មេរៀនទី១៧: ដំឡើង DNS Role

មេរៀនទី១៧: របៀបដំឡើង DNS Role ក្នុង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

នេះជាការណែនាំ បង្ហាញរបៀបដំឡើង DNS ក្នុង dedicated server ផ្ទាល់។  លោកអ្នកនឹងដំឡើង DNS ជាមួយ Domain Controller របស់ អ្នកលើ server ដូចគ្នាហើយ ដំឡើង secondary DNS server ផ្សេង ទៀត ឬដំឡើង secondary Domain Controller ផ្សេងជាមួយ secondary DNS សម្រាប់ ចំនួនលើស។

ចំណាំមុនពេលដំឡើង installing DNS:
– ត្រូវដឹងថាមាន static IP លោកអ្នកនឹងមិនដំឡើង DNS លើ dynamic IP (លោកអ្នកនឹងបានដំឡើង servers static IP)
– ជាមួយ preferred DNS នឹងជា server មាន 127.0.0.1 ឬ server IP address។
– ការណែនាំនេះ និយាយពីការដំឡើង DNS និងរបៀបដំឡើង  secondary DNS server ក្នុង Windows Server 2012។
Windows Server 2012លើ អេក្រង់ ចុចលើ “Add roles and features”
Windows Server 2012លោកអ្នកនឹងទទួលបាន “Add Roles and Features Wizard” ចុចលើ Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស “Role-based or feature-based installation” ចុចលើ Next។
Windows Server 2012ក្នុងអេក្រង់ “Select destination server” ប្រសិនបើមិនចង់បាន ជ្រើស រើស DNS role បន្ថែម ចុច Next។
Windows Server 2012ឆែកប្រអប់ Check the “DNS Server”
Windows Server 2012សន្លឹកដ៍តូច ដើម្បីបញ្ជាក់ថា មានលក្ខណ:ពិសេសផ្សេងទៀត ត្រូវការ ដំឡើងជាមួយ DNS role ចុចលើ “Add Features” រួចហើយចុច Next
Windows Server 2012ប្រសិនមិនបានជ្រើសរើស “Select features” ចុច Next។
Windows Server 2012ក្នុង “DNS Server” លោកអ្នកអាចអានអ្វីជា DNS និងមុខងារវា។  ចុច Next។
Windows Server 2012ចុច Install
Windows Server 2012លោកអ្នកឃើញដំណើរការដំឡើង រួចហើយចុច Close។
Windows Server 2012ដូច្នេះ ការដំឡើងនេះ បានបញ្ចប់ DNS បានដំឡើង លោកអ្នកនឹងចាំថា “DNS” ថ្មី លើ Start screen។
Windows Server 2012