windows Server 2012