មេរៀនទី១៨: ប្តូរឈ្មោះឬចូលរួម domain

មេរៀនទី១៨: ប្តូរឈ្មោះ server name ឬចូលរួម domain

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បណ្តា server ជាច្រើនដែលមានសមាជិកច្រើន មាន domain តែមួយ អ្នកគ្រប់គ្រងតែងតេប្តូរឈ្មោះ rename server ដើម្បីរៀបចំ ដើម្បីធ្វើបើក charms bar ដោយប្រើកណ្តុរចុចលើជ្រុងខាងស្តាំដៃ នៃអេក្រង់។ ពី charms bar ជ្រើសរើស Settings | Server Info។
Windows Server 2012ចុចលើ Change Settings link ក្នុងសន្លឹកនេះ ដើម្បីបើកសន្លឹក System Properties ចុចប្តូរ Change ដើម្បីរៀបរៀងឈ្មោះ name និងព័ត៌មាន domain information។
Windows Server 2012ប្តូរឈ្មោះកុំព្យូទ័រនិង domain membership settings
Run a program with different user credentials
ពី Start screen, ចុចស្តាំលើកម្មវិធីលោកអ្នកចង់ program រត់ដំណើរ ការ។ កាលណា app bar បង្ហាញខាងក្រោមនៃអេក្រង់ ជ្រើសរើស Run As Administrator ឬ Run As a Different User។
Windows Server 2012មធ្យោបាយដើម្បីរត់កម្មវិធីមួយ ជាមួយ user ផ្សេងគ្នា។កាលណាលោកអ្នកជ្រើសរើសកម្មវិធីមួយ user ផ្សេងគ្នា បង្ហាញ សន្លឹកខាងក្រោម។
Windows Server 2012បើកប្រអប់ Run box លើ Windows Explorer ឬ Start menu (បើក Start | Run | mstsc)
Windows Server 2012ជ្រើសរើស Run progam ដើម្បីបើកប្រអប់ Run box។
Windows Server 2012លើប្រអប់ Run box ចុចស្តាំលើ Run application លើ Start screen ជ្រើសរើស Pin ទៅ Taskbar ពី app bar។ នឹងបង្កើត Run box

បើក command prompt ចូល Start | Run and វាយ cmd
Windows Server 2012
លើ App Apps icon ចុចលើ All Apps icon ដើម្បីបើកទំព័រ Apps page ចុចស្តាំលើ Command Prompt ចូលដល់ tool’s app bar។
Windows Server 2012បើក command prompt