មេរៀនទី១៦: AD ក្នុង DNS Zone

មេរៀនទី១៦: ដំឡើង Active Directory បញ្ចូល DNS Zone ក្នុង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កាលណា DNS server role ត្រូវបានដំលើង និងបានដំឡើងលើ Active Directory domain controller ដោយវាផ្ទាល់  ដោយ default វាត្រូវបានដំឡើង ដើម្បីផ្ទុក ព័ត៌មានក្នុង Active Directory database។ ជាមួយជំនួយ នៃការដំឡើង default របៀប ដំឡើង Windows Server 2012 DNS server ដើម្បីមាន Active Directory បញ្ចូល DNS zone:

១  Log ចូល Windows Server 2012 DNS server ដែលប្រើ Enterprise Admin ឬ Domain Admin account។

២ ប្រសិនបើ មិនបានចាប់ផ្តើម សន្លឹក Server Manager window ពីខាងក្រោមធ្វេងដៃ ជ្រុងអេក្រង់។

៣  ម្យ៉ាងសន្លឹក Server Manager window is ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ចុចជ្រើសរើស DNS category។

៤  ពីប៉ាណែល ខាងស្តាំ ក្រោយ SERVERS ចុចស្តាំជ្រើសរើស DNS server។

៥  ពី menu ដែលបង្ហាញ ចុចលើ DNS Manager។

Windows Server 2012៦  លើ DNS Manager ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ពង្រីកលើឈ្មោះ server name (DC-01.MYDOMAIN.COM) ហើយចុចពង្រីក Forward Lookup Zones។

៧  ពីបញ្ជី expanded list ចុចជ្រើសរើស ហើយចុចស្តាំ ឈ្មោះ domain name. (MYDOMAIN.COM)។

៨  ពី menu បានបង្ហាញ ចុច Properties option។
Windows Server 2012៩   លើប្រអប់ domain បានបើក បងកើត General tab ត្រូវបាន ជ្រើសរើស។
១០  លើ interface ដែលបានបង្ហាញ ចុចប៊ូតុង Change នៅទល់មុខ Type label។
Windows Server 2012លើប្រអប់ Change Zone Type box ឆែក Store the zone Active Directory (សម្រាប់ DNS server ជា domain controller) checkbox។

Windows Server 2012១១  ចុច OK, លើប្រអប់ domain’s properties ចុច OK ម្តងទៀតដើម្បីរក្សាការប្តូរ
១២  លើ DNS Manager ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name (DC-01.MYDOMAIN.COM)

១៣   ពី menu បង្ហាញ ទៅកិច្ចការទាំងអស់ ហើយចុចលើ Restart ពី submenu ដែលបង្ហាញ។
Windows Server 2012១៤  រង់ចាំសេវា DNS restarts មុនពេលចាប់ផ្តើម DNS server ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ settings។